خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22264   بروزرسانی: 24-07-1397

Hamid Reza Sarraf Moayeri

مدیریت

 رئیس پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی، دانشگاه زنجان. 1393-1395