خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22682   بروزرسانی: 21-07-1402

Babak Andalibi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 مهدی میر عبدالهی   0زراعت تغییرات میزان و ترکیب اسانس رازیانه در طول رشد و نمو تحت شرایط آبیاری محدود  
11 حسین ردایی   0 زراعت اثرات محلول پاشی عناصر آهن و روی در مراحل رشدی متفاوت بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی بابونه  
10 رقیه منصوری   0زراعت اثر متیل جاسمونات بر عملکرد و نمود گیاه بابونه تحت تنش شوری  
9 فاطمه شاهی   0 تاثیر پرایمینگ دانه و اندازه بذر روی نمود و کارکرد های مزرعه ای بذر لوبیا چیتی (Cos16)  
8 رسول گلذاری آبان  1388بیوتکنولوژی بررسی امکان ریز ازدیادی در گیاه بابونه با استفاده از تکنیک کشت بافت  
7 رستمی شهريور  1388زراعت بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه در ارقام کلزا در کشت بهاره در منطقه ماهنشان زنجان  
6 نظری ناسی آبان  1388زراعت تاثیر تنش خشکی بر روابط آبی، تبادلات گازی و پایداری غشا سلولی چهار رقم لوبیا چیتی  
5 فرشته خداکرمی   0زراعت بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید کالوس و باززآیی در گیاه آویشن  
4 الهام رنجبر اسفند  1388زراعت تاثیر آماده سازی بذر با اسید سالسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا در شرایط تنش شوری  
3 حسین ربّی انگورانی اسفند  1388باغبانی تاثیر سایکوسل و نفتالین استیک اسید بر برخی صفات فیزیولوزیکی و مورفولوزیکی و مقدار اسانس گیاه شعمدانی عطری  
2 رامین بالجانی مرداد  1389زراعت تاثیر پرایمینگ با اسید سالسیلیک اسید روی برخی خصوصیات موفولوزیک و فیزیو لوژیک گلرنگ تحت تنش کم آبی  
1 شیوا صدیق فرد شهريور  1389زراعت ارزیابی نقش فتوسنتزی اشکوب های مختلف برگی و گل آذین در عملکرد دانه گلرنگ بهاره  

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 حمید باقری   0زراعت اثرات محلول پاشی آترازین به عنوان ماده ضد تعرق در مراحل رشدی و تولید روغن در گیاه گلرنگ  
2 فاطمه نوری   0زراعت بررسی تاثیر سایکوسل در القای شنتز متابولیت های ثانویه رازیانه تحت شرایط تنش خشکی  
1 سیمسن دخت کریمی شهريور  1389زراعت تاثیر دوره های آبیاری بر برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیک چهار رقم آفتابگردان