خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28252   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  کبری قاسمیطاهره الهیمجید یوسفی افراشته
The Role of Early Maladaptive Schemas (Emotional Deprivation, Abandonment/Instability, and Mistrust/Abuse) in Marital Commitment: The Mediating Role of Gender Roles
نقش طرحواره ها ی ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی ثباتی و بی اعتماد ی / بدرفتار ی)در تعهد زناشو یی با واسطه گر ی نقش های جنسیتی
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره شماره 12 (1) (1401/08/16صفحات 5-21 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  طاهره الهیفرشته حسنیفائزه نصیری
investigating the simple and multiple linear ralationships between ambiguity tolerance, cognitive flexibility, and thinking styles with cognitive and emotional creativity
بررسی رابطه خطی ساده و چندگانه قدرت تحمل ابهام، انعطاف پذیری شناختی و سبک های تفکر با خلاقیت شناختی و هیجانی
تازه های علوم شناختی - مؤسسه مطالعات علوم شناختی شماره 24(2) (1401/06/14صفحات 141-155 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  فایزه پورغریب شاهی شهربابکجواد صالحیطاهره الهی
The effect of emotional valence of stimulus on memory conformity: The role of affective empathy
تاثیر ظرفیت هیجانی محرک بر همنوایی حافظه: نقش همدلی عاطفی
شناخت اجتماعی شماره دوره 10، شماره 2  (1400/11/01صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  مریم رنجکشطاهره الهیذکراله مروتیکبری قاسمی
The Effectiveness of Mindfulness Training on Anxiety and Working Memory: Attention to the Role of Worry and Rumination
تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و حافظه کار ی : توجه به نقش نگرانی و نشخوار فکر ی
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره شماره 11(1) (1400/06/28صفحات 41-59 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  فاطمه شیرمحمدیطاهره الهیلقمان ابراهیمی
The Effectiveness of Emotional Self-Control Training on Managing Interpersonal Conflicts and Problem-Solving Strategies Among Women with Marital Problems
اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر مدیریت تعارضات بین فردی و راهبردهای مسئلهگشایی در میان زنان دارای مشکالت زناشویی
روان شناسی کاربردی= شماره 58 (1400/04/02صفحات 249-271 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  الهام قاسمی علی ابادیمحسن امیریطاهره الهی
Effectiveness of Parent-Child Interaction Therapy to mothers of children with separation anxiety disorder on overprotection, parental anxiety and children's anxiety’s symptoms
اثر بخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک به مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی بر بیش-حمایتگری، علائم اضطراب مادران و کاهش علایم اضطرابی فرزندانشان
پژوهش در سلامت روانشناختی شماره 14 (1400/04/01صفحات 31-45 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  کیومرث فرح بخش الیاس بیگدلیحسین سلیمی بجستانیعبداله معتمدیطاهره الهی
Developing and Evaluating the Effectiveness of the Handbooks for Empowering Divorce Counselors Based on the Divorce Counseling Pathology in Divorce Applicants’ Compromising
فراهم آوری و ارزیابی اثربخشی دستنامۀ توانگر سازی مشاورین طلاق بر پایۀ آسیب شناسی مشاوره های طلاق در سازش درخواست‌کنندگان طلاق
فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده شماره 29 (1399/12/20صفحات 223-258 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  آفاق ذوالفقاریطاهره الهی
Children's level of anxiety in relation to their level of awareness and attitude towards corona virus based on the health belief model and the level of stress, anxiety and depression of mothers
سطح اضطراب کودکان در ارتباط با میزان آگاهی و نگرش آنها از بیماری کرونا بر اساس مدل باور سلامتی و میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران
پژوهش در سلامت روانشناختی شماره 14 (1) (1399/06/10صفحات 40-55 
  علمی-پژوهشی
Scopus
38.  فاطمه غلامی نژادجواد صالحیطاهره الهی
Dimensions of Students’ Social Well-Being and Their Relation with Perceived Parenting Style
ابعاد بهزیستی اجتماعی دانشجویان و ارتباط آن با سبک فرزند پروری ادراک شده
. Issue Volume – 25, Issue – 2 (2020-02-01PP. 575-584 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  کبری قاسمیطاهره الهی
The Relationship between Early Maladaptive Schemas and Illness anxiety: The Mediating Role of Experiential Avoidance
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با اضطراب بیماری: نقش واسطه ای اجتناب تجربی
پژوهش در سلامت روانشناختی شماره 3 (1398/09/15صفحات 47-55 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  زهرا مرادپورجواد صالحیطاهره الهی
Effectiveness of message framing on physical activity
اثربخشی چارچوب بندی پیام بر انجام فعالیت های بدنی در دانشجویان
پایش شماره 18-5 (1398/08/20صفحات 535-544 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  طاهره الهیمحمد بامدادی سیبنیفاطمه شیرمحمدی
social-affective loneliness in extrovert and introvert personalities with respect to mediating role of perceived social support
احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی در شخصیت های برونگرا و درونگرا با توجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک شده
روانشناسی بالینی و شخصیت شماره 32 (1398/06/18صفحات 11-21 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  فهیمه جعفری سجزیطاهره الهیجواد صالحی
The Biased Judgment into Dynamic Facial Expressions Trustworthiness in Different Degrees of Emotions Express Intensity: Comparison of Groups with High and Low Social Anxiety
سوگیری قضاوت نسبت به قابلیت اعتماد جلوه های پویای چهره ای در درجات مختلف شدت ابراز هیجانها: مقایسه گروههای با اضطراب اجتماعی بالا و پایین
تازه های علوم شناختی - مؤسسه مطالعات علوم شناختی شماره 81 (1398/04/19صفحات 75-86 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  الناز موسویطاهره الهیعباس سعیدیلیلا سالک ابراهیمیمینا جلیل پورزهرا شهسواری
A comparison of human development in psychology and Nahj-al-Balaghah
تطبیق مراحل رشد انسان در روانشناسی و نهج البلاغه
پژوهش در دین و سلامت شماره 4 (5) (1397/12/01صفحات 129-140 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
32.  لیلا بیطرفانذکراله مروتیطاهره الهی
THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF MIND, EMOTIONAL INTELLIGENCE, AND SOCIAL INFORMATION PROCESSING WITH PROSOCIAL BEHAVIOR IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
رابطه نظریه ذهن، هوش هیجانی و پردازش اطلاعات اجتماعی با رفتار جامعه پسند در دانش آموزان ابتدایی
pharmacophore Issue 8 (2019-01-15PP. 1-6 

31.  مریم بخشیذکراله مروتیطاهره الهیسارا شاه محمدیان
Effectiveness of Art Therapy on Social- Communication Skills, Flexibility Behavioral and Emotion Regulation in Children with Autism Spectrum Disorder
اثربخشی هنردرمانی بر مهارت‌های اجتماعی_ارتباطی، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم
روانشناسی افراد استثنایی شماره 8 (1397/10/24صفحات 155-177 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  زهرا مرادپورجواد صالحیطاهره الهی
The influence of health messages framing on unrealistic optimism, behavioral intention and remembering: The role of behavioral inhibition/approach systems
تاثیر چارچوب بندی پیام های بهداشتی بر خوشبینی غیرواقعی، قصد عمل و حافظه : نقش سیستم های رفتاری گرایشی/اجتنابی
پایش شماره 17 (1397/07/01صفحات 563-575 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  رضا عزیزیمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتیطاهره الهی
The Effect of teaching mindfulness in positive and negative emotions and emotion complexity: study of changes over time
اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان
پژوهشهای کاربردی روانشناختی شماره 1 (1397/01/21صفحات 39-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  فاطمه عرب یارمحمدیطاهره الهی
Social capital and running away from home in high school girl students: the mediating roles of optimism and hope
سرمایه اجتماعی و گرایش به فرار از خانه دختران دبیرستانی نقش واسطهای خوشبینی و امیدواری
پژوهشهای روانشناسی اجتماعی - انجمن روانشناسی اجتماعی ایران شماره 27 (1396/09/15صفحات 101-121 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  جواد صالحیطاهره الهیغلامحسین انتصار فومنیاحمد رحمانیعفت قاسمی
The Interactive Effects of Attributional Style and Experience of Failure on Children’s Subsequent Mathematical Word Problem Solving
تاثیر تعاملی سبک اسناد و تجربه شکست بر حل مسایل کلامی ریاضی در کودکان
international journal of psychology شماره 21 (1396/04/11صفحات 28-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  طاهره الهیسیده زهرا مداح کرانیعلی فتحی آشتیانیجواد صالحی
Sense of Humor and Resiliency: Explanatory Components of Psychological Well-being
شوخ طبعی و تاب آوری مولفه های تبیین کننده بهزیستی روانی
International Journal of Behavioral Sciences( علوم رفتاری سابق) Issue vol 11, N 1 (2017-05-23PP. 38-43 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  طاهره الهیسکینه آقایاریفایزه اربابیان
The role of personality traits in coping strategies used by mothers of children with autism
نقش ویژگیهای شخصیتی در راهبردهای مقابله ای مورد استفاده مادران کودکان دارای اتیسم
کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) - وزارت آموزش و پرورش شماره 4 (1396/02/10صفحات 5-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  مریم محمدلوطاهره الهیذکراله مروتی
The Role of Personality Traits in Predicting Defense Mechanisms with Mediating Role of Attribution Styles in University Students
نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی مکانیسم های دفاعی با واسطه گری سبک های اسنادی در دانشجویان
Acta Medica Mediterranea Issue 32 (2016-11-15PP. 265-271 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  اعظم بابائیجواد صالحیطاهره الهی
Comparison of Emotional Intelligence and Personality Characteristics of Drivers with Aberrant and Non-aberrant Behaviors in the City of Zanjan
مقایسه هوش‌ هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی در رانندگان متخلف و غیرمتخلف شهر زنجان
پژوهشهای نوین روانشناختی(روانشناسی سابق) دانشگاه تبریز با همکاری انجمن روانشناسی ایران شماره 42 (1395/07/01صفحات 27-50 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  جواد صالحیغلامحسین انتصار فومنیاحمد رحمانیطاهره الهی
The Contribution of MMPI Subscales in Predicting the Likelihood of Tattoo among Iranian Young Men
نقش مقیاسهای MMPI در پیش بینی احتمال تاتو در میان مردان جوان ایرانی
International Journal of Mental Health and Addiction Issue 2 (2016-08-07PP. 174-188 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  ربابه نیتیطاهره الهیجواد صالحی
Effect of Cognitive Fatigue on Vigilance Level: The Role of Working Memoryo
تأثیر خستگی شناختی بر میزان گوش بزنگی افراد با حافظه کاری بالا و پایین
روانشناسی - انجمن ایرانی روانشناسی شماره 2 (1395/05/17صفحات 174-188 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  خدیجه شیرخانیطاهره الهیمحمود کاظمی
Comparison of Normal and Gifted Student's Social Skills and Its Relation with problem Solving Skills and Perceived Parenting
بررسی و مقایسه ی مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی و ارتباط آن با مهارت حل مسئله و شیوه های فرزند پروری
کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) - وزارت آموزش و پرورش شماره 57 (1394/09/30صفحات 77-87 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  طاهره الهیمحبوبه صادق آبادی
a comparative study of children s depression in single- parent and two- parent families in Isfahan city in 2013
بررسی و مقایسه افسردگی کودکان تک والدی و دووالدی در شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-92
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان شماره 99 (1394/08/15صفحات 104-115 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  سکینه آقایاریطاهره الهیجواد صالحیبیات محمد حسین
The Effects of Mood States on Cognitive Processing Speed: The Moderating Role of Personality Dimensions
تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش شناختی: نقش تعدیل کننده ابعاد شخصیتی
تازه های علوم شناختی - مؤسسه مطالعات علوم شناختی شماره 2 (1394/07/01صفحات 68-77 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  جواد صالحیطاهره الهیهاجر عسکریسمیه نوری
The effect of divided attention and presentation modality during studying on false remembering in the DRM paradigm
تاثیر تقسیم توجه و دستگاه حسی مورد استفاده در مرحله مطالعه بر میزان یادآوری کاذب در مدل دیز- رودیگر- مکدرموت
روانشناسی معاصر - انجمن روانشناسی ایران شماره 10(1) (1394/05/01صفحات 23-32 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  محبوبه صادق آبادیطاهره الهیمحمود کاظمی
gender differences in the family drawing test
تفاوت جنسیتی در آزمون ترسیم خانواده
روانشناسی - انجمن ایرانی روانشناسی شماره 73 (1394/02/21صفحات 88-101 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  الیاس بیگدلیطاهره الهی
the role of story in teaching religious concepts
نقش قصه در آموزش مفاهیم دینی
معرفت - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) شماره 209 (1394/02/18صفحات 89-106 

14.  محمدحسن احمدیطاهره الهی
relationship between sensationseeki,g and usage of supplemental facilities of mobile phone in students of university of zanjan
رابطه هیجان خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه زنجان
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی شماره 3 (1393/12/05صفحات 107-126 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  غلامحسین انتصار فومنیجواد صالحیطاهره الهی
The relationship between organizational justice and career satisfaction, Organizational commitment and psychological stubborn, among teachers of district 1 of Zanjan City
رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و لجاجت روانشناختی در میان معلمان ناحیه یک آموزش و پرورش شهر زنجان.
NAUTILUS Issue 129 (2015-02-01PP. 72-84 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  سیده فاطمه یعقوبی هشتجینطاهره الهی
study of perceived gender discrimination on women s mental health
تاثیر تبعیض جنسیتی ادراک شده بر سلامت روان زنان
مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان ( مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س) شماره 11(3) (1393/06/15صفحات 7-26 

11.  ذکراله مروتیطاهره الهیبابایی ابوالفضلقدیمی امیر رضا
the relationship between life skills and mental health in high school students
رابطه بین مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی
Journal Of Life Science And Biomedicine Issue 4(4) (2014-09-06PP. 371-374 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  آیدا فتحیطاهره الهیجعفر حسنی
recognition of the facial emotional states in extraversion/ neuroticism personality dimentions: the modulatory role of working memory
بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برون گردی/ روان رنجورخویی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری
تازه های علوم شناختی - مؤسسه مطالعات علوم شناختی شماره 2(62) (1393/06/15صفحات 57-68 

9.  رقیه ولی قیداریجواد صالحیطاهره الهیغلامحسین انتصار فومنی
False Memory and Mood in Female Adolescents.
حافظه کاذب و خلق در دختران نوجوان.
Journal Of Life Science And Biomedicine Issue 4(5) (2014-09-01PP. 472 - 474 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  الیاس بیگدلیطاهره الهی
study and comparison emotional intelligence of high- school blind and deaf students in zanjan province
بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان نابینا و ناشنوای دوره دبیرستان استان زنجان
تعلیم و تربیت استثنایی - سازمان آموزش و پرورش شماره 126 (1393/06/10صفحات 22-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  طاهره الهیخسروی ربابرشیدی رشت آبادی سهیلااخوان اکرم
hopefulness and mental disorders in the elderly
امیدواری و مشکلات روانشناختی در سالمندان
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان شماره 92 (1393/05/30صفحات 116-125 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  خوشدوی ابراهیم زاده ینگجهطاهره الهیمظاهر رضایی
working memory of bilingual and monolingual children
حافظه کاری کودکان یکزبانه و دوزبانه
پژوهشهای نوین روانشناختی(روانشناسی سابق) دانشگاه تبریز با همکاری انجمن روانشناسی ایران شماره 28 (1393/02/15صفحات 1-22 

5.  سیده زهرا مداح کرانیطاهره الهیعلی فتحی آشتیانی
explanation of psychological well-being in students on spirituality and resiliency
تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس سازه های معنویت و تاب آوری در دانشجویان
International Journal of Behavioral Sciences( علوم رفتاری سابق) Issue 4 (2014-02-19PP. 355-361 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  طاهره الهیالیاس بیگدلیسلیمانی ابهری صدیقهاشتری صدیقه
rage in glance of psychology and Islam: to dip of rage: repression or management of that?
خشم در نگاه اسلام و روانشناسی: کظم غیظ: سرکوب خشم یا مدیریت آن؟
معرفت - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) شماره 192 (1392/08/30صفحات 31-46 

3.  ملایی کامبیزطاهره الهی
the study of veiling and veiling carelessness; a cultural- disciplinary approach (case study: sanandaj city)
حجاب و حجاب گریزی با رویکرد مهندسی فرهنگی- انتظامی (مورد مطالعه: شهر سنندج)
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران شماره 5 (1392/06/30صفحات 109-133 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  طاهره الهیعلی فتحی آشتیانیالیاس بیگدلی
The Relationship between physical fitness and mental health in a military university staff
رابطه آمادگی جسمانی و سلامت روان در کارکنان یک دانشگاه نظامی
طب نظامی شماره 3 (1391/08/17صفحات 195-202 

1.  میرحسین دالوندطاهره الهی
Working memory performance in children with mathematical disability
عملکرد حافظه کاری در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی
International Journal of Behavioral Sciences( علوم رفتاری سابق) Issue 3 (2012-10-09PP. 213-220 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 25. طاهره الهی
نقش سبکهای فرزندپروری مادران و شیوه های مقابله با استرس در احساس خودکارآمدی نوجوانان
the role of parenting styles and coping strategies with stress in self-efficacy of adolescents
---- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-10-08 - 2019-10-09
ملی معتبر 24. کبری قاسمیطاهره الهی
نقش طرحواره های ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی ثباتی و بی اعتمادی/ بدرفتاری در نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی
the role of early maladaptive schemas (emotional deprivation, Abandonment/Instability, Mistrust/Abuse)in gender roles of masculinity and femininity
---- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-10-08 - 2019-10-09
ملی معتبر 23. طاهره الهی
مقایسه سبکهای اسناد و ویژگیهای شخصیتی زنان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق
Comparison of attributional styles and personality characters between divorce applicants and nonapplicants
------------- دانشگاه هرمزگان, بندرعباس, 2019-02-27 - 2019-02-27
ملی معتبر 22. طاهره الهی
نقش راهبردهای کنترل تفکر منفی در سلامت روان متقاضیان طلاق در مقایسه با زوجین سازگار
the role of strstegies of control negative thinking in mental health of divorce applicants in comparison of pliable couples
------------- دانشگاه هرمزگان, بندرعباس, 2019-02-26 - 2019-02-27
ملی معتبر 21. طاهره الهیکبری قاسمیپروین یوسف زاده
نقش کیفیت خواب در عاطفه مثبت و منفی دانشجویان دختر دانشگاه زنجان
The Role of sleep quality in positive and negative affects of female students of university of Zanjan
---- دانشگاه شیراز, شیراز, 2019-02-25 - 2019-02-26
ملی معتبر 20. لیلا بیطرفانذکراله مروتیطاهره الهی
پیش بینی رفتار جامعه پسند دانش آموزان بر اساس سطوح نظریه ذهن
pridiction of prosocial behavior based on theory of mind levels
همایش روانشناسی مدرسه انجمن روانشناسی تربیتی, تهران, 1395/11/26 - 1395/11/26
ملی معتبر 19. طاهره الهیمحمد بامدادی سیبنیفاطمه شیرمحمدیالهه بهرامی اقابابایی
مقایسه شخصیت های درونگرا و برونگرا در میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی
comparing of introverts and extroverts on perceived social support and lonliness
کنگره ملی روانشناسی ایران دانشگاه خوارزمی, تهران, 1395/08/19 - 1395/08/20
ملی معتبر 18. طاهره الهیالهه بهرامی اقاباباییفاطمه شیرمحمدیمحمد بامدادی سیبنی
نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی دانشجویان
the role of percieved social support in emotional- social linliness of students
کنگره ملی روانشناسی ایران دانشگاه خوارزمی, تهران, 1395/08/19 - 1395/08/20
ملی معتبر 17. طاهره الهی
مقایسه سلامت روانی نوجوانان فاقد پدر با همتایان دارای پدر
Comparison of mental health in adollescents without father with peers being father
همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران پزوهشکده علوم اجتماعی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران, شیراز, 1395/02/07 - 1395/02/08
ملی معتبر 16. طاهره الهیفاطمه حسینی تبار
ابعاد کمال گرایی و تصویر بدن در دانشجویان
perfectionism dimentions and body image in students
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1393/02/21 - 1393/02/22
ملی معتبر 15. محمدحسن احمدیطاهره الهی
رابطه بین سبکهای تفکر و منبع کنترل دانشجویان
the relationship between thinking styles and control source of students
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1393/02/21 - 1393/02/22
بین‌المللی 14. الهام رضائی دوغ آبادیجواد صالحیطاهره الهیناهید کریمی
تنش، افسردگی و مهارت حل مساله دانشجویان
tension, depression and problem solving skills of students
کنفرانس بین المللی علوم شناختی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, تهران, 1392/08/15 - 1392/08/15
بین‌المللی 13. جواد صالحیطاهره الهیالهام رضائی دوغ آبادیفاطمه قنبری
مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بین دانشجویان خود-کارآمد و ناکارآمد تحت شرایط استرس زا
A comparison of cognitive strategies for emotion regulation between self-efficient and inefficient students under stressful conditions.
-- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پزشکی, تبریز, 2013-09-17 - 2013-09-19
بین‌المللی 12. مصطفی صادقیطاهره الهیفاطمه قنبریبیات محمد حسین
بررسی رابطه خلاقیت و اضطراب در دانش آموزان دختر تیزهوش دبیرستانی شهر زنجان
study of relationship between creativity and anxiety in gairl students of Zanjan gift high-schoold
-- دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز, 2013-09-17 - 2013-09-19
بین‌المللی 11. طاهره الهیلیلا توابی
-
Study and comparison of metacognitive strategies in gifted and typical students
کنفرانس بین المللی علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/19 - 1392/02/19
بین‌المللی 10. طاهره الهی
-
Corresponding children s performance with their mental representation and working memory components
کنفرانس بین المللی علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/19 - 1392/02/19
بین‌المللی 9. جواد صالحیطاهره الهی
-
Effects of experimentally induced failure on problem solving performance: the importance of controllability beliefs
کنفرانس بین المللی علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/19 - 1392/02/19
ملی معتبر 8. فاطمه قنبریطاهره الهیمصطفی صادقیآیدا فتحی
نقش طرحواره های شناختی در گرایش به خودکشی دانشجویان
the role of psychological schemas in tendency to suicide of students
--- انجمن روانشناسی ایرانی, تهران, 2013-02-19 - 2013-02-21
ملی معتبر 7. آیدا فتحیطاهره الهیمصطفی صادقیفاطمه قنبری
بررسی رابطه اضطراب با رضایت زناشویی در زنان دانشجو
study of relationship between anxiety and marriage satisfaction in female students
--- انجمن روانشناسی ایرانی, تهران, 2013-02-19 - 2013-02-21
ملی معتبر 6. الیاس بیگدلیطاهره الهی
اخلاق حرفه ای،کاتالیزوری درفرایند مشاوره
-
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
ملی معتبر 5. الیاس بیگدلیطاهره الهی
پژوهش در پرتو اخلاق: با تاکید بر علوم انسانی
-
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
ملی معتبر 4. طاهره الهی, احمد حنیفی
پیش بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان بر اساس پنج عامل اصلی شخصیت و عزت نفس
-
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه گیلان, رشت, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 3. طاهره الهیخوشدوی ابراهیم زاده ینگجهمیرحسین دالوند
احساس غربت و سلامت روان در دانشجویان جدید الورود
-
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه گیلان, رشت, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 2. طاهره الهی
تطبیق سلسله مراتب نیازهای انسان در نظام مزلو با نهج البلاغه
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/20
بین‌المللی 1. طاهره الهیالیاس بیگدلی
نقش مولفه های حافظه کاری در ریاضی کودکان
Role of working memory components in children mathematics
کنفرانس بین المللی علوم شناختی سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی - پردیس پورسینا, تهران, 1390/02/20 - 1390/02/22