خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44308   بروزرسانی: 01-05-1402

Mehdi Hassani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
56.  مهدی حسنیYUSUKE NISHIZAWA
Some inequalities related to the power exponential function a^{rb}+b^{ra}
برخی نامساویهای مربوط به تابع نمایی a^{rb}+b^{ra}
Applied Mathematics E-Notes Issue 23 (2023-10-16PP. 237-242 
  علمی-پژوهشی
Scopus
55.  سهیلا امام یاریمهدی حسنی
On the antiderivatives of a monotone function and its inverse
در مورد پاد مشتق های یک تابع یکنوا و معکوس آن
MATHEMATICAL GAZETTE Issue 107 (2023-10-11PP. 499-501 
  علمی-پژوهشی
Scopus
54.  مهدی حسنیGarry Leversha
Proof Without Words: An inverse tangent inequality
اثبات بدون کلام: یک نابرابری معکوس تانژانت
MATHEMATICAL GAZETTE Issue 107 (2023-07-03PP. 323-324 
  علمی-پژوهشی
Scopus
53.  مهدی حسنیحسین مشتاقیمحمد قربانی
Some results on derangement polynomials
نتایجی در خصوص چندجمله ای های پریش
Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Issue 63 (2023-03-01PP. 307-313 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  Jean-Marc Deshouillersمهدی حسنیمحمد نصیری زارع
On a question of Luca and Schinzel over Segal–Piatetski-Shapiro sequences
در مورد سوالی از لوکا و شینزل در مورد دنباله های سگال-پیاتتسکی-شاپیرو
RAMANUJAN JOURNAL Issue 61 (2022-12-29PP. 839-850 
  علمی-پژوهشی
Scopus
51.  مهدی حسنیمحمدرضا اسفندیاری بهراسمان
On the geometric mean of the values of positive multiplicative arithmetical functions
درباره میانگین هندسی مقادیر توابع ضربی مثبت
Communications in Mathematics Issue 31 (2022-10-18PP. 21-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  مهدی حسنیوحید رحمانی سلطانیه
On a determinant involving the volume of the unit ball in R^n
درباره دترمینانی شامل حجم ابر گوی واحد
INTEGRAL TRANSFORMS AND SPECIAL FUNCTIONS Issue 33 (2022-06-25PP. 591-596 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  مهدی حسنیمحمود مرعی
The Number Theoretic Omega Function and Summations Involving the Exponents of Prime Numbers in the Factorization of Factorials
تابع امگای نظریه اعدادی و جمعهای روی نمای اعداد اول در تجزیه فاکتوریلها
Bulletin of the Iranian Mathematical Society Issue 48 (2022-06-08PP. 3501-3533 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  مهدی حسنی
Asymptotic expansion of a sequence related to the number e and its application in analytical counting of the number of paths in complete graph
بسط مجانبی یک دنباله مرتبط با عدد نپر و کاربرد آن در شمارش تحلیلی تعداد مسیرها در گراف کامل
ریاضی و جامعه - دانشگاه اصفهان شماره 6 (1400/12/18صفحات 19-24 
  علمی-پژوهشی
Scopus
47.  مهدی حسنی
Observations on a proof without words
مشاهداتی درباره یک اثبات بدون کلام
MATHEMATICAL GAZETTE Issue 106 (2022-02-14PP. 133-134 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  مهدی حسنیمحمود مرعی
‎A remark on the factorization of factorials
نکته‌ای درباره تجزیه فاکتوریلها
mathematics interdisciplinary research Issue 6 (2022-02-06PP. 235-242 
  سایر
با هیات تحریریه
45.  مهدی حسنی
What is the probability that two arbitrary natural numbers have no common factor?
احتمال اینکه دو عدد طبیعی دلخواه عامل مشترکی نداشته باشند چقدر است؟
مجله رشد آموزش ریاضی شماره 139 (1400/11/16صفحات 42-47 
  علمی-پژوهشی
Scopus
44.  مهدی حسنی
Remarks on Ramanujan's inequality concerning the prime counting function
ملاحظاتی بر نامساوی رامانوجان درباره تابع شمارنده اعداد اول
Communications in Mathematics Issue 29 (2022-01-21PP. 473-482 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  مهدی حسنیمحمد نصیری زارع
Density modulo 1 of some sequences associated to the functions $\varphi$ and $\sigma$
چگالی به پیمانه واحد دنباله های مرتبط با توابع اویلر و سیگما
PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN Issue 100 (2022-01-15PP. 205-217 
  علمی-پژوهشی
Scopus
42.  مهدی حسنی
Conditional 2by2 matrices with three prime elements and given determinant
ماتریسهای مشروط 2 در 2 با سه درایه اول و با دترمینان داده شده
MATHEMATICAL GAZETTE Issue 105 (2021-07-15PP. 305-306 
  سایر
با هیات تحریریه
41.  مهدی حسنی
Legendre and factorization of factorials
لژاندر و تجزیه فاکتوریل ها
مجله رشد آموزش ریاضی شماره 138 (1400/04/20صفحات 9-12 
  علمی-پژوهشی
Scopus
40.  مهدی حسنی
Proof without words
اثبات بدون کلام
MATHEMATICAL GAZETTE Issue 105 (2021-05-31P. 303 
  علمی-پژوهشی
Scopus
39.  مهدی حسنی
On the asymptotic expansion of a generalized Smith's determinant
بسط مجانبی یک دترمینان اسمیث توسعه یافته
Applied Mathematics E-Notes Issue 21 (2021-04-27PP. 187-193 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
38.  Christian Axlerمهدی حسنی
Carleman's inequality over prime numbers
نامساوی کارلمن بر روی اعداد اول
INTEGERS Issue 21 (2021-04-05PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
37.  مهدی حسنیVALMIR KRASNIQIYUSUKE NISHIZAWA
Refinements of the Arithmetic - Geometric Mean Inequality Associated With the Number e
تظریفهایی از نامساوی میانگین حسابی - هندسی در ارتباط با عدد نپر
Journal of Inequalities and Special Functions Issue 12 (2021-03-31PP. 23-35 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
36.  مهدی حسنیمهتاب کتابی
Maclaurin series by integration
سری مکلورن با استفاده از انتگرالگیری
ELEMENTE DER MATHEMATIK Issue 75 (2021-02-03PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
35.  مهدی حسنی
On a difference concerning the number e and summation identities of permutations
درباره یک تفاضل شامل عدد نپر و جمعهای شامل ترکیبات
Journal of Inequalities and Special Functions Issue 12 (2021-01-17PP. 14-22 
  سایر
با هیات تحریریه
34.  مهدی حسنی
The Beauties of Prime Numbers
زیباییهایی از اعداد اول
مجله رشد آموزش ریاضی شماره 136 (1399/09/01صفحات 3-9 
  سایر
با هیات تحریریه
33.  مهدی حسنیمحمود مرعی
On the Sums Running over Reduced Residue Classes Evaluated at Polynomial Arguments
درباره جمعهای خطی رو دستگاه مخفف مانده
Contemporary Mathematics Issue 1 (2020-11-05PP. 445-450 
  علمی-پژوهشی
Scopus
32.  مهدی حسنی
‎Derangements and alternating sum of permutations by integration
پریشها و جمعهای متناوب از جایگشتها توسط انتگرالگیری
Journal of Integer Sequences Issue 23 (2020-07-29PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
Scopus
31.  مهدی حسنی
On a Sequence Refning Carleman's Inequality
درباره یک دنباله تظریف کننده نامساوی کارلمن
Applied Mathematics E-Notes Issue 20 (2020-07-22PP. 336-340 
  علمی-پژوهشی
Scopus
30.  مهدی حسنی
Tests for divisibility by prime numbers
آزمونهای بخش پذیری بر اعداد اول
MATHEMATICAL GAZETTE Issue 103 (2019-10-30PP. 494-495 
  علمی-پژوهشی
Scopus
29.  مهدی حسنی
Carleman's inequality over the values of Euler function and sum of divisors function
نامساوی کارلمن بر روی مقادیر تابع اویلر و تابع جمع مقسوم‌علیه‌ها
Applied Mathematics E-Notes Issue 19 (2019-07-06PP. 324-330 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  مهدی حسنی
On the Means of the Values of Prime Counting Function
درباره میانگینهای مقادیر تابع شمارنده اعداد اول
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics علوم ریاضی و انفورماتیک - جهاد دانشگاهی واحد شماره 13 (1397/02/10صفحات 15-22 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
27.  مهدی حسنی
Asymptotic Expansions for the Average of the Generalized Omega Function
بسطهای مجانبی برای میانگین توابع امگای تعمیم یافته
INTEGERS Issue 18 (2018-03-21PP. 1-12 

26.  مهدی حسنی
A Brief History of Number Theory in Iran
تاریخچه مختصر نظریه اعداد در ایران
ریاضی و جامعه - دانشگاه اصفهان شماره 4 (1396/08/03صفحات 51-57 
  علمی-پژوهشی
Scopus
25.  مهدی حسنی
A remark on the number of distinct prime divisors of integers
درباره تعداد شمارنده های اول مجزای اعداد صحیح
Tamkang Journal of Mathematics Issue 48 (2017-04-03PP. 13-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  مهدی حسنی
A Remark on the means of the number of divisors
نکته ای درباره میانگینهای مقادیر تابع تعداد مقسوم علیه ها
Bulletin of the Iranian Mathematical Society Issue 42 (2017-01-31PP. 1315-1330 
  علمی-پژوهشی
Scopus
23.  مهدی حسنی
Restricted factorial and a remark on the reduced residue classes
فاکتوریل مقید و نکته ای درباره کلاسهای تقلیل یافته مانده ها
Applied Mathematics E-Notes Issue 16 (2016-12-07PP. 244-250 
  علمی-پژوهشی
None ISI
22.  مهدی حسنی
On the difference of the number-theoretic omega functions
درباره تفاضل توابع امگای نظریه اعداد
Journal of Combinatorics and Number Theory Issue 8 (2016-11-10PP. 165-178 
  علمی-پژوهشی
None ISI
21.  مهدی حسنی
Probability: A metter of life and death
احتمال: موضوعی مرتبط با زندگی و مرگ
Australian Senior Mathematics Journal Issue 30 (2016-07-05PP. 18-24 
  علمی-پژوهشی
Scopus
20.  مهدی حسنی
Explicit Approximation Of The Sums Over The Imaginary Part Of The Non-Trivial Zeros Of The Riemann Zeta Function
تقریب صریح جمعهای روی قسمت موهومی صفرهای نابدیهی تابع زتای ریمان
Applied Mathematics E-Notes Issue 16 (2016-06-14PP. 109-116 
  علمی-پژوهشی
Scopus
19.  مهدی حسنیAnthony Sofo
Sharp bounds for the constant e
کرانهایی برای عدد نپر
Vietnam Journal of Mathematics Issue 43 (2015-09-02PP. 629-633 

18.  مهدی حسنی
On a sequence related to the coprime integers
دنباله‌ای در رابطه با اعداد متباین
تحریه آنالیز ریاضی سهند Issue Vol 1, No 2 (2015-01-28PP. 31-37 

17.  مهدی حسنیعزیزه احمدی
Empty place of the number e in high school books
جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه
ریاضی و جامعه - دانشگاه اصفهان شماره Vol 1, No 3 (1393/11/08صفحات 13-23 
  علمی-پژوهشی
None ISI
16.  مهدی حسنی
On the arithmetic-geometric means of positive integers and the number e
درباره میانگینهای حسابی و هندسی اعداد صحیح مثبت و عدد نپر
Applied Mathematics E-Notes Issue 14 (2015-01-25PP. 250-255 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
15.  مهدی حسنیAnthony Sofo
Identities for the volume of the unit Hyperspheres
اتحادهایی برای حجم ابرکره واحد
Journal of Inequalities and Special Functions Issue 5 (2014-09-23PP. 28-35 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  مهدی حسنی
Generalizations Of An Inequality Of Ramanujan Concerning Prime Counting Function
تعمیم هایی از یک نامساوی از رامانوجان درباره تابع شمارنده اعدا اول
Applied Mathematics E-Notes Issue 13 (2013-12-15PP. 148-154 

13.  مهدی حسنی
ON THE ARITHMETIC–GEOMETRICMEAN INEQUALITY
درباره نامساوی میانگینهای حسابی و هندسی
Tamkang Journal of Mathematics Issue 44 (2013-12-15PP. 453-456 
  سایر
با هیات تحریریه
12.  مهدی حسنی
Analytic Number Theory
نظریه تحلیلی اعداد
خبرنامه انجمن ریاضی ایران شماره 137 (1392/09/01صفحات 1-4 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مهدی حسنی
ON THE RATIO OF THE ARITHMETIC AND GEOMETRIC MEANS OF THE PRIME NUMBERS AND THE NUMBER e
-
International Journal of Number Theory Issue 9 (2013-09-15PP. 1593-1603 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مهدی حسنی
Remarks on the number of prime divisors of integers
-
MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS Issue 16 (2013-09-15PP. 843-849 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  مهدی حسنی
Uniform distribution of sequences involving divisor function
-
Mathematical Communications Issue 18 (2013-05-15PP. 11-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مهدی حسنی
UNIFORM DISTRIBUTION MODULO ONE OF SOME SEQUENCES CONCERNING THE EULER FUNCTION
-
Revista de la Union Matematica Argentina Issue 54 (2013-05-15PP. 55-68 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  Jean-Marc Deshouillersمهدی حسنی
A NOTE ON THE DISTRIBUTION FUNCTION OF φ(\lowercaseP−1)/(\lowercaseP−1)
-
JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Issue 93 (2012-12-15PP. 77-83 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  Anthony Sofoمهدی حسنی
Quadratic Harmonic Number Sums
-
Applied Mathematics E-Notes Issue 12 (2012-10-15PP. 110-117 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  مهدی حسنی
On an inequality of Ramanujan concerning the prime counting function
-
RAMANUJAN JOURNAL Issue 28 (2012-07-29PP. 435-442 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مهدی حسنی
On a function associated with the generalized Euler constant for an arithmetic progression
-
Journal of Mathematical Inequalities Issue 6 (2012-07-15PP. 249-252 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  مهدی حسنی
Factorization of factorials and a result of Hardy and Ramanujan
-
MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS Issue 15 (2012-05-15PP. 403-407 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  مهدی حسنی
On A Sum Related By Non-trivial Zeros Of The Riemann Zeta Function
بررسی مجموعی وابسته به صفرهای نابدیهی تابع زتای ریمان
Applied Mathematics E-Notes Issue 12 (2012-03-15PP. 1-4 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مهدی حسنی
ON THE DISTRIBUTION OF A LINEAR SEQUENCE. ASSOCIATED TO SUM OF DIVISORS EVALUATED AT. POLYNOMIAL ARGUMENTS
-
Applicable Analysis and Discrete Mathematics Issue 6 (2012-03-15PP. 106-113 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 36. مهدی حسنی
تحلیل یک نابرابری از رامانوجان در مورد تابع شمارنده اعداد اول
Analysing an inequality of Ramanujan concerning prime counting function
سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن دانشگاه لرستان, خرم آباد, 1402/02/13 - 1402/02/15
ملی معتبر 35. مهدی حسنی
نکاتی در مورد سهم اعداد اول در فواصل با طول مشابه
Remarks on the portion of primes in intervals with similar length
سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن دانشگاه لرستان, خرم آباد, 1402/02/13 - 1402/02/15
ملی معتبر 34. مهدی حسنی
نکاتی در مورد اثبات جدید گنگ بودن عدد نپر و برخی کاربردها
Remarks on a new proof of irrationality of e and some applications
سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین, 1401/12/10 - 1401/12/11
ملی معتبر 33. مهدی حسنی
نکاتی در مورد حاصلضرب والیس قطع شده
Remarks on the truncated Wallis product
سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین, 1401/12/10 - 1401/12/11
ملی معتبر 32. مهدی حسنی
درباره تقعر لگاریتمی حجم ابر گوی واحد
Some remarks on the logarithmic concavity of the volume of ‎unit hyperball
0 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 2022-05-22 - 2022-05-23
ملی معتبر 31. مهدی حسنی
بسط مجانبی برای پریشها بر حسب اعداد بل
Asymptotic expansion of the number of derangements in terms of Bell numbers
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه کرمان, کرمان, 2021-08-30 - 2021-09-02
ملی معتبر 30. مهدی حسنی
یک بسط برای تابع شمارنده اعداد اول
An Expansion for the Prime Counting Function
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه کاشان, کاشان, 2021-02-15 - 2021-02-20
ملی معتبر 29. مهدی حسنی
درباره یک بسط مجانبی وزندار شامل تابع شمارنده اعداد اول و کاربردهایش در نامساویهای لانداو و رامانوجان
On a Weighted Asymptotic Expansion Concerning Prime Counting Function and Applications to Landau's and Ramanujan's Inequalities
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه کاشان, کاشان, 2021-02-15 - 2021-02-20
ملی معتبر 28. مهدی حسنی
درباره دترمینان اسمیث
A remark on Smith’s determinant
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2020-08-16 - 2020-08-19
ملی معتبر 27. مهدی حسنی
ماتریسهای مربعی مرتبه 2 مشروط با دترمینان داده شده
Conditional square matrices of order 2 with given determinant
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2020-08-16 - 2020-08-19
ملی معتبر 26. مهدی حسنی
درباره توزیع صفرهای نابدیهی تابع زتای ریمان
On the distribution of the non-trivial zeros of the Riemann zeta function
سمینار نظریه عملگرها و کاربرد های آن دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1397/12/22 - 1397/12/23
ملی معتبر 25. مهدی حسنی
توزیع یکنواخت دنباله‌های شامل قسمت موهومی صفرهای نابدیهی تابع زتای ریمان
Uniform distribution of the non-trivial zeros of the Riemann zeta function
-- دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2019-01-18 - 2019-01-18
ملی معتبر 24. مهدی حسنی
کرانهای دقیق برای تعداد مسیرها در گراف کامل ساده
Sharp bounds on the number of paths in simple complete graphs
سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن دانشگاه اراک, اراک, 1397/08/23 - 1397/08/24
ملی معتبر 23. مهدی حسنی
نامساوی کارلمن بر روی اعداد اول
Carleman's inequality over prime numbers
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2018-08-23 - 2018-08-26
ملی معتبر 22. مهدی حسنی
درباره تابعی مرتبط با تابع شمارنده اعداد اول
On a function related to the primes counting function
سمینار نظریه عملگرها و کاربرد های آن دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1395/12/18 - 1395/12/19
ملی معتبر 21. مهدی حسنیمحمدرضا اسفندیاری بهراسمان
درباره میانگین هندسی مقادیر تابع جمع مقسوم علیه تعمیم یافته
On the geometric mean of the generalized divisor function
سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن دانشگاه بناب, بناب, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 20. مهدی حسنیمحمد نصیری زارعمحمدرضا اسفندیاری بهراسمان
بررسی مجموعی شامل تابع شمارنده اعداد اول
A remark on a sum concerning the prime counting function
Annual Iranian Mathematics Conference انجمن ریاضی ایران, کرج, 2016-08-28 - 2016-08-31
ملی معتبر 19. مهدی حسنیمحمدرضا اسفندیاری بهراسمان
درباره میانگین هندسی تابع جمع مقسوم علیه ها
On the geometric mean of the sum divisors function
Annual Iranian Mathematics Conference انجمن ریاضی ایران, کرج, 2016-08-28 - 2016-08-31
ملی معتبر 18. مهدی حسنی
توزیع یکنواخت برخی دنباله های نظریه اعدادی
UNIFORM DISTRIBUTION MODULO ONE OF SOME NUMBER-THEORETIC FUNCTIONS
سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1394/12/12 - 1394/12/14
ملی معتبر 17. مهدی حسنیترنس میلز
فراتر از گویا
Beyond the Rational
the mav annual conference La Trobe University, Australia, 2015-12-03 - 2015-12-04
بین‌المللی 16. مهدی حسنی
دربارۀ توانهای ماتریسهای مربعی مرتبه دو معادلۀ پِل
On the powers of a square matrix of order two and Pell's equation
سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
بین‌المللی 15. مهدی حسنی
ملاحظاتی بر یک دترمینان مرتبط با تابع توزیع اعداد اول
Some remarks on a determinant related to the prime counting function
سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 14. مهدی حسنی
یک مطالعه بصری از جمعهای وایل روی صفرهای نابدیهی تابع زتای ریمان
A Visual Study of Weyl Sums over nontrivial Zeros of the Riemann Zeta Function
-- دانشگاه کاشان, کاشان, 2014-12-17 - 2014-12-19
ملی معتبر 13. مهدی حسنی
صفرهای تابع زتای ریمان و تقریبهای صریح اعداد اول
Zeros of the Riemann Zeta Function and Explicit Approximations of the Prime Numbers
-- دانشگاه کاشان, کاشان, 2014-12-17 - 2014-12-19
ملی معتبر 12. مهدی حسنی
کرانهای صریح برای تابع توزیع اعداد اول
Explicit sharp bounds for primes counting function
سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن دانشگاه آزاد همدان و انجمن ریاضی ایران, همدان, 1393/09/05 - 1393/09/06
ملی معتبر 11. مهدی حسنی
دلیل اشتباه لژاندر در حدسش درباره تابع توزیع اعداد اول
Why Legendre made a wrong guess about the primes counting function?
سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن دانشگاه آزاد همدان - و انجمن ریاضی ایران, همدان, 1393/09/05 - 1393/09/06
ملی معتبر 10. مهدی حسنی
برخی زیباییهای صفرهای تابع زتای ریمان
Some beauties of the non-real zeros of the Riemann zeta function
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه سمنان, سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 9. مهدی حسنی
طراحی بهینه کانالهای آبرسانی، دیدگاه ریاضی
Optimal design of channel sections: a mathematical approach
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه سمنان, سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
بین‌المللی 8. مهدی حسنی
دترمینان اسمیث روی توابع حسابی
Smith's determinant over multiplicative functions
سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/12/07 - 1392/12/08
ملی معتبر 7. مهدی حسنی
دو مساله از نظریه تحلیلی اعداد با جواب یکسان
Two problems from analytic number theory with similar answers
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-08-27 - 2012-08-30
بین‌المللی 6. مهدی حسنی
درباره توزیع برخی از دنباله های نظریه اعدادی
On the distribution of some number theoretic sequences
ELEMENTARE UND ANALYTISCHE ZAHLENTHEORIE (ELEMENTARY AND ANALYTIC NUMBER THEORY) Frankenakademie Schloss Schney, Germany, 1391/05/23 - 1391/05/28
ملی معتبر 5. مهدی حسنی
ابزار و روشهای تحلیلی برای مطالعه توزیع اعداد اول در تصاعد های حسابی
Analytic tools and methods for studying distribution of primes in arithmetical progressions
seminar on Mathematical Analysis دانشگاه مراغه, مراغه, 2012-07-09 - 2012-07-11
ملی معتبر 4. مهدی حسنی
کرانهای صریح برای جمعهایی روی مقادیر مشتق پذیر از صفرهای نابدیهی تابع زتای ریمان
eXPLICIT BOUNDS FOR SUMS OVER NON-TRIVIAL ZEROS OF THE RIEMANN ZETA FUnction evaluated at differentiable functions
seminar on Mathematical Analysis دانشگاه مراغه, مراغه, 2012-07-09 - 2012-07-11
ملی معتبر 3. مهدی حسنی
عبارات متقارن از عتاصر ناصفر میدانهای متناهی
Symmetric expressions of non-zero elements of finite fields
سمینار جبر ایران دانشگاه تربیت معلم سبزوار, سبزوار, 1390/11/11 - 1390/11/13
ملی معتبر 2. مهدی حسنی
دیدگاه سه بعدی به جمعهای وایل
Three dimensional gemetric aspect of weyl sums
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
بین‌المللی 1. مهدی حسنی
تخمین رشد مقدار یک دترمینان در نظریه اعداد
Approximation of the growth of a number theoretic determinant
سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن دانشگاه اراک, اراک, 1390/03/18 - 1390/03/19