خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25027   بروزرسانی: 07-03-1402

Hamid Reza Sarraf Moayeri
حمید رضا صراف معیری
دانشیار

پست الکترونيکی
hamidsarrafm@gmail.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moayeri-sarraf

تلفن
   (+98) 24 3305    +98 (0) 24 3305 2337

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، کد پستی: 38791-45371