خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4674   بروزرسانی: 13-01-1401

yousefli.amir

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مدلهاي جدید در لجسيتیك پایدار، درونی سازي هزینه هاي محیطی در مدیریت انبار   ترجمهجهاد دانشگاهی قزوین امیر یوسفلی، مهدي نصيراللهی  1395