خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28171   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

شرکت در کارگاههای آموزشی

-کارگاه آموزشی روشهای آماری

کارگاه هوش هیجانی با رویکرد ارتقاء سطح هوش هیجانی مدیران

-کارگاه آموزشی کرسی­های نقد و نظریه­پردازی و مناظره

-کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات روان شناختی

-کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت

-کارگاه آموزشی طرحواره درمانی

-کارگاه آموزشی درمان پذیرش و تعهد

-کارگاه آموزشی ذهن آگاهی

-کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری