خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23012   بروزرسانی: 04-04-1403

Babak Andalibi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, فیزیولوژی گیاهان زراعی , 1388-1382
عنوان رساله : تغییرات میزان و ترکیب اسانس شوید ایران (Anethum graveolens)در طول رشد و نمو تحت شرایط آبیاری محدود
زمینه رساله : گیاهان دارویی
استاد راهنما : دکتر کاظم قاسمی گلعذانی و دکتر سعید زهتاب سلماسی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی , 1375-1373
عنوان پایان نامه : آنالیز رشد ذرت شیرین در سطوح مختلف ازت و تراکم بوته
زمینه پایان نامه : فیزیولوزی گیاهان زراعی
استاد راهنما : دکتر ناصر خدابنده

کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, زراعت و اصلاح نباتات , 1368-1364
عنوان پایان نامه : زراعت بی خاک ورزی