خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31930   بروزرسانی: 20-10-1402

Maryam Kalami

Publications in Journals


4.  مریم کلامیمحمدصادق فلاحت
Strategies for Making Qualitative the System of Education of Architecture in Iran
راهکارهایی برای تربیت‌مند سازی نظام آموزش معماری در ایران
پژوهشهای معماری و محیط- دانشگاه زنجان شماره 1 (1397/09/01صفحات 41-54 
  علمی-پژوهشی
Scopus
3.  سعید رضاییمحمدصادق فلاحتمریم کلامی
The Role of Information Technology in Creating the Sense of Place
نقش فناوری اطلاعات در ایجاد حس مکان
Journal of Engineering and Applied Sciences Issue 11 (2016-08-01PP. 958-963 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  مریم کلامیندیمی حمید
The role of design situation personal knowledge in primary generator formation
تاملی بر نقش دانش شخصی از موقعیت طراحی در شکل گیری مولدهای اولیه طراحی
صفه - دانشگاه شهید بهشتی شماره 64 (1393/02/10صفحات 19-32 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  حمید وزیریمریم کلامی
Banik office buioingim beyeriche hypotheken
ساختمان اداری بانک هیپتکن مونیخ
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره 6 (1390/06/05صفحات 84-99 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 27. فهیمه فتحی پورمریم کلامی
تحلیلی بر مدل خلاق با الهام از طبیعت در روند طراحی فرای اتو
A analysis of the creative model inspired by nature in the Fry Otto design process
gineering,Conference on Architecture, Civil EnonalInternati.nd 2 Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2024-03-07 - 2024-03-07
بین‌المللی 26. ملیحه سادات موسویمعصومه فرخمریم کلامی
آسیب شناسی معماری گروهی با تمرکز بر نقش شخصیت در کار تیمی
Pathology of group architecure focusing on the role of personality in teamwork
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  ICSAU, تهران, 1400/09/16 - 1400/09/18
ملی معتبر 25. مهدیس نجاتمریم کلامیمحمدصادق فلاحت
نقش مولفه های موثر بر تعامل انسان و محیط در آفرینش منظر فرهنگی
The role of effective components on human-environment interaction in creating a cultural landscape
- دانشگاه بجنورد, بجنورد, 2020-11-11 - 2020-11-11
ملی معتبر 24. زهرا رستمیمریم کلامی
تاثیر فرایندهای شناختی بر ارتقای عملکرد بناهای یادمانی
the effect of cognitive processes on improve the performance of the monuments
همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1398/08/29 - 1398/08/29
ملی معتبر 23. مریم کلامیرضا شمالی
نقش طراحی زمینه گرا در بهبود کیفیت زندگی در بسترهای روستایی نمونه موردی روستای باغ شیخ ساوه و زرگر قزوین
the role of context-oriented design in improving the quality of life in rural areas case study: bagh sheikh saveh and zargar
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 22. مریم کلامیسیما حسن زادهمحدثه مجدی
بررسی نقش کاربرد مصالح بومی در ارتقای کیفیت جداره های شهری
investigating the role of native materials in improving the quality of urban walls
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
بین‌المللی 21. نیلوفر محرابی اخترمریم کلامی
تبیین الگویی جهت طراحی مسکنِ منطقه گرا
Specifying a Model for Designing Region-Oriented House
- دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2018-11-14 - 2018-11-15
ملی معتبر 20. فائزه فضائلیمریم کلامی
تأثیر تقویت محرکهای حسی بر ارتقای وجه ادراکی- معنایی محیط (نمونه موردی میدانهای شهری)
the effect of enhancing sensory stimuli on improving the perceptual-semantic aspect of the environment(cast study of urban square)
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1396/10/13 - 1396/10/14
ملی معتبر 19. الهه رنجبرهمقاوندیمریم کلامی
مولفه‌های فضایی موثر بر ارتقاء رشد اجتماعی کودکان
Space Components Effective on Promoting Social Development of Children
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1396/10/13 - 1396/10/14
بین‌المللی 18. محمد رمضانخانیمریم کلامی
روش شناسی فرآیند طراحی دیجیتال مبتنی بر الگوسازی هندسه ایرانی
Methodology of Digital design process based on Iranian geometry modeling
International Conference on architecture and Mathematics دانشگاه کاشان, کاشان, 2017-12-16 - 2017-12-18
ملی معتبر 17. مریم کلامیسید شهرام حسینی
روستای خلاق، رویکردی نو در استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود روستا جهت احیای آن(نمونه موردی روستای خویین)
Creative Village: A New Approach for Using the Abilities and Capacities of the Village to Revive it (Case Study: Khoyin Village)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 16. مریم کلامیمریم شاهرخی
استفاده از بینش منطقه‌ای و طراحی روستایی، راهکاری جهت پیشگیری از حاشیه‌نشینی شهری. (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
regional vision and rural design, a solution to prevent urban shacklands growth. Case study: kermanshah
Conference on Civil Engineering,Architecture and Urbanism of the Islamic Countries دانشگاه تبریز, تبریز, 2017-05-22 - 2017-05-22
ملی معتبر 15. مریم کلامیمیترا زارعی لاکسار
طراحی مفصل سبز:راهکاری معمارانه جهت بهبود سلامت روان دانشجویان و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی در خوابگاهها
designing green articulation: an architectural solution to improve students mental health and reduce social anomalies in dormitories
همایش ملی آسیب های اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1396/02/21 - 1396/02/21
بین‌المللی 14. سهیل بنی بشرمریم کلامی
اثرات صدا و موسیقی پس زمینه بر عملکرد فرد در فرایند طراحی
the effect of background sound and music on human performance during the design process
International Conference on Innovation in Science & Technology karin , الوارسفلی, 2016-10-13 - 2016-10-13
ملی معتبر 13. مریم کلامیمحمدصادق فلاحت
مؤلفه های قابل توجه در طراحی دانشگاههای خارج از شهر
noticeable components in design of out city universities
همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی دانشگاه یزد, یزد, 1395/02/22 - 1395/02/23
ملی معتبر 12. جمال افشاریمریم کلامی
بازشناسی نشانه ها در فضاهای معماری شده در راستای هویت‎بخشی به فضاهای معماری(نمونه موردی: شهر زنجان)
recognizing signs in the architectural spaces in the event of the identity of the architectural spaces(case study: zanjan)
همایش ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار مرکز تحقیقات نقش غدیر معماری و شهرسازی و دانشگاه مازندران, بابلسر, 1395/02/21 - 1395/02/22
بین‌المللی 11. جمال افشاریمریم کلامی
بازشناسی نشانه ها در فضاهای معماری در راستای هویت بخشی به فضاهای معماری
recognizing signs in the architectural spaces in the event of the identity of the architectural spaces
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1394/12/19 - 1394/12/20
ملی معتبر 10. الهام محسن پورداود رضائیمریم کلامیمحمد مرادی قرخلو
راه کارهایی در جهت ارتقا فضای معماری برای نابینایان بر مبنای ادراک نابینا
Solutions of promotion architectural space for blind with perception of blind person
- دانشگاه کاشان, کاشان, 2015-10-13 - 2015-10-14
بین‌المللی 9. محمد باقریمریم کلامی
بررسی مفهوم منظر در معماری ترکیبی دست کند-دست ساز، نمونه موردی منطقه کوهستانی شمال غرب ایران
Troglodytic architture,case study in the mountain region of northwestern Iran
همایش بین المللی معماری دست کند  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری , تهران, 1394/07/15 - 1394/07/16
ملی معتبر 8. مریم کلامیانور رحیم زاده
ارتقاء یادگیری با تبیین چارچوبی برای پیوند آموزش، محیط فیزیکی و محتوای آموزشی در هنرستان‎های معماری
promotion of learning by explaining of framing for connection of education, physical environment and educatioal content in architectural schools
همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان, اصفهان, 1394/03/25 - 1394/03/26
ملی معتبر 7. مریم کلامیمحمد باقری
بهسازی محیطی پارکهای شهری به منظور پیشگیری از وقوع جرم(مورد مطالعه:پارک شهید رجایی زنجان)
Improving the quality of urban parks environment(case study in Shahid Rajaei park in Zanjan)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 6. محمد باقریمریم کلامی
تقویت حس اجتماعی محله، راهکاری جامعه محور برای بازگشت سرزندگی در محلات قدیمی زنجان
Increasing Sense of Community as a social approach to liveability in traditional neighbourhoods in Zanjan
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 5. الهام محسن پورمریم کلامی
نقش عوامل ایجادکننده هویت شهری در حیات‎بخشی شهرهای اسلامی(مطالعه موردی: بافت دروازه فین کاشان)
the role of factors of creators of urban identity in renovation of islamic cities
همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری، چالش ها و راهکارها دانشگاه کاشان و شهرداری کاشان, کاشان, 1394/02/09 - 1394/02/10
سایر 4. حمید وزیریمریم کلامی
توسعه¬ی گردشگری در زنجان- مطالعه¬ی موردی محور سلطانیه- کتله¬خور
-
قابلیتها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان زنجان (دانشگاه آزاد اسلامی و میراث فرهنگی) زنجان, زنجان, 1386/12/15 - 1386/12/15
سایر 3. محمدصادق فلاحتمریم کلامی
سازه و شکل‌گیری فضای معماری
-
conference Structure and Architecture دانشگاه تهران, تهران, 2007-05-20 - 2007-05-21
بین‌المللی 2. مریم کلامیحمید وزیری
پروژه ساختمان‌های آموزشی و دانشگاهی در کشورهای جهان سوم (پیش‌ساخته سازی)
Project of educational and collegiate buildings in the countries of the third world(Prefabrication)
نامشخص خارجی Tallinn, Estonia, Estonia, 2006-09-18 - 2006-09-21
بین‌المللی 1. حمید وزیریمریم کلامی
ساخت شهرها و مسکن در ارتباط با جمعیت در شهرهای در حال توسعه در صد سال اخیر
Building new Cities & Providing Dwelling Due to Population in the Developing Countries in the Next 100 Years
نامشخص خارجی  Karlsruhe-Germany, Germany, 2003-09-15 - 2003-09-18