خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:46532   بروزرسانی: 01-05-1402

Mehdi Hassani

شرکت در کارگاههای آموزشی

همایشهای بین المللی

مدرس دوره مقدماتی مدرسه تابستانی مباحثی در نظریه جبری اعداد - اربیل عراق - سال 2021

مدرس، عضو کمیته علمی و کمیته اجرایی مدرسه تابستانی سیمپا در زمینه نظریه تحلیلی و متعالی اعداد - دانشگاه علوم پایه زنجان - سال 2017

روشهای صریح در نظریه اعداد - بردوی فرانسه - سال 2007

مدرسه تابستانی سیمپا در زمینه هندسه جبری و حساب خمها - دانشگاه آمریکایی بیروت - سال 2004

 

همایشهای داخلی

مندرج در رزومه علمی