خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22264   بروزرسانی: 24-07-1397

Hamid Reza Sarraf Moayeri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, اکولوژی و کنترل بیولوژیک , 1386-1381
عنوان رساله : بررسی مواد فرار اقایی گیاهان...
زمینه رساله : اکولوژی شیمیایی
استاد راهنما : دکتر احمد عاشوری