خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15172   بروزرسانی: 21-11-1402

Seyed Morsal Ghavami

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو و دارای پروانه اشتغال بکار پایه 1 نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عضو و دارای پروانه اشتغال بکار پایه 3 نظام مهندسی معدن استان زنجان