خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28533   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. یادگیری و تفکر2. روانشناسی شناختی3. پویایی گروه4. روانشناسی یادگیری5. روانشناسی شخصیت 6. آسیب شناسی روانی