خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20603   بروزرسانی: 09-12-1401

BABAK ANDALIBI
بابک عندلیبی
استادیار

پست الکترونيکی
andalibi@znu.ac.ir      babak.andalibi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/andalibi-babak

تلفن
   02433054548   +98 (0) 24 3305 4548

فکس
0233052805   +98 (0) 24 3228 024330545

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، صندوق پستی 45195-313