خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22583   بروزرسانی: 21-07-1402

Babak Andalibi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی پراکنش، کشت و استقرار گونه های مهم گیاهان دارویی مرتعی استان زنجان 
[  خلاصه طرح] 
همكارفروردين 1397شهريور  1400 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجاندانشگاه زنجان
.بررسی واکنش لوبیا به تنش خشکی   همكار   
. جمع آوری و ارزیابی ژرم پلاسم های نخود و مطالعه روابط ژنتیکی بین آنها.   همكار   
بررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرو سیب زمینی و ذرت در کشت مخلوط در زنجان.   همكار   
بررسی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ده رقم عدس.   همكار   
تجزیه و تحلیل رشد لوبیا در تراکم و آرایش کاشت متفاوت.      دانشگاه زنجان
بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و پتانسیل تولید و توزیع مجدد اسیمیلات ها به دانه در ارقام کلزا.    مجري   
بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و پتانسیل تولید و توزیع مجدد اسیمیلات ها به دانه در ارقام کلزا   مجريارديبهشت 1382مهر  1383کاربردیمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان