خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23952   بروزرسانی: 07-03-1402

Hamid Reza Sarraf Moayeri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو شورای پژوهشی مرکز رشد واحدهای فناور، دانشگاه زنجان