خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29883   بروزرسانی: 07-12-1400

Habib Amiri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, ریاضی (آنالیز هارمونیک) , 1386-1380
عنوان رساله : آنالیز هارمونیک روی گروپوئیدها
زمینه رساله : آنالیز
استاد راهنما : دکتر محمود لشکریزاده بمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, ریاضی , 1380-1378
عنوان پایان نامه : میانگین پذیری *^C- جبرها
زمینه پایان نامه : آنالیز
استاد راهنما : دکتر حمیدرضا فرهادی

کارشناسی : دانشگاه اصفهان, ایران, ریاضی , 1380-1374