خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4831   بروزرسانی: 13-01-1401

yousefli.amir

مدیریت

1- مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه زنجان

2- عضو هیات مدیره شرکت شهر صنعتی البرز قزوین

3- عضو اتاق فکر استان قزوین

4- عضو شورای مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

5- عضو کمیته علمی شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران

6- عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدلها و تكنیك هاي کمی در مدیریت، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

7- دبیر علمی اولین کنفرانس ملی مدلها و تكنیك هاي کمی در مدیریت، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

8- عضو کمیته علمی همایش ملی آمایش علم و فناوري، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

9- عضو کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و مهارت هاي ارتباطی، پارک علم و فناوري قزوین.