خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23957   بروزرسانی: 07-03-1402

Hamid Reza Sarraf Moayeri

ساير فعاليتهاي پژوهشي

طرحهای تحقیقاتی

-         صراف معیری ح. ر. (مجری). 1391. بررسی امکان پرورش کنه شکارگر Amblyseius swirskii. مرکز بین اللملی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی کرمان. (در حال اجرا)

 

-         صراف معیری ح. ر. (مجری). 1390. اثرات دورکنندگی و کشندگی برخی از اسانس‌های گیاهان دارویی روی کنه تارتن دولکه‌ای. طرح پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی. (اجرا شده)

 

-         صراف معیری ح. ر. (مجری). 1390. اثرات کشندگی برخی ترکیبات فرموله شده بر پایه اسانس­های گیاهان دارویی روی کنه تارتن. قرار داد همکاری با شرکت داروسازی باریج اسانس. (در حال اجرا)

 

-         صراف معیری ح. ر. (مجری). 1390. بررسی برخی رفتارهای انگلی زنبور Diaeretiella rapae  پارازیتویید شته مومی کلم ، Brevicoryn brassicae. طرح پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی. (در حال اجرا)

 

 

ثبت اختراع

 

-        تله نوری فرمونی برای کنترل پروانه مینوز

(شماره ثبت اختراع: 77432) (شماره اظهارنامه: 13915014000305819)

-        شناسایی و معرفی ترکیبی فرموله شده بر پایه اسانس گیاهان دارویی با اثر کشندگی روی کنه تارتن

(شماره اظهارنامه: 13915014000304891)