خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22950   بروزرسانی: 04-04-1403

Babak Andalibi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بیولوژی و تکنولوژی بذر2. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی3. فیزیولوژی بذر4. زراعت غلات5. فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی6. علف های هرز و کنترل آن ها7. زراعت عمومی8. کنترل و گواهی بذر9. زراعت گیاهان داردیی و ادویه ای10. زراعت گیاهان دارویی تکمیلی11. زراعت حبوبات12. تکنولوژی بذر13. گیاهان داروئی14. فیزیولوژی گیاهان زراعی