خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22385   بروزرسانی: 21-07-1402

Babak Andalibi

شرکت در کارگاههای آموزشی

1.       فنون و مهارت های تدریس. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی . دانشگاه زنجان. 18/10/81 لغایت 19/10/81.

2.       روش تحقیق. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی . دانشگاه زنجان. 21/3/82 لغایت 22/3/82.

3.        آشنایی با اینتر نت. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی . دانشگاه زنجان. 7/4/82 لغایت 8/4/82.

4.       مبانی کامپیوتر و نرم افزارهای SPSS, Power Point. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی . دانشگاه زنجان. 14/4/82 لغایت 15/4/82.

5.       آشنایی با کاوش حرفه در اینترنت. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی . دانشگاه زنجان. 27/9/82 لغایت 28/9/82.

6.       آشنایی با اینترنت پیشرفته. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی . دانشگاه زنجان. 4/10/82 لغایت 5/10/82.

7.       روش تحقیق. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی . دانشگاه زنجان. 11/10/82 لغایت 12/10/82.

8.        جنگ نرم،مبانی و شگردها وراه های مقابله.22/12/88. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. معاونت امور اساتید.