خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45075   بروزرسانی: 01-05-1402

Mehdi Hassani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مباحثی در ریاضیات2. ریاضیات مهندسی (برای دانشجویان ریاضی)3. ریاضیات عمومی4. توابع تام5. نظریه توزیع (اعداد اول)6. تاریخ ریاضیات7. نظریه پیشرفته اعداد8. نظریه تحلیلی اعداد9. نظریه مقدماتی اعداد (مفاهیم بنیادین نظریه اعداد)