خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21391   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli

سوابق تحصیلی


دکترا : سری ون کات اسفارا, هندوستان, شیمی آلی , 1370-1365
عنوان رساله : تحقیقات فیتو شیمی چند گیاه داروئی
زمینه رساله : فتو شیمی
استاد راهنما : پروفسور گونی شیکر

کارشناسی ارشد : ون کات اس فارا, هندوستان , شیمی آلی , 1365-1363

کارشناسی : ون کات اس فارا, هندوستان, فیزیک - شیمی - ریاض(MPC) , 1362-1359