خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15172   بروزرسانی: 21-11-1402

Seyed Morsal Ghavami

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  حسین قمریسید مرسل قوامیمحمد طالعی
Assessing Spatial Equity Accessibility to Educational Services in the Study Area of District 18 in Tehran
بررسی عدالت مکانی در دستیابی به خدمات آموزشی، محدوده مورد مطالعه: منطقه 18 تهران
سنجش از دور و gis ایران شماره 10.48308/gisj.2024.234498.1200 (1403/02/19صفحات 1-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  سید امیرمحمد قریشیسید مرسل قوامی
AquMADE: A GIS-based web application to assess groundwater quality by introducing a risk-based irrigation water quality index (RB-IWQI)
AquMADE: سامانه ای GIS تحت وب بمنظور برآورد کیفیت آب های زیرزمینی با معرفی شاخص ریسک مبنای کیفیت آب زهکشی
ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE Issue 176 (2024-05-01PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  علی میرون بکیسید مرسل قوامی
A modified DRASTIC model for groundwater vulnerability assessment using connecting path and analytic hierarchy process methods
ارائه یک مدل دراستیک اصلاح شده برای ارزیابی سفره آب های زیرزمینی با تلفیق روش های تحلیل سلسله مراتبی و مسیرهای بهم پیوسته
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Issue https://doi.org/10.1007/s11356 (2023-10-09PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  حامد افشارنیاسید مرسل قوامی
Comparison of Smartphone-Based and Drone-Based Approaches for Assessing Road Roughness
مقایسه روش های مبتنی بر گوشی همراه و مبتنی بر پهپاد در ارزیابی ناهمواری راه
TRANSPORTATION RESEARCH RECORD Issue  https://doi.org/10.1177/03611 (2023-06-03PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  سید مرسل قوامیمحمد طالعیتئو آرنتزه
An intelligent web-based spatial group decision support system to investigate the role of the opponents’ modeling in urban land use planning
ارایه یک سامانه تصمیم گیری مکانی گروهی تحت وب هوشمند بمنظور بررسی نقش مدلسازی طرف گفتگو در برنامه ریزی اراضی شهری
LAND USE POLICY Issue 120 (2022-06-25PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  سید مرسل قوامیزهرا برزوئیجمشید مالکی
An Effective Approach for Assessing Risk of Failure in Urban Sewer Pipelines Using a Combination of GIS and AHP-DEA
ارایه روشی کارآمد بمنظور تعیین ریسک خطوط لوله فاضلاب شهری با استفاده از ترکیب GIS و AHP-DEA
PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Issue 10.1016/j.psep.2019.10.036 (2019-11-17PP. 1-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  سید مرسل قوامیجمشید مالکیتئو آرنتزه
A multi-agent assisted approach for spatial Group Decision Support Systems: A case study of disaster management practice
روشی مبتنی بر سیستم های چندعامله بمنظور طراحی سیستم های تصمیم گیری مکانی گروهی: مطالعه موردی عملیات مدیریت بحران
International Journal of Disaster Risk Reduction شماره 38 (1398/05/20صفحات 64-76 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  سید مرسل قوامی
A Web Service Based Advanced Traveler Information System for Itinerary Planning in an Uncertain Multimodal Network
سامانه پیشرفته اطلاعاتی مسافر مبتنی بر وب سرویس ها بمنظور برنامه ریزی سفر در شبکه های چندساختی توام با عدم قطعیت
Geocarto International Issue 10.1080/10106049.2019.1583773 (2019-02-11PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  سید مرسل قوامی
Multi-Criteria Spatial Decision Support System for Identifying Strategic Roads in Disaster Situations
سامانه حامی تصمیم گیری مکانی چندمعیاره بمنظور تعیین راه های استراتژیک در مواقع بحرانی
International Journal of Critical Infrastructure Protection Issue 24 (2019-01-23PP. 23-36 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  سید مرسل قوامیمحمد طالعیتئو آرنتزه
An intelligent planning support system for spatial urban land use planning by socially rational agents
ارایه سامانه هوشمند پشتیبان تصمیم گیری برای برنامه ریزی کاربری مکانی با استفاده از عامل های دارای عقلانیت جمعی
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE Issue 31 (2016-11-17PP. 1022-1041 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  سید مرسل قوامیمحمد طالعی
Towards a Conceptual Multi-Agent Based Framework for Simulating Spatial-Group Decision Making Process
ارایه چارچوب مفهومی مبتنی بر سیستم های چندعامله بمنظور شبیه سازی فرایندهای تصمیم گیری مکانی گروهی
Journal of Geographical Systems Issue 19 (2016-11-08PP. 109-132 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  سید مرسل قوامیمحمد طالعیتئو آرنتزه
Socially rational agents in spatial land use planning: A heuristic proposal based negotiation mechanism
عامل های دارای عقلانیت اجتماعی برای برنامه ریزی کاربری اراضی مکانی: ارایه یک مکانیزم گفتگو برمبنای روش ابتکاری پیشنهادی
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS Issue 60 (2016-08-10PP. 67-78 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر