خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22264   بروزرسانی: 24-07-1397

Hamid Reza Sarraf Moayeri

Publications in Journals

National20.  پونه قائمیان امیری، حمیدرضا صراف معیری و شهرام فرخی
ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه ای کارایی زنبور Trichogramma embryophagum در حضور گندم سیاه Fagopyrum esculentum
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان دوره 3 شماره 2 (1392صفحات 43-51. 
National19.  حمیدرضا صراف معیری، فاطمه پیرایش فر، علیرضا بلندنظر و سید بهرام فریدی
سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز، نعناع و اسطو خودوس روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان دوره 4 شماره 3 (1393صفحات 1-13. 
National-ISC18.  حمیدرضا صراف معیری و فاطمه پیرایش فر
اثرات کنه کشی اسانس های آویشن شیرازی، باریجه  و مرزه روی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae
فصلنامه تحقيقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره 30 شماره 5 (1393صفحات 771-779. 
National-ISC17.  حمیدرضا صراف معیری، احمد عاشوری، عزیز خرازی پاکدل و شهرام فرخی
اثرات چهار نوع گیاه میزبان روی زنبور Encarsia Formosa، مهمترین عامل کنترل بیولوژیک سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum
مجله علوم كشاورزي ايران دوره 35 شماره 2 (1383صفحات 437-443. 
National-ISC16.  حمیدرضا صراف معیری، احمد عاشوری، سید حسین گلدانساز، جعفر محقق نیشابوری، لایف پل و انی اینکگارد
پاسخ بويايی سن شکارگر Macrolophus caliginosus به رايحه‌ی گياه لوبياسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسايی ترکيبات رايحه‌های آنها با تکنيک  GC-MS
نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره 27 شماره 2 (1386صفحات 79-92. 
National-ISC15.  حمیدرضا صراف معیری، احمدرضا مهندسی و احمد عاشوری
هزینه های ترشح مواد کورنیکولی شته جالیز، به عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت های زیستی آن
نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره 31 شماره 2 (1390صفحات 51-61. 
National-ISC14.  حمیدرضا صراف معیری، احمدرضا مهندسی و احمد عاشوری
اثر شکارگری درون رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه ی  شته‌خوار Aphidoletes aphidmyza در مواجهه با سن شکارگر Orius laevigatus
نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره 32 شماره 2 (1391صفحات 35-48. 
National-ISC13.  نرگس عزیزیان، حمیدرضا صراف معیری، اورنگ کاوسی و علیرضا بلندنظر
اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای
نشریه حفاظت گیاهان دوره 28 شماره 3 (1393صفحات 393-399. 
National-ISC12.  حمیدرضا صراف معیری، حسین پورعسگری،  اورنگ کاوسی و مریم راشکی
پارامترهای رشد جمعیت کنه میوه خشک روی مخمر نان در دو دمای مختلف
مجله دانش گیاه پزشکی ایران دوره 45 شماره 2 (1393صفحات 329-336. 
National11.  مریم اسدی فارفار، حمیدرضا صراف معیری و اورنگ کاوسی
سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی مراحل بالغ و تخم کنه میوه خشک  .Carpoglyphus lactis L
فن آوری های نوین کشاورزی دوره 5 شماره 3 (1391صفحات 25-35. 
National-ISC10.  حمید رضا صراف معیری، فاطمه پیرایش فر و اورنگ کاوسی
اثر دورکنندگی سه اسانس گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae
مجله دانش گیاه پزشکی ایران دوره 44 شماره 1 (1392صفحات 103-112. 
National-ISC9.  حسین پورعسگری، حمیدرضا صراف معیری و اورنگ کاوسی
تاثیر دوره های مختلف نوری روی فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک .Carpoglyphus lactis L
نشریه حفاظت گیاهان دوره 27 شماره 3 (1392صفحات 377-385. 
International-ISI8.  Moayeri, H.R.S., Ashouri, A., Poll, L. and Enkegaard, A.
Olfactory response of a predatory mirid to herbivore induced plant volatiles: multiple herbivory versus single herbivory
Journal of Applied Entomology Vol. 131 Issue 5 (2007PP. 326-332. 
International-ISI7.  Moayeri, H.R.S., Ashouri, A., Brødsgaard, H.F. and Enkegaard, A.
Males of the predatory mirid bug Macrolophus caliginosus exploit plant volatiles induced by conspecifics as a sexual synomone
Entomologia Experimentalis et Applicata Vol. 123 Issue 1 (2007PP. 49-55. 
International-ISI6.  Moayeri, H.R.S., Ashouri, A., Brødsgaard, H.F. and Enkegaard, A.
Odour-mediated preference and prey preference of Macrolophus caliginosus between spider mites and green peach aphids
Journal of Applied Entomology Vol. 130 (2006PP. 504-508. 
International-ISI5.  Moayeri, H.R.S., Ashouri, A., Brødsgaard, H.F. and Enkegaard, A.
Odour-mediated responses of the predatory mirid bug,Macrolophus caliginosus Wagner (Heteroptera: Miridae) and its prey, the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
Experimental and Applied Acarology Vol. 40 (2006PP. 27-36. 
International-ISI4.  Hosseini, M., Ashouri, A., Enkegaard, A., Weisser, W.W., Goldansaz, S.H., Nassiri Mahalati, M. and Sarraf Moayeri, H.R.
Plant quality effects on intraguild predation between Orius laevigatus and Aphidoletes aphidimyza
Entomologia Experimentalis et Applicata Vol. 135 Issue 2 (2010PP. 208-218. 
International-ISI3.  Moayeri, H.R.S, Madadi, H., Pouraskari, H. and Enkegaard, A
Temperature dependent functional response of Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Aphidiidae) to the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)
European Journal of Entomology Vol. 110 Issue 1 (2013PP. 109-113. 
International-ISI2.  Moayeri, H.R.S., Rasekh, A. and Enkegaard, A.
Influence of cornicle droplet secretions of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae, on parasitism behavior of naïve and experienced Diaeretiella rapae
Insect Science Vol. 21 Issue 1 (2014PP. 56-64. 
International ISI & ISC1.  Mohammadi, M., Sarraf Moayeri, H.R., Kavousi, A. and Boladnazar, A.R.
Ovicidal and adulticidal effects of synthetic menthol, thymol and their mixtures against Tetranychus urticae (Acari:Tetranychidae)
Persian Journal of Acarology Vol. 4 Issue 1 (2015PP. 125-136.