خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28211   بروزرسانی: 12-11-1399

Maryam Kalami

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو کارگروه آمایش و محیط زیست از سال 82 تا سال 85

عضو کمیته تخصیص فضا در دانشگاه زنجان 1381 

همکاری با کمیته امور بانوان و جوانان استان زنجان 1380