خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4674   بروزرسانی: 13-01-1401

yousefli.amir

سوابق تحصیلی


دکترا : علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی صنایع , 1391-1387
عنوان رساله : ارائه مدلی یکپارچه برای تصمیم یاری بهینه گرا و تصمیم گیری قاعده پایه در محیط امکانی و احتمالی یگانه و هیبریدی

کارشناسی ارشد : علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی صنایع , 1386-1384
عنوان پایان نامه : ارائه مدل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در محیط کاملا فازی

کارشناسی : کردستان, ایران, مهندسی صنایع-تولید صنعتی , 1384-1380
عنوان پایان نامه : بررسی و دسته بندی مدلهای کنترل پروژه فازی