خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23504   بروزرسانی: 12-09-1400

Tahereh Elahi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو کمیته تخصص شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان