خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23965   بروزرسانی: 07-03-1402

Hamid Reza Sarraf Moayeri

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  فایزه عسگریسید علیرضا صفویحمید رضا صراف معیری
An investigation on demographic parameters of the predatory mite Blattisocius mali (Blattisociidae) fed on eggs of the fungus gnat Lycoriella auripila (Sciaridae)
بررسی فراسنجه های جمعیتی کنه شکارگر (Blattisociidae (mali Blattisocius با تغذیه از تخمهای پشه قارچ Lycoriella auripila L
تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان شماره 13 (1402/03/01صفحات 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  الهام نیک نیاحمید رضا صراف معیریغلامحسین قره خانی
The effect of different diets on biological characteristics of Black soldier fly, Hermetia illucens (Diptera:Stratiomyidae)
تأثیر جیره های غذایی مختلف بر شاخص‌های زیستی مگس سرباز سیاه، (Diptera: Stratiomyidae) Hermetia illucens
نامه ی انجمن حشره شناسی ایران = شماره 43 (1402/02/20صفحات 43-51 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  فائزه عسگریسیدعلی صفویحمید رضا صراف معیری
Life table parameters of the predatory mite, Blattisocius mali Oudemans (Mesostigmata: Blattisociidae), fed on eggs and larvae of the stored product mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank)
پارامترهای جدول زندگی کنه شکارگرBlattisocius mali Oudemans (Mesostigmata: Blattisociidae) با تغذیه از تخم و لارو کنه انباری Tyrophagus putrescentiae (Schrank)
Egyptian Journal of Biological Pest Control Issue 32 (2022-10-14PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریGuilherme Liberato DA SilvaE.A Ueckermann
Comparison of biological characteristics of the predatory mite Blattisocius mali (Acari: Blattisocidae) reared on frozen eggs of Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) alone and in combination with cattail and olive pollens
مقایسه خصوصیات زیستی کنه شکارگر mite Blattisocius mali (Acari: Blattisocidae) پرورش یافته روی تخم یخ زده Tyrophagus putrescentiae به تنهایی و با ترکیب گرده گیاه لویی و زیتون
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY Issue 27 (2022-07-19PP. 399-409 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  ربابه سلیمانیحمید رضا صراف معیرینعمت اله صداقت
Comparative of some attractants and insecticides in mass trapping of Mediterranean fruit flies, Ceratitis capitate (Wiedemann) (Dip .: Tephritidae) using McPhail trap
مقایسه برخی مواد جلبکننده و حشره کشها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای capitate Ceratitis (Tephritidae.: Dip) Wiedemann با استفاده از تله مکفیل
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 53 (1401/02/02صفحات 37-45 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  فاطمه پیرایش فرسیدعلی صفویحمید رضا صراف معیریGerben Messelink
Active and frozen host mite Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) influence the mass production of the predatory mite Blattisocius mali (Acari: Blattisociidae): life table analysis
اثر میزبان فریز شده و فعال کنه Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae)بر پرورش انبوه کنه شکارکرBlattisocius mali (Acari: Blattisociidae) : آنالیز جدول زندگی
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY Issue 26(11) (2021-11-01PP. 2096-2108 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  نسیم قزلباشحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیافسانه داودی
The effect of different photoperiods on immature developmental time and ovipositon trend of Mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella (Lep.: Pyralidae)
اثر دوره‌های نوری مختلف بر زمان نشو و نمای مراحل نابالغ و روند تخم¬ریزی شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Lep.: Pyralidae)
تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان شماره 11(2) (1400/06/28صفحات 67-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  فاطمه پیرایش فرسیدعلی صفویحمید رضا صراف معیریGerben Messelink
Provision of astigmatid mites as supplementary food increases the density of the predatory mite Amblyseius swirskii in greenhouse crops, but does not support the omnivorous pest, western flower thrips
تدارک کنه های آاستیگما بعنوان غذای مکمل تراکم کنه شکارگر Amblyseius swirskii را افزایش میدهد ولی آفت چند خوار تریپس گل را حمایت نمیکند
BIOCONTROL Issue 66 (2021-05-23PP. 511-522 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  فائزه عسگریحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیآنی انکگاردHsin Chi
Demography and Mass Rearing of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) Fed on Two Species of Stored Product Mites and Their Mixture
جمعیت نگاری و پرورش انبوه Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از دو گونه کنه انباری و مخلوط آنها
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY Issue 113(6) (2020-12-24PP. 2604-2612 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  سارا طاهرنیاحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیعباس اربابافسانه داودی
The influence of photoperiod on two-sex life table parameters of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)
اﺛﺮ ﻃﻮل دوره روﺷﻨﺎﯾﯽﺑﺮ ﭘﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺟﺪول زﻧﺪﮔﯽ دو ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺐﭘﺮه ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای
نامه ی انجمن حشره شناسی ایران = شماره 40-1 (1399/03/01صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  مریم گودرزیاحمد عاشوریحمید رضا صراف معیریP.W.Zebitz Claus
Effect of Alyssum on Trichogramma cacoeciae Efficacy
اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی Trichogramma cacoeciae
کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی شماره 8-2 (1398/12/01صفحات 101-114 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  فاطمه پیرایش فرسیدعلی صفویحمید رضا صراف معیریGerben Messelink
The potential of highly nutritious frozen stages of Tyrophagus putrescentiae as a supplemental food source for the predatory mite Amblyseius swirskii
پتانسیل غذایی مراحل مختلف کنه Tyrophagus putrescentiae به عنوان غذای مکمال برای Amblyseius swirskii
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 30-5 (2020-01-23PP. 403-417 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  افشین رحمانیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
Effect of different diets with oil additives on life table parameters of the flour moth Anagasta kuhniella Zeller
تأثیر جیرههای مختلف غذایی همراه مکمل روغن بر فراسنجه های جدول زندگیEphestia kuehniella
تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان شماره 9-3 (1398/09/30صفحات 73-78 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  افسانه داودیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
Effect of diets containing of sesame, soybean and rapeseed meal on life table parameters of the flour moth, Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae)
تاثیر جیره های غذایی حاوی کنجاله کنجد، سویا و کلزا بر فراسنجه های جدول زندگی شب پره مدیترانه ای آرد (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae
تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان شماره 3 (1397/09/12صفحات 59-73 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  علیرضا یوسفییوسف قاضی خانلوثانیعلی عمارلوحمید رضا صراف معیری
Effect of Weed Interference on Some Morphological Traits and Yield of Garlic (Allium sativum L.) Accessions under Organic Cultivation
اثر تداخل علفهایهرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد تودههای سیر ).L sativum Allium )در کشت ارگانیک
دانش علف های هرز ایران شماره 14 (1397/07/30صفحات 33-42 

24.  مجید آزادیحمید رضا صراف معیری
Evaluation and Comparison the efficiency of light, pheromone and light-pheromone traps for collecting Cydia pomonell
بررسی میزان کارآیی و مقایسه تلههای نوری، فرومونی و نوری-فرومونی جهت جمع آوری Cydia pomonella
گیاه پزشکی کاربردی شماره 7 (1397/06/14صفحات 31-44 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  سمانه جعفریحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
Temperature - dependent life table of the predatory mite, Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) on stored product mite, Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae)
جدول زندگی دوجنسی وابسته به دمای کنه شکارگر Amblyseius swirskii () روی کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae)
نامه ی انجمن حشره شناسی ایران = شماره 36 (1395/11/11صفحات 163-179 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  حمید رضا صراف معیریفاطمه پیرایش فرنرگس عزیزیانعلیرضا بلند نظر
Acaricidal effect of some formulated compositions based on cinabery extract and herbal essential oils on the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae)
اثر کنه کشی برخی ترکیبهای فرموله شده بر پایه عصاره زیتون تلخ و اسانسهای گیاهی (Tetranychus urticae) روی کنه تارتن دولک های
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 31 (1394/02/01صفحات 102-114 

21.  حمید رضا صراف معیریحسین پورعسگریاورنگ کاوسیمریم راشکی
Demographic parameters of dried fruit mite Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) on bakrer's yeast in two different temperatures
پارامترهای رشد جمعیت کنۀ میوۀ خشک Carpoglyphus lactis (Acari: Carpoglyphidae) روی مخمر نان در دو دمای مختلف
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 45(2) (1393/12/10صفحات 329-336 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  مینا محمدیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیعلیرضا بلند نظر
Ovicidal and adulticidal effects of synthetic menthol, thymol and their mixtures against Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
اثرات تخم کشی و بالغ کشی تیمول و منتول صنعتی و مخلوط آنها روی کنه تارتن دولکه ای
انجمن کنه شناسی ایران Persian journal of acarology Issue 4 (2015-01-15PP. 125-136 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  نرگس عزیزیانحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیعلیرضا بلند نظر
Contact toxicity of formulations based on plant extracts and essential oils on the two spotted spider mite
اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای
پژوهش های حفاظت گیاهان شماره 28 (1393/09/10صفحات 393-399 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  حمید رضا صراف معیریفاطمه پیرایش فر
Acaricidal effects of shirazi thyme, galbanum and savory essential oils on two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
اثرات کنه کشی اسانسهای آویشن شیرازی، باریجه و مرزه روی کنه تارتن
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 30 (1393/06/01صفحات 771-779 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  حمید رضا صراف معیریفاطمه پیرایش فرعلیرضا بلند نظرسید بهرام فریدی
Fumigant toxicity of cumin, spearmint and lavender essential oils against eggs and adults of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز، نعناع و اسطو خودوس روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دو لکه ای
تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان شماره 2 (1393/03/04صفحات ا-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  حمید رضا صراف معیریراسخ آرشAnnie Enkegaard
Influence of cornicle droplet secretions of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae, on parasitism behavior of na¨ıve and experienced Diaeretiella rapae
اثر ترشحات کورنیکولی شته کلم روی رفتار انگلی Diaeretiella rapae
Insect Science Issue 21 (2014-01-10PP. 56-64 
  علمی-پژوهشی
معتبر
15.  پونه قائمیان امیریحمید رضا صراف معیریشهرام فرخی
Ladoratory and field evaluation of trichogramma embryophagum efficiency in presence of buckwheat fagopyrum wsculentum
ارزیابی آزمایشگاهی و مزعه ای کارایی زنبور Trichogramma emdryophagum در حضور گندم سیاه Fagopyrum esculentum
تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان شماره 3 (1392/08/17صفحات 43-51 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  حسین پورعسگریحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
The effects of different photoperiods on life table parameters of dried fruit mite carpolyphus L AcariLcarpoglyphidae
تاثیر دوره های نوری مختلف روی فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک carpoglyphus lactis (L) Acari: carpoglyphidae
پژوهش های حفاظت گیاهان شماره 3 (1392/07/18صفحات 377-385 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  حمید رضا صراف معیریفاطمه پیرایش فراورنگ کاوسی
Repellent effect of three herbal essential on the two-spotted spider mite tetranychus urticae koch
اثر دورکنندگی سه اسانس گیاهی روی کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticae koch
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 1 (1392/02/15صفحات 103-112 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  حمید رضا صراف معیریاحمد رضا مهندسیاحمد عاشوری
Effects of interaguild predation on avoidance behavior of the aphidophagous midge, Aphidoletes aphidmyza in encounter with the predatory bug, Orius laevigatus
اثر شکارگری درون رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه شته‌خوارAphidoletes aphidmyza در مواجه با سن شکارگر Orius laevigatus
نامه ی انجمن حشره شناسی ایران = شماره 32 (1391/12/19صفحات 35-48 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  حمید رضا صراف معیریحسین مددیحسین پورعسگریآنی انکگارد
Temperature dependent functional response of Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Aphidiidae) to the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)
-
EUR J ENTOMOL Issue 110 (2013-01-15PP. 109-113 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  مریم اسدی فارفارحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
Fumigant toxicity of three plant essential oils on dried fruit mite, Carpoglyphus lactis L. (Acari: Carpoglyphidae)
سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی مراحل بالغ و تخم کنه میوه خشک (Acari: Carpoglyphidae) Carpoglyphus lactis L.
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 3 (1391/08/17صفحات 25-37 
  سایر
با هیات تحریریه
9.  حمید رضا صراف معیرینرگس عزیزیانفاطمه پیرایش فر
Miticide effects of some formulated compositions based on peppermint, pennyroyal and rosemary essential oils against the two-spotted spider mite
اثرات کنه کشی برخی ترکیب فرموله شده بر پایه اسانس¬های نعناع فلفلی، پونه و رزماری علیه کنه تارتن دولکه¬ای
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 3 (1391/08/17صفحات 79-91 
  سایر
با هیات تحریریه
8.  حمید رضا صراف معیریحسین پورعسگریمریم اسدی فارفار
Two- sex life table of mould mite Tyrophagus putrescentiae (S.) (Acari: Acaridae) on bakrer's yeast
جدول زندگی دو جنسی کنه کپکTyrophagus putrescentiae (S.) (Acari: Acaridae) روی مخمر نان
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 3 (1391/08/17صفحات 65-79 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  حمید رضا صراف معیریاحمد رضا مهندسیاحمد عاشوری
Fitness costs of cornicle secretions as a defense mechanism for cotton aphid aphis gossypii
هزینه های ترشح مواد کورنیکولی شته جالیز به عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت های زیستی آن
نامه ی انجمن حشره شناسی ایران = شماره 31 (1390/12/14صفحات 51-61 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مجتبی حسینیاحمد عاشوریAnnie EnkegaardWolfgang w.werisserسیدحسین گلدانسازمهدی نصیری محلاتیحمید رضا صراف معیری
Plant quality effect on intraguild predation between orius laevigatus and aphidoletes aphidimyze
-
ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA Issue 135 (2010-02-10PP. 208-216 

5.  حمید رضا صراف معیریاحمد عاشوریسیدحسین گلدانسازمحقق نیشابوری جعفرپل لایفاینکگارد اتی
Olfactory response of the predatory mirid bug, Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) to clean and infested green bean with two-spotted spider mite and identification of their volatile compounds by using GC-MS
پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS
نامه ی انجمن حشره شناسی ایران = شماره 27 (1386/07/01صفحات 79-92 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  حمید رضا صراف معیریاحمد عاشوریپل لایفاینکگارد اتی
Olfactory response of a predatory mirid to herbivore induced plant volatiles: multiple herbivory vs. single herbivory
پاسخ بویایی سن شکارگر به رایحه های القایی گیاه: تک گیاهخواری در برابر چندگیاهخواری
JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY Issue 131 (2007-07-01PP. 326-332 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  حمید رضا صراف معیریاحمد عاشوریبرودسگارد ه.فآنی انکگارد
Males of the predatory mirid bug Macrolophus caliginosus exploit plant volatiles induced by conspecifics as a sexual synomone
بهره برداری جنس نر سن شکارگری Macrolophus caliginosus از رایحه های القایی گیاه به عنوان سینومون جنسی
ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA Issue 123 (2007-04-01PP. 49-55 

2.  حمید رضا صراف معیریاحمد عاشوریبرودسگارد ه.فاینکگارد اتی
Odour-mediated preference and prey preference of Macrolophus caliginosus between spider mites and green peach aphids
Odour-mediated preference and prey preference of Macrolophus caliginosus between spider mites and green peach aphids
JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY Issue 130 (2006-12-01PP. 504-508 

1.  حمید رضا صراف معیریاحمد عاشوریبرودسگارد ه.فآنی انکگارد
Odour-mediated responses of a predatory mirid bug and its prey, the two-spotted spider mite
پاسخ بویایی سن شکارگر و شکار آن به کنه تارتن دولکه ای
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY Issue 40 (2006-08-01PP. 27-36 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 50. مهدی معصومیاورنگ کاوسیعارف معروفحمید رضا صراف معیریرامین نقضعلی
تأثیر پودر دارچین و فلفل سیاه بر سوسک چهارنقطهای حبوبات Callosobruchus maculatusبا استفاده از روش جدول زندگی
Efficacy of cinnamon and black pepper powders on the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus by using the life table method
Iranian plant protection congress انجمن حشره شناسی ایران، انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 49. زینب خالقیحمید رضا صراف معیریحیدری سعید
بررسی کارایی سه نوع پروتئین هیدرولیزات در جلب و شکار مگس میوه زیتون oleae Bactrocera توسط تله های مکفیل
Study of three hydrolysate proteins efficiency in MCphail traps for attracing and predating of olive fruit fly (Bactrocera oleae)
Iranian plant protection congress مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
بین‌المللی 48. بهزاد جمالیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیعلیرضا بلند نظر
اثر کشندگی چند نانو امولسیون بر پایه اسانسهای گیاهی علیه کنه تارتن
Lethal effect of several nanoemulsion based on plant essential oils against the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch).
- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-17 - 2019-08-19
ملی معتبر 47. سیدحامد چاوشیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
تأثیر دماهای مختلف روی ویژگیهای زیستی کنهی شکارگر Blattisocius mali Oudemans
Effects of different temperatures on biological characteristics of the predatory mite Blattisocius mali Oudemans
-- دانشگاه همدان, همدان, 2019-07-10 - 2019-07-11
ملی معتبر 46. نسیم قزلباشحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
بررسی اثر دورههای نوری مختلف بر ویژگیهای زیستی مراحل نابالغ شبپرهی Ephestia kuehniella ، مدیترانهای آرد
The effect of different photoperiods on biological traits of immature of Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella
Iranian plant protection congress دانشگاه گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 45. فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریسیدعلی صفوی
بررسی تاثیر شرایط نگهداری از تخم غیر قابل تفریخ کنهtyrophagous putrescentiaet بر فراسنجههای جدولزندگی کنه شکارگرBlattisocius mali
Evaluation the Effect of maintenance conditions of non-hatchable eggs of Tyrophagous putrescentiae on life table parameters of predatory mite, Blattisocius mali
Iranian plant protection congress دانشگاه گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 44. افسانه داودیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
تاثیر جیره غذایی حاوی تفاله زیتون بر فراسنجههای جدول زندگی شبپرهی Ephestia kuehniella مدیترانهای آرد
Effect of diet containing olive pulp on life table parameters of the flour moth, Ephestia kuehniella
Iranian plant protection congress دانشگاه گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 43. نرگس عزیزیانحمید رضا صراف معیریالهام صنعت گر
تأثیر سه رقم خیار گلخانهای بر ویژگیهای جدول زندگی کنه تارتن دو لکهای
Effects of three greenhouse cucumber cultivars on life history traits of two spotted spider mite, Tetranychus urticae
Iranian plant protection congress دانشگاه گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
بین‌المللی 42. احمد رضا مهندسیحمید رضا صراف معیریمجتبی حسینیحسین اللهیاریاحمد عاشوری
اثر سن کارگر orius روی مکانیسم دفاعی شته سبز جالیز
effect of Predatory bug, ORIUS LAEVIGATUS size on APHIS GOSSYPII defensive mechanisms
th european congress of entomology انجمن حشره شناسی اروپا, Italy, 2018-07-02 - 2018-07-06
ملی معتبر 41. فاطمه پیرایش فرفائزه عسگریحمید رضا صراف معیری
بررسی مقایسهای برخی از خصوصیات زیستی کنه شکارگرAmblyseius swirskiiبا تغذیه از تخم زنده و غیر قابل تفریخ کنهTyrophagous putrescentiae
Comparative assessment of some biological characteristics of the predatory mite Amblyseius swirskii by feeding of alive and non-hatchable eggs of Tyrophagous putrescentiae
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2017-11-01 - 2017-11-02
ملی معتبر 40. فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریسیدعلی صفوی
کاربرد منابع غذایی کمکی جهت افزایش کارایی کنههای شکارگر فیتوزئید: با تاکید بر معرفی غذای ذخیرهای برای کنه Amblyseius swirskii
Application of supplementary food sources for increased performance of phytoseiid predatory mites: with introduction of Banker Food for the predatory mite, Amblyseius swirskii
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2017-11-01 - 2017-11-02
ملی معتبر 39. افشین رحمانیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
تأثیر جیرههای غذایی مختلف حاوی روغن پالم و پومیس بر فراسنجههای جدول زندگی شبپرهی مدیترانهای آرد
Effect of different diets containing palm and pumice oil on the parameters of the life table of Mediterranean flour Ephestia kuehniella Zeller
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2017-11-01 - 2017-11-02
ملی معتبر 38. افسانه داودیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
تأثیر جیره های غذایی حاوی کنجاله کنجد و کلزا بر فراسنجههای جدول زندگی شب پره ی مدیترانه ای آرد
Effect of diet containing of sesame and rapeseed meal on life table parameters of the flour moth,Ephestia kuehnielleZeller (Lep: Pyralidae)
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2017-11-01 - 2017-11-02
بین‌المللی 37. افسانه داودیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
اثر رژیم غذایی حاوی کنجاله سویا روی پارامترهای جدول زندگی شب پره آرد
Effect of diet containing soybean meal on life table parameters of the flour moth, Ephestia kuehnielle Zeller
- دانشگاه تهران, تهران, 2017-09-02 - 2017-09-04
ملی معتبر 36. سارا طاهرنیاحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیعباس اربابفائزه عسگری
خصوصیات زیستی شب پره مدیترانه¬¬ای آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)، در دوره¬های نوری مختلف
Biological characteristics of Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) under different photoperiods
همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی دانشگاه گنبد کاووس, گنبدکاووس, 1395/12/05 - 1395/12/05
ملی معتبر 35. فاطمه پیرایش فرسیدحامد چاوشیحمید رضا صراف معیریعلیرضا بلند نظر
اثر کنه کشی اسانس فرموله شده نعناع فلفلی روی دو گونه کنه تترانیخید و کنه شکارگر
Acaricidal effect of formulated peppermint essential oil against two species of
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 34. سارا ابراهیمیاورنگ کاوسیحمید رضا صراف معیری
تاثیر چند اسانس گیاهی به عنوان آفت کش تدخینی روی مراحل لارو و بالغ شبپره مدیترانهای آرد،
Efficacy of some plant essential oils as fumigant pesticides on larvae and adult stage of
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 33. پگاه سلیمیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیعلیرضا بلند نظر
اثرات زیر کشندگی چندآفتکش گیاهی روی شاخصهای جمعیتی کنه تارتن دو لکهای
The sublethal effect of some Botanical pesticides on population parameters of two spotted
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 32. حمید رضا صراف معیریمجید آزادی
مطالعه تطبیقی فعالیت حشرات کامل شب پره کرم سیب استفاده از تله های نوری و تله
Comparative study of codling moth flight activity using light trap and Delta pheromone
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 31. مجید آزادیحمید رضا صراف معیری
مقایسه اثر نورهای مختلف در جلب شب پره کرم سیب در تله های نوری و نوری فرومونی در باغات سیب
Comparing the effect of different lights for luring codling moth Cydia pomonella in light
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 30. فاطمه پیرایش فرسیدعلی صفویحمید رضا صراف معیریعزت الله صداقت فر
حساسیت کنه شکارگربه دو جدایه از قارچ بیمارگر حشرات،
Susceptibility of predatory mite Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) to two isolates
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 29. حمید رضا صراف معیریفاطمه پیرایش فرسیدعلی صفویعلیرضا بلند نظر
اثر کنه کشی منتول، تیمول و ترکیب آنها روی کنه تارتن دولکه ای و کنه شکارگر آن
Acaricidal effect of menthol, thymol and their mixtures against Tetranychus urticae Koch and the predaceous mite, Amblyseius swirskii Athias-Henriot
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 28. نغمه فرجیحمید رضا صراف معیریموسی صابراورنگ کاوسی
بررسی خاصیت حشره کشی اسانس های اکالیپتوس، زیره سبز و نعنا فلفلی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)
Insecticidal activity of essential oils from Eucalyptus spp., Cuminum cyminum and Mentha piperita on cowpea weevil, Callosobruchus maculatus
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-02-02 - 2016-02-03
ملی معتبر 27. سارا ابراهیمیاورنگ کاوسیحمید رضا صراف معیری
سمیت تدخینی سه اسانس گیاهی علیه مرحله تخم شب پره آرد Ephestia kuehniella
FUMIGANT TOXICITY OF THREE PLANT ESSENTIAL OILS AGAINSTEGG STAGE OF EPHESTIA KUEHNIELLA ZELLER. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)
همایش ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با همکاری انجمن گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 26. ساناز شکوریاورنگ کاوسیحمید رضا صراف معیریمصطفی کریمی
اثرات جمعیتی خاک دیاتومه روی شب پره آردEphestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae )
Population-level effects of diatomaceous earth on the Mediterranian meal moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)
-- دانشگاه تهران, تهران, 2014-11-22 - 2014-11-22
ملی معتبر 25. سحر قلعه شاخانیاورنگ کاوسیحمید رضا صراف معیریمصطفی کریمیسارا ابراهیمی
بررسی اثر تدخینی پودر سه گونه از گیاهان دارویی روی بازدارندگی تخمریزی شبپره آردEphestia kuehniella Zeller.
Study on the fumigant toxicity effect oviposition deterrency ofthree powdered herbal plants on Ephestia kuehniella Zeller. ( Lep.: Pyralidae)
-- دانشگاه تهران, تهران, 2014-11-22 - 2014-11-22
بین‌المللی 24. آمنه موسویاناسماعیل کرمی دهکردیحمید رضا صراف معیری
تحلیل تاثیر پروژه های مدارس صحرایی کشاورزان بر دانش و اقدامات کشاورزان سیب و گلابی کار در مورد ایمنی استفاده از آفتکش ها در استان آذربایجان شرقی
Analyzing the impact of Farmer Field School Projects on Knowledge and Actions of Apple and Pear Farmers regarding Pesticide Use Safety, in the East Azerbaijan Province
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
ملی معتبر 23. مینا محمدیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیعلیرضا بلند نظر
زیست سنجی برخی اسانس های گیاهی فرموله شده روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دولکه ای
Bioassay of some formulated herbal essential oils on adult and egg stages of two spotted spider mite
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-26
ملی معتبر 22. مینا محمدیحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیعلیرضا بلند نظر
اثر کنه¬کشی برخی ترکیبات گیاهی فرموله شده روی کنه تارتن دولکه¬ای
lethal effect of some furmolated composition on two spider mite
-- سازمان نظام مهندسی, تهران, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 21. سمانه جعفریحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
بررسی فراسنجه¬های جمعیتی Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) روی کنه انباری Carpoglyphus lactis L.
Amblyseius
-- سازمان نظام مهندسی, تهران, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 20. آمنه موسویاناسماعیل کرمی دهکردیحمید رضا صراف معیری
تجربه بکارگیری رهیافت ترویجی مدارس صحرایی کشاورزان در مدیریت تلفیقی آفات در استان آذربایجان شرقی
Farmer field schools for integrated pest management in the east azarbayjan province
همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم دانشکده فنی و حرفه ای همدان, همدان, 1392/06/21 - 1392/06/21
ملی معتبر 19. حمید رضا صراف معیریفاطمه پیرایش فرنرگس عزیزیانعلیرضا بلند نظر
اثر کنه کشی برخی ترکیبات فرموله شده بر اساس رزماری و نعناع فلفلی علیه کنه تارتن
Acaricidal effects of some formulated composions based on peppermint and rosemary.......
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/25 - 1392/02/26
ملی معتبر 18. حمید رضا صراف معیریمریم اسدی فارفارحسین پورعسگری
فعالیت تخم کشی سه اسانس گیاهی علیه کنه کپک Tyrophagus putrescescentiae schrank
Ovicidal activity of essential oils from three plants against mould mite ....
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/25 - 1392/02/26
ملی معتبر 17. حمید رضا صراف معیرینرگس عزیزیاناورنگ کاوسیعلیرضا بلند نظر
ارزیابی سمیت سه ترکیب فرموله شده بر پایه برخی گیاهان دارویی روی کنه تارتن دولکه ای
Toxicity evation of three formulated mixtures based on some essential oils on ......
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/25 - 1392/02/26
ملی معتبر 16. اسماعیل کرمی دهکردیفاطمه شمشیرگربهروز قمر زادهحمید رضا صراف معیری
تحلیل بر تاثیر رهیافت مدرسه در مزرعه به عنوان گامی موثر جهت رسیدن به کشاورزی پایدار در دنیا و تجارب آن در استان خوزستان
Analyzing the impact of farmer field school approach in the worldwide and the experience of its application in the Khuzestan province
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/28 - 1391/06/29
ملی معتبر 15. فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
سمیت تنفسی اسان سهای اکالیپتوس، اسطوخودوس و درمنه روی کنه تارتن دولکه¬ای
Fumigant toxicity of eucalyptus, lavender and sagebrush essential oils on the Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 14. مریم اسدی فارفارحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
اثرات کنه کشی سه اسانس گیاهی روی کنه Tyrophagus putrescentiae
Acaricidal effects of three plant essential oils on Tyrophagus putrescentiae
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 13. حمید رضا صراف معیریفائزه عسگری
مطالعه برخی از خصوصیات زیستی کنه شکارگر روی کنه میوه خشک Amblyseius swirskii در دو دمای مختلف
Study of some biological traits of predatory mite Amblyseius swirskii on dried fruit mite(Carpoglyphus lactis L.) at two different temperatures
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 12. پونه قائمیان امیریحمید رضا صراف معیریشهرام فرخی
تأثیر برخی گیاهان گلدار بر طول عمر و میزان پارازیتیسم زنبور trichogramma در شرایط آزمایشگاهی
Effects of some flowering plants on longevity and parasitism rate of Trichogramma embryophagum (Hartig) in laboratory conditions
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 11. حمید رضا صراف معیریفاطمه پیرایش فراورنگ کاوسی
اثرات کشندگی اسانس های زیره سبز رازیانه و نعناع روی کنه تارتن دو لکه ای
Toxicity effects of cumin spearmint and fennel essential oils....
همایش ملی حبوبات ایران مرکزی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی , اراک, 1390/11/19 - 1390/11/20
ملی معتبر 10. فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
اثرات تخمکشی اسانس های سه گونه از گیاهان معطر خانواده نعناعیان روی کنه تارتن دو لکه ای
Ovicidal effects of three aromatic plant essential....
همایش ملی حبوبات ایران مرکزی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی , اراک, 1390/11/19 - 1390/11/20
ملی معتبر 9. فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
اثرات دور کنندگی اسانسهای سه گونه از گیاهان دارویی روی کنه تارتن یکی از مهمترین آفات لوبیا
Repellent effects of three species of medicinal plants essential oils on two spotted spider mite, a serious pest on bean
همایش ملی حبوبات ایران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی, اراک, 1390/11/19 - 1390/11/20
بین‌المللی 8. حسین پورعسگریحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
جدول زندگی دو جنسی کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis روی مخمر نان
Age stage two sex life table of dried fruit mite carpoglyphus....
کنگره بین المللی کنه شناسی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی , کرمان, 1390/10/01 - 1390/10/02
بین‌المللی 7. مریم اسدی فارفارحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
سمیت تنفسی اسنسهای رازیانه رزماری زیره سبز روی کنه میوه خشک Carpoglyphus lavtis
Fumigant toxicity of cumin fennel and rosemary essential ....
کنگره بین المللی کنه شناسی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی , کرمان, 1390/10/01 - 1390/10/02
ملی معتبر 6. فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
اثرات کشندگی اسانس های آویشن باریچه و پونه روی کنه تارتن
Lethal effects of thymus galbanum....
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 5. حمید رضا صراف معیریفاطمه پیرایش فراورنگ کاوسی
مقایسه سمیت اسانس گیاه نعناع فلفلی برای کنه تارتن دو لکه ای و کنه های شکارگر آن
Toxicity comprasion of peppermint essential oils for two spotted spider mite and its predators
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 4. حسین پورعسگریحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسی
بررسی سه دمای مختلف بر نشو و نما درصد مرگ و میر و نسبت جنسی carpoglyphus lactis روی مخمر نان
Investigation onthree different temperatures on....
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 3. فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیحسین ربی انگورانیحسین حسینی
اثرات کشدگی سه گونه از گیاهان دارویی خانواده نعناعیان روی کنه تارتن دو لکه ای
Lethal effects of three herbal plant from lamiaceae on two spotted spider mite
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/03/01
ملی معتبر 2. فاطمه پیرایش فرحمید رضا صراف معیریاورنگ کاوسیحسین ربی انگورانیحسین حسینی
اثرات کشندگی سه گونه از گیاهان دارویی
Lethal effects of three herbal plant from lamiaceae on two....
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/03/01
بین‌المللی 1. حمید رضا صراف معیری
اثرات روغن زیتون و مخمر روی غذای مصنوعی برای تولید Orius Laevigatus
Effect of olive oil and yeast in liver-based artificial diet for production of orius laevigatus
Workshop of the Arthropod Mass Rearing and Quality Control Working Group of the IOBC مرکز بین المللی وین, Austria, 2010-10-19 - 2010-10-22