خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22560   بروزرسانی: 21-07-1402

Babak Andalibi
بابک عندلیبی
دانشیار

پست الکترونيکی
andalibi@znu.ac.ir      babak.andalibi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/andalibi-babak

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4548

فکس
   +98 (0) 24 3228 023305280

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، صندوق پستی 45195-313