خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22264   بروزرسانی: 24-07-1397

Hamid Reza Sarraf Moayeri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو شورای پژوهشی مرکز رشد واحدهای فناور، دانشگاه زنجان