خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28211   بروزرسانی: 12-11-1399

Maryam Kalami

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طرح ساماندهی محیط و منظر خیابان مسگره   مجريفروردين 1395ارديبهشت  1397شهرداری زنجان
مطالعه مسکن در بافت قدیم «روستای قروه»   مجريارديبهشت 1385فروردين  1386کاربردیمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
شناسایی و مطالعه وردوی غربی بازار زنجان و بافت همجوار جهت ساماندهی و طراحی   مجريتير 1382تير  1383کاربردیمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان