خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29884   بروزرسانی: 07-12-1400

Habib Amiri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 فاطمه شاهمرادی مهر  1391ریاضی مشخصه سازی گروه های میانگین پذیر داخلی موضعا فشرده   استاد راهنما