خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4571   بروزرسانی: 13-01-1401

yousefli.amir
امیر یوسفلی
دانشیار

پست الکترونيکی
ayousefli@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ayousefli

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2682

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع، کدپستی 38791-45371