خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31288   بروزرسانی: 20-10-1402

Maryam Kalami
مریم کلامی
استادیار

پست الکترونيکی
kalami@znu.ac.ir      maryamkalami@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kalami-maryam

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2505

فکس
   +98 (0) 24 3228 2765

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه معماری، صندوق پستی 313