خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23835   بروزرسانی: 26-06-1401

Tahereh Elahi

مدیریت

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه زنجان

عضو هیات داوران مجله علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت

عضو هیأت علمی داوری مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری

عضو هیأت علمی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش

 

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو سازمان نظام روانشناسی