خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28144   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو کمیته تخصص شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان