خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21391   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تحقیقات فیتو شیمییایی باسی فلورا جهت استخراج فلانوییدهای موجود در ان   مجريخرداد 1386ارديبهشت  1389کاربردی بنیادیدانشگاه زنجانمعاونت بزوهشی