خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4674   بروزرسانی: 13-01-1401

yousefli.amir

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  امیر یوسفلیرضا نوروزیامیرحسین حمزه ئیان
Stochastic Rule-Based Decision Support System for Original Research Reliability Redundancy Allocation Problem
سیستم پشتیبان تصمیم گیری قاعده محور تصادفی برای مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان
مطالعات مدیریت صنعتی شماره 20 (1401/05/01صفحات 85-112 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  نوید شریفیمقصود امیریلعیا الفتامیر یوسفلی
Designing a model for evaluating the performance of organizational decision maker units
طراحی مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیر سازمانی
مطالعات مدیریت راهبردی شماره 50 (1401/05/01صفحات 307-330 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  نوید شریفیمقصود امیریلعیا الفتامیر یوسفلی
Designing a combined model for evaluating and ranking educational performance Higher education institutions
طراحی مدل ترکیبی ارزیابی و رتبه بندی عملکردآموزشی موسسات آموزش عالی
مطالعات برنامه ریزی آموزشی شماره 10 (1401/03/10صفحات 129-149 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  مهسا زارعیمهدی نصرالهیامیر یوسفلی
Developing a closed-loop green supply chain network design in uncertain space
توسعه شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 20 (1401/01/01صفحات 1-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  امیر یوسفلیمجید حیدریرضا نوروزی
A data-driven stochastic decision support system to investment portfolio problem under uncertainty
A data-driven stochastic decision support system to investment portfolio problem under uncertainty
SOFT COMPUTING Issue 6 (2022-03-19PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
3.  معصومه تدریس حسنیمقصود امیریحسین رحمانسرشتامیر یوسفلی
A comprehensive classification of performance evaluation methods and identifying research gaps
ارائه یک دسته بندی جامع از رویکردهای ارزیابی عملکرد و بررسی خلاءهای تحقیقاتی موجود در آنها
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت شماره 10 (1400/04/15صفحات 285-301 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
2.  امیر یوسفلیوحید کریم پور خامنهرضا نوروزی
Petroleum Products Greenness Degree Evaluation Using a Fuzzy Hierarchy Inference System
تعیین درجه سبز بودن محصولات نفتی با استفاده از سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی
مطالعات مدیریت صنعتی شماره 18 (1399/04/01صفحات 213-234 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  امیر یوسفلی
Hybrid Rule-Based Decision Support System to the EOQ Problem in the Form of Posynomial Geometric Programming Formulation with Linear Constraints
ارائه سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه هیبریدی برای مسئله EOQ به فرم برنامه ریزی هندسی پوزینمیال با محدودیت خطی
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران شماره 10 (1397/03/30صفحات 139-160 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 4. پرنیا سادات سبطیامیر یوسفلی
ساختار سازمانی چابک و تخصص محور برای ستاد مدیریت بحران شهرداریهای ایران
Agile and expert-oriented organizational structure for the crisis management headquarters of Iranian municipalities
--- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 2020-05-24 - 2020-05-25
بین‌المللی 3. امیر یوسفلیپرنیا سادات سبطی
چارچوب فرایندی مدیریت بحران در شهرداری‌های ایران
A Process Framework for Iranian Municipalities
--- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 2020-05-24 - 2020-05-25
بین‌المللی 2. امیر یوسفلیمحمد آژنگ
بررسی تاثیر کلان داده و ابزار های تحلیل آن بر عملکرد شرکت های فعال حوزه سلامت
Investigating on the effect of big data and its analysis tools on the performance of health industry companies
= دانشگاه یزد, یزد, 2019-04-23 - 2019-04-24
بین‌المللی 1. امیر یوسفلیمنصور نصرتی
اهمیت ارتباطات بین فردی و عوامل مؤثر بر اثربخشی آن
The importance of interpersonal communications and effective factors on its effectiveness
= دانشگاه یزد, یزد, 2019-04-21 - 2019-04-24