خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13432   بروزرسانی: 05-04-1401

Seyed Morsal Ghavami

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو و دارای پروانه اشتغال بکار پایه 2 نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عضو و دارای پروانه اشتغال بکار پایه 3 نظام مهندسی معدن استان زنجان