خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28213   بروزرسانی: 12-11-1399

Maryam Kalami

مدیریت

مدير گروه معماري دانشگاه زنجان از مرداد 81 تا مرداد 83

مدیر گروه معماری دانشگاه زنجان از آبان 93 تاکنون