خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29629   بروزرسانی: 07-12-1400

Habib Amiri
حبیب امیری
دانشیار

پست الکترونيکی
h.amiri@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/amiri-habib

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4029

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی، اتاق 316،ص پ 45195-313