خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23844   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

Publications in Journals

International ISC50.  طاهره الهی. فرشته حسنی. فائزه نصیری
بررسی رابطه خطی ساده و چندگانه قدرت تحمل ابهام، انعطاف پذیری شناختی و سبکهای تفکر با خلاقیت هیجانی و شناختی
investigation the simple and multiple linear relationships between ambiguity tolerance, cognitive flexibility and thinking styles with emotional and cognitive crativity
تازه های علوم شناختی دوره 24 شماره 2 (1401صفحات 141-155. 
International ISC49.  فائزه پرغریب شاهی شهربابک. جواد صالحی. طاهره الهی
تاثیر ظرفیت هیجانی محرک بر بر همنوایی حافظه: نقش همدلی عاطفی
the effect of emotional valence of stimuluson memory conformity: the role of affective empathy
شناخت اجتماعی دوره 20 (1400صفحات 2-6. 
International ISC48.  مریم رنجکش. طاهره الهی. ذکراله مروتی. کبری قاسمی
تاثیر نقش آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری: توجه به نقش نگرانی و نشخوار فکری
the effectiveness of mindfulness training on anxiety and working memory: attention to the role of worry and rumination
پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دوره 11 شماره 1 (1400صفحات 41-59. 
داخلي-ISC47.  الیاس بیگدلی- کیومرث فرحبخش- حسین سلیمی بجستانی- عبداله معتمدی شلمزاری- طاهره الهی
فراهم آوری و ارزیابی اثربخشی دستنامۀ توانگر سازی مشاورین طلاق بر پایۀ آسیب شناسی مشاوره های طلاق در سازش درخواست‌کنندگان طلاق
مشاوره و رواندرمانی خانواده دوره 10 شماره 1 (1399صفحات 223-258. 
داخلي-ISC46.  الهام قاسمس علی آبادی- محسن امیری- طاهره الهی
اثر بخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک به مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی بر بیش-حمایتگری، علائم اضطراب مادران و کاهش علایم اضطرابی فرزندانشان
پژوهش در سلامت روانشناختی دوره 14 شماره 3 (1399صفحات 18-37. 
داخلي-ISC45.  فاطمه شیرمحمدی- طاهره الهی- لقمان ابراهیمی
اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر مدیریت تعارضات بین فردی و راهبردهای مسئله گشایی در میان زنان دارای مشکلات زناشویی
روان شناسی کاربردی شماره 58 (1400صفحات 249-271. 
International ISC44.  آفاق ذوالفقاری طاهره الهی
سطح اضطراب کودکان در ارتباط با میزان آگاهی و نگرش آنها از بیماری کرونا بر اساس مدل باور سلامتی و میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران آنها
پژوهش در سلامت روانشناختی دوره 14 شماره 1 (1399صفحات 40-55. 
International ISC43.  کبری قاسمی طاهره الهی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با اضطراب بیماری: نقش واسطه ای اجتناب یجربی
پژوهش در سلامت روانشناختی دوره 13 شماره 3 (1398صفحات 48-55. 
International ISC42.  زهرا مرادپور جواد صالحی طاهره الهی
اثربخشی چارچوب بندی پیام بر انجام فعالیتهای بدنی در دانشجویان
پایش دوره 87 (1398صفحات 535-544. 
International ISC41.  طاهره الهی محمد بامدادی سیبنی فاطمه شیرمحمدی
احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در شخصیت های برونگرا و درونگرا با توجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک شده
روانشناسی بالینی و شخصیت دوره 18 (1398صفحات 11-21. 
داخلي-غير ISC40.  Leila Bitarafan Zekrollah Morovati Tahereh Elahi
The relationship between theory of mind, emotional intelligence and social information processing with prosocial nehavior in elementary school students
Pharmacophore (2019) . 
International ISC39.  رضا عزیزی مجید یوسفی افراشته ذکراله مروتی طاهره الهی
اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان
پژوهش های کاربردی روانشناختی دوره 9 شماره 1 (1397صفحات 39-58. 
International ISC38.  فهیمه جعفری سجزی طاهره الهی جواد صالحی
سوگیری قضاوت نسبت به قابلیت اعتماد جلوه های پویای چهره ای در درجات مختلف شدت ابراز هیجانها: مقایسه گروههای با اضطراب اجتماعی بالا و پایین
تازه های علوم شناختی دوره 21 شماره 1 (1398صفحات 75-86. 
International ISC37.  الناز موسوی طاهره الهی عباس سعیدی لیلا سالک ابراهیمی مینا جلیل پور زهرا شهسواری
تطبیق مراحل رشد در روانشناسی و نهج البلاغه
پژوهش در دین و سلامت دوره 4 شماره 5 (1397صفحات 129-140. 
International ISC36.  مریم بخشی ذکراله مروتی طاهره الهی سارا شاه محمدیان
اثربخشی هنردرمانی بر مهارتهای اجتماعی- ارتباطی، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری رفتاری در کودکان مبتلا به اختلالهای طیف اوتیسم
روانشناسی افراد استثنایی دوره 30 (1397صفحات 155-177. 
International ISC35.  زهرا مرادپور جواد صالحی طاهره الهی
تاثیر چارچوب بندی پیامهای بهداشتی بر خوشبینی غیرواقعی قصد عمل و حافظه: نقش سیستم های رفتاری گرایشی/ اجتنابی
پایش دوره 17 شماره 5 (1397صفحات 563-575. 
International ISC34.  طاهره الهی زهرا مداح کرانی علی فتحی آشتیانی جواد صالحی
Sense of Humor and Resiliency: Explanatory Components of Psychological Well-being
International Journal of Behavioral Sciences Vol. 11 Issue 1 (2017PP. 38-43. 
داخلي-ISC33.  فاطمه عرب یارمحمدی طاهره الهی
سرمایه اجتماعی و گرایش به فرار از خانه دختران دبیرستانی: نقش واسطه ای خوش بینی و امیدواری
Social capital and running away from home in high school girl students: the mediating roles of optimism and hope
پژوهش های روانشناسی اجتماعی دوره 27 (1396صفحات 101-121. 
International-ISC32.  جواد صالحی، طاهره الهی، غلامحسین انتصار فومنی، احمد رحمانی، عفت قاسمی
interactional impact of attribution styles and failure experiment on solution of  verbal mathematic problems in children
international journal of psychology Issue 28 (2017PP. 52-26 DOI: 1. 
National-ISC31.  طاهره الهی، سکینه آقایاری، فائزه اربابیان
نقش ویژگیهای شخصیتی در راهبردهای مقابله ای مورد استفاده مادران کودکان دارای اتیسم
The role of personality characters in coping mechanisms used by mothers with autism children
کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) شماره 5 (1395صفحات 14-15. 
National-ISC30.  اعظم بابایی، جواد صالحی، طاهره الهی
مقایسه هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی در رانندگان متخلف و غیرمتخلف شهر زنجان
comparison of emotional intelligence and personality traits in violating and nonviolating drivers of Zanjan
پژوهشهای نوین روانشناختی شماره 27 (1395صفحات 50-15. 
International-ISI29.  Maryam Mohamadlou, Tahereh Elahi, Zekrollah Morovati
The role of personality traits in predicting defense mechanisms with mediating role of attribution styles in university students
Acta medica Mediteranea Issue 1265 (2016PP. 1272-24 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI28.  Javad Salehi  - Gholam Hossein Entesar Foumany- Ahmad Rahmani -Tahereh Elahi
The Contribution of MMPI Subscales in Predicting the Likelihood of Tattoo among Iranian Young Men
JOURNAL of Mental Health and Addiction (2016P. 25 DOI: 1. 
National-ISC27.  طاهره الهی- محبوبه صادق آبادی
بررسی و مقایسه افسردگی کودکان تک والدی و دووالدی در شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-92
A Comparative Study of Children’s Depression in Single- Parent and Two- Parent Families in Isfahan City in 2013
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان شماره 104 (1394صفحات 115-15. 
National-ISC26.  خدیجه شیخانی- طاهره الهی- محمود کاظمی
بررسی و مقایسه مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی و ارتباط آن با حل مساله و شیوه های فرزندپروری
Comparison of Normal and Gifted Students’ Social Skills and Its Relation with Problem Solving Skills and Perceived Parenting
کودکان استثنایی شماره 77 (1394صفحات 87-15. 
National-ISC25.  ربابه نیتی- طاهره الهی- جواد صالحی
تاثیر خستگی شناختی بر میزان گوش بزنگی افراد با حافظه کاری بالا و پایین
مجله روانشناسی (1394صفحه 15. 
National-ISC24.  محبوبه صادق آبادی- طاهره الهی
تفاوتهای جنسیتی در آزمون ترسیم خانواده
مجله روانشناسی شماره 88 (1394صفحات 101-15. 
National-ISC23.  جواد صالحی- طاهره الهی- هاجر عسگری- سمیه نوری
تاثیر تقسیم توجه و دستگاه حسی مورد مطالعه در مرحله مطالعه بر میزان یاداوری کاذب در مدل دیز- رودیگر- مک درموت
روانشناسی معاصر شماره 23 (1394صفحات 32-15. 
National-ISC22.  سکینه آقایاری- طاهره الهی- جواد صالحی- محمدحسین بیات
تاثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش شناختی: نقش تعدیل کننده ابعاد شخصیتی
تازه های علوم شناختی  در دست چاپ 1394.  
International-ISI21.  GholamHossein Entesar Foumani- Javad Salehi- Tahereh elahi
the relationship between organizational justice and career satisfaction, organizational commitment and psychological stubborn among teachers of destrict 1 of Zanjan
NAUTILUS Issue 72 (2016PP. 84-25 DOI: 1. 
International20.  Fateme Gholaminejad- Javad Salehi- Tahereh Elahi
dimentions of students social well- being and their relation with perceived parenting
JOURNAL OF MEDICINE AND LIFE (2016P. 25 DOI: 2. 
International19.  Roqiye Valiqeidari-Javad Salehi- Tahereh Elahi- Gholamhossein Entesar Foumani
false memory and mood in female adolescents
journal of life science and medicine Issue 371 (2014PP. 374-23 DOI: 1. 
National18.  الیاس بیگدلی- طاهره الهی
نقش قصه در آموزش مفاهیم دینی
معرفت (1394صفحه 15. 
National17.  محمدحسن احمدی- طاهره الهی
رابطه هیجان خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همرا در دانشجویان
فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی (1393صفحه 15. 
National-ISC16.  طاهره الهی- علی فتحی آشتیانی- الیاس بیگدلی
نقش آمادگی جسمانی در سلامت روانی کارکنان یک دانشگاه نظامی
طب نظامی  در دست چاپ 1391.  
National-ISC15.  آیدا فتحی- طاهره الهی- جعفر حسنی
بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برونگردی/ رواترنجورخویی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری
تازه های علوم شناختی  در دست چاپ 1393.  
National-ISC14.  الیاس بیگدلی-طاهره الهی
بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان نابینا و ناشنوای دوره دبیرستان استان زنجان
تعلیم و تربیت استثنایی شماره 22 (1393صفحات 31-15. 
International-ISC13.  Morovati,Z.  Elahi,T. Babaei,A. Ghaimi,A
The relationship between life skills and mental health in high school students
Journal of Life Sciences and Biomedicine (2014P. 24 DOI: 1. 
National-ISC12.  زهرا مداح کرانی-طاهره الهی-علی فتحی آشتیانی
تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس سازه های معنویت و تاب آوری در دانشجویان
علوم رفتاری شماره 355 (1392صفحات 361-15. 
National-ISC11.  طاهره الهی-رباب خسروی-سهیلا رشیدی رشت آبادی-اکرم اخوان
امیدواری و مشکلات روانشناختی در سالمندان
مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان شماره 116 (1393صفحات 125-15. 
National-ISC10.  خوشدوی ابراهیم زاده-طاهره الهی-مظاهر رضایی
حافظه کاری کودکان یکزبانه و دوزبانه
پژوهش های نوین روانشناختی شماره 1 (1391صفحات 22-15. 
National-ISC9.  سیده فاطمه یعقوبی هشتجین-طاهره الهی
تاثیر تبعیض جنسیتی ادراک شده بر سلامت روان زنان
مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان شماره 7 (1392صفحات 26-15. 
National8.  کامبیز ملائی-طاهره الهی
حجاب و حجاب گریزی با رویکرد مهندسی فرهنگی-انتظامی
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران شماره 109 (1392صفحات 134-15. 
National-ISC7.  طاهره الهی-الیاس بیگدلی-صدیقه سلیمانی ابهری-صدیقه اشتری
خشم در نگاه اسلام و روانشناسی: کظم غیظ، سرکوب خشم یا مدیریت آن
معرفت شماره 31 (1392صفحات 46-15. 
National-ISC6.  میرحسین دالوند-طاهره الهی
عملکرد حافظه کاری در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی
working memory performance in children with mathematical disability
علوم رفتاری  دوره6-شماره3 پاییز 1391 
National-ISC5.  طاهره الهی-پرویز آزادفلاح-علی فتحی آشتیانی-رضا پورحسین
نقش حافظه کاری در جمع ذهنی کودکان پیش دبستانی
role of working memory in mental addition of preschool children
علوم رفتاری  دوره 3-شماره4-زمستان 1388 
National-ISC4.  طاهره الهی-پرویز آزادفلاح-علی فتحی آشتیانی-رضا پورحسین
بررسی تحول حافظه کاری در کودکان 7-5ساله
tudy of working memory development in 5-7 years-old children
فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز  سال 4-شماره14-تابستان 13878  [Abstract ]
National-ISC3.  علی فتحی آشتیانی-محمدباقر حبی-فاطمه سوری-هاله آزرمی-طاهره الهی-فاطمه رئیسی-حمید طرخورانی
بررسی نظام ارزشی زنان شاغل
value system in women that employed in sepah
علوم رفتاری  دوره اول-شماره اول-پاییز 1386 
National-ISC2.  علی فتحی آشتیانی-هاله آزرمی-طاهره الهی-زهرا کاتب-حمید طرخورانی
بررسی سطح سازگاری و نظام ارزشی در زنان
the relationship between adjustment and value system in women
طب نظامی  زمستان 1385-سال هشتم-شماره 4-مسلسل 30 
National-ISC1.  طاهره الهی- پرویز آزادفلاح- کاظم رسول زلده طباطبایی
رابطه سبکهای یادگیری وابسته/نابسته به زمینه و پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی
the relationship between field dependent/ independent learning styles and improvement in english language
مجله روانشناسی  شماره 29 بهار 1383 


Presentations in Seminars & Congress


International 27. طاهره الهی
مقایسه سبکهای اسناد و ویژگیهای شخصیتی زنان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق

پژوهش های حرفه ای در مشاوره و روانشناسی


دانشگاه هرمزگان, بندرعباس-ایران, 7 - 8 اسفند 1397.  
International 26. طاهره الهی
نقش راهبردهای کنترل تفکر منفی در سلامت روان متقاضیان طلاق در مقایسه با زوجین سازگار

پژوهش های حرفه ای در مشاوره و روانشناسی


دانشگاه هرمزگان, بندرعباس-ایران, 7 - 8 اسفند 1397.  
International 25. کبری قاسمی طاهره الهی
نقش طرحواره های ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتب و بی اعتمادی/ بدرفتاری در نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی

کنگزه دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 16 - 17 مهر 1398.  
International 24. طاهره الهی
نقش سبکهای فرزندپروری مادران و شیوه های مقابله با استرس در احساس خودکارآمدی نوجوانان

کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم تربیتی


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 16 - 17 مهر 1398.  
International 23. طاهره الهی کبری قاسمی پروین یوسف زاده
نقش کیفیت خواب در عاطفه مثبت و منفی دانشجویان دختر دانشگاه زنجان

اولین همایش روانشناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم


دانشگاه شیراز, شیراز-ایران, 6 - 7 اسفند 1397.  
National 22.  طاهره الهی، محمد بامدادی سیبنی، فاطمه شیرمحمدی، الهه بهرامی
مقایسه شخصیتهای درونگرا و برونگرا در میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی
دومین کنگره ملی روانشناسی ایران
دانشگاه خوارزمی, تهران-ایران, 19 - 20 آبان 1395.  
National 21.  طاهره الهی، الهه بهرامی،فاطمه شیرمحمدی، محمد بامدادی سیبنی
نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی دانشجویان
دومین کنگره ملی روانشناسی ایران
دانشگاه خوارزمی, تهران-ایران, 19 - 20 آبان 1395.  
National 20.  لیلا بیطرفان، ذکراله مروتی، طاهره الهی
پیش بینی رفتار جامعه پسند دانش آموزان بر اساس سطوح نظریه ذهن
سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه
انجمن روانشناسی تربیتی, تهران-ایران, 26 بهمن 1395.  
National 19.  طاهره الهی
مقایسه سلامت روانی نوجوانان فاقد پدر با همتایان دارای پدر
اولین همایش ملی تغییرات خانواده و چالشهای آن در ایران
دانشگاه شیراز, شیراز-ایران, 7 - 8 ارديبهشت 1395.  
International 18.  مصطفی صادقی-طاهره الهی-فاطمه قنبری-محمدحسین بیات
بررسی رابطه خلاقیت و اضطراب در دانش آموزان دختر تیزهوش دبیرستانی شهر زنجان
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
دانشگاه علوم پزشکی, تبریز-ایران, 26 - 28 شهريور 1392.  
International 17.  جواد صالحی-طاهره الهی-الهام رضایی دوغ آبادی- فاطمه قنبری
مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بین دانشجویان خودکارآمد و ناکارآمد تحت شرایط استرس زا
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
دانشگاه علوم پزشکی, تبریز-ایران, 26 - 28 شهريور 1392.  
International 16.  الهام رضایی دوغ آبادی-جواد صالحی-طاهره الهی-ناهید کریمی
تنش، افسردگی و حل مساله در دانشجویان
دومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران, 15 آبان 1392.  
National 15.  طاهره الهی-فاطمه حسینی تبار
ابعاد کمال گرایی و تصویر بدن در دانشجویان
هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان
دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 21 - 22 ارديبهشت 1393.  
National 14.  محمدحسن احمدی-طاهره الهی
رابطه بین سبکهای تفکر و منبع کنترل دانشجویان
هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 21 - 22 ارديبهشت 1393.  
National 13.  فاطمه قنبری- طاهره الهی- مصطفی صادقی- آیدا فتحی
نقش طرحواره های شناختی در گرایش به خودکشی در دانشجویان
چهلرمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران, 1 اسفند - 3 بهمن 1391.  
National 12.  آیدا فتحی- طاهره الهی- مصطفی صادقی- فاطمه قنبری
بررسی رابطه اضطراب با رضایت زناشویی در زنان دانشجو
چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1391.  
International 11.  Javad Salehi- Tahereh Elahi
effects of experimentally induced failure on problem solving performance: the importance of controllability beliefs
fifth conference of cognitive sciences
Institute for Cognitive Science Studies, Tehran-Iran, 14 - 16 June 2013.  
International 10.  Tahereh Elahi- Leila Tavvabi
study and comparison of metacognitive strategies in gifted and typical students
fifth conference of cognitive sciences
Institute for Cognitive Science Studies, Tehran-Iran, 14 - 16 June 2013.  
International 9.  Tahereh Elahi
C orresponding children s performance with their mental representation and working memory components
fifth international conference of cognitive science
Institute for Cognitive Science Studies, Tehran-Iran, 14 - 16 May 2013.  
National 8.  الیاس بیگدلی- طاهره الهی
پژوهش در پرتو اخلاق: با تاکید بر علوم انسانی
سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 3 آبان 1391.  
National 7.  الیاس بیگدلی- طاهره الهی
اخلاق حرفه ای، کاتالیزوری در فرایند مشاوره
سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 3 آبان 1391.  
National 6. tahereh elahi- elyas bigdeli
role of working memory components in children mathematics
4 international conference of cognitive science
tehran2011  
National 5. طاهره الهی و همکاران
نگاهی به افسردگی در نهج البلاغه و روانشناسی
دومین همایش ملی نهج البلاغه
همدان1391  
National 4. طاهره الهی
تطبیق سلسله مراتب نیازهای مزلو با نهج البلاغه
دومین همایش ملی نهج البلاغه
همدان1391  
National 3. طاهره الهی-محمود کاظمی-جمیل محمدی-احمد حنیفی
پیش بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان بر اساس پنج عامل اصلی شخصیت و عزت نفس
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
گیلان1391  
National 2. طاهره الهی-خوشدوی ابراهیم زاده-میرحسین دالوند
تاثیر احساس غربت بر سلامت روان دانشجویان جدیدالورود
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
گیلان1391  
National 1. طاهره الهی-پرویز آزادفلاح-کاظم رسول زاده طباطبایی
بررسی نقش سبکهای یادگیری در عملکرد زبان انگلیسی
کنفرانس بین المللی علوم شناختی
1381-تهران