خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28527   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, روانشناسی , 1388-1382
عنوان رساله : نقش بازنمایی اطلاعات و حافظه کاری در عملکرد حساب کودکان
زمینه رساله : روانشناسی شناختی
استاد راهنما : دکتر پرویز آزادفلاح

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, روانشناسی عمومی , 1381-1379
عنوان پایان نامه : بررسی نقش سبکهای یادگیری وابسته/نابسته به زمینه در پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی
زمینه پایان نامه : روانشناسی شناختی
استاد راهنما : دکتر پرویز آزادفلاح

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, روانشناسی بالینی , 1379-1375