خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18153   بروزرسانی: 23-09-1402

Javad Moghaddam

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  فرید آهنیمیثم جلالیجواد مقدممحمد حسین رسولی فرد
Enhancing sonocatalytic dye pollutant degradation using MoS2/RGO nanocomposites: An optimization study
تقویت خاصیت تخریب رنگ سونوکاتالیستی آلاینده ها توسط نانوکامپوزیتهای MoS2/RGO : اپتیمم سازی
Water Resources and Industry Issue 30 (2023-12-15PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  مریم اوصالیفرید آهنیحمید خداییپگاه محمدیجواد مقدمسعید کریمی
Reductive Leaching and Recovery of Nano‑crystalline MnO2 from Low‑Grade Pyrolusite Ore
لیچینگ احیایی و بازیابی دی اکسید منگنز نانوکریستالی از کانی پیرولوسیت کم عیار
Journal of Sustainable Metallurgy شماره https://doi.org/10.1007/s40831 (1402/05/19صفحات 1-28 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  به نژادی بهرامجواد مقدم
Synthesizing Zinc Arsenate and Its Application in Cobalt Purification Process
سنتز آرسنات روی و کاربرد آن در فرآیند تصفیه کبالت
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE Issue doi.org/10.1007/s11663-023-027 (2023-03-10PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  مجید خداییجواد مقدماحمدی رضا
Optimization of Cobalt Reductive Leaching from Zinc Plant Residue (ZPR) Using Taguchi Experimental Design Method
اپتیمم سازی لیچینگ احیایی باطله روی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی
JOM Issue 74 (2022-06-21PP. 3030-3038 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  شیما نکیسانقی پروینی احمدیجواد مقدمحبیب اشاسی سرخابی
Study of corrosion behavior of virgin and recycled Pb anodes used in zinc electrowinning industry
مطالعه رفتار خوردگی آندهای سربی نو و بازیابی شده در صنعت الکترووینینگ روی
ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS Issue 67(6) (2020-10-14PP. 529-536 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  نیما صادقیجواد مقدم
Zinc Recovery from Direct Leaching Sulfide Concentrate Residue in Pilot Scale
بازیابی روی از باطله کنسانتره سولفیدی در مقیاس پایلوت
نشریه مهندسی متالورژی و مواد شماره 31 (1399/07/10صفحات 15-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  نیما صادقیجواد مقدممهدی اجاقی ایلخچی
Kinetics of Fe(II) Oxidation in a Vertical Tube Reactor: A Pilot Scale Study
سینتیک اکسیداسیون آهن (]]) در یک راکتور ستونی عمودی : مطالعه پایلوتی
CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY Issue 59 (2020-07-02PP. 335-342 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  علی اصغر بالسینی اقدمحسین یوزباشی زادهجواد مقدم
Simple separation method of Zn(II) and Cd(II) from brine solution of zinc plant residue and synthetic chloride media using solvent extraction
روش ساده جداسازی Zn و Cd از محلول نمکی باطله کارخانه روی و محلول کلریدی سنتز شده با استفتده از روش استخراج حلالی
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Issue 28 (2020-04-01PP. 1055-1061 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  مجید صانعیمحمدرضا ابوطالبیجواد مقدم
Investigation on the Zn separation behavior from aqueous solution containing Mg from a leaching solution of zinc filter cake by solvent extrction
بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحدهای فروشویی ماده معدنی روی به روش استخراج حلالی
مهندسی متالورژی- انجمن مهندسی متالوژی ایران شماره 22 (1398/06/27صفحات 97-103 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  علی اصغر بالسینی اقدمحسین یوزباشی زادهجواد مقدم
Direct hydrometallurgical separation of Zn(II) from brine leaching solution of zinc filter cake by simple solvent extraction process
جداسازی مستقیم هیدرومتالورژیکی (Zn(II از محلول لیچینگ نمکی فیلتر کیک روی توسط فرآیند استخراج حلالی ساده
Physicochemical Problems of Mineral Processing Issue 55 (2019-04-23PP. 667-678 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  سجاد نصیری خلیل آبادجواد مقدممهدی مزملامیر مصطفاییMarkus Chmielus
Growth mechanism and charge transport properties of hybrid Au/ZnO nanprisms
مکانیزم رشد و خواص انتقال شارژ نانوپریسم های هیبریدی Au/ZnO
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Issue 777 (2019-04-01PP. 1386-1395 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  مصطفی آقازاده قمیجواد مقدمنقی پروینی احمدی
Enhanced selectivity of hydrolytic precipitation of Zn from Zn−Ni sulfate solution via chelation of Ni
اثر انتخابی تقویت شده رسوب دادن هیدرولیتیک فلز روی از محلول سولفاتی روی - نیکل توسط شلاته کردن نیکل
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA Issue 28 (2018-10-01PP. 2566-2573 
  علمی-پژوهشی
None ISI
28.  پوریا خادمی جواد مقدمروزبه خادمیسید سعید وردی اصفهانیاسماعیل شهابی
Creating Anti-HIV-Infection effect by Synthesis of AuNPs from Rosa canina L. Fruit Extract
ایجاد اثر ضد بیماری ایدز توسط سنتز AuNPs نانوذرات طلا از میوه گیاه Rosa canina L.
Journal of Nanomedicine Research Issue 6 (2017-11-09PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  نیما صادقیجواد مقدممهدی اجاقی ایلخچی
Kinetics of zinc sulfide concentrate direct leaching in pilot plant scale and development of semi-empirical model
سیننتیک لیچینگ مستقیم کنسانتره سولفیدی روی در مقیاس پایلوت پلنت و ارائه مدل شبه تجربی
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA Issue 27 (2017-11-07PP. 2272-2281 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  سعید کریمیاحمد قهرمانفرشته رشچی جواد مقدم
The mechanism of electrochemical dissolution of sphalerite in sulfuric acid media
مکانیزم انحلال الکتروشیمیایی سفالریت در اسید سولفوریک
ELECTROCHIMICA ACTA Issue 253 (2017-09-08PP. 47-58 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  به نژادی بهرامجواد مقدم
Separation of arsenic from hazardous As-bearing acidic leached zinc plant puri fi cation fi lter cake selectively by caustic baking and water leaching
جداسازی انتخابی آرسنیک از فیلترکیک های خطرناک تصفیه کارخانجات روی توسط روش پخت با سودا و لیچینگ با آب
HYDROMETALLURGY Issue 173 (2017-08-16PP. 232-240 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  سعید کریمیفرشته رشچی جواد مقدم
Parameters optimization and kinetics of direct atmospheric leaching of Angouran sphalerite
اپتیمم سازی پارامترها و سینتیک لیچینگ مستقیم کانه سفالریت انگوران
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING Issue 162 (2017-05-10PP. 58-68 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  مصطفی آقازاده قمیجواد مقدمنقی پروینی احمدی
On the Role of Dilution on Selective Hydrolytic Precipitation from Bimetallic Solutions: Zn–Ni Sulfate Solution
نقش رقیق سازی در رسوب دادن هیدرولیتیک از محلول های دوتایی فلزی: محلول سولفاتی Ni-Zn
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS Issue 70 (2017-01-01PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  جواد مقدمبهرام به نژادی
Selective leaching of zinc from hazardous As-bearing zinc plant purification filter cake
لیچینگ انتخابی روی از فیلتر کیک تصفیه خطرناک حاوی آرسنیک کارخانجات روی
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN Issue 117 (2017-01-01PP. 564-574 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  نیما صادقیجواد مقدممهدی اجاقی ایلخچی
DETERMINATION OF EFFECTIVE PARAMETERS IN PILOT PLANT SCALE DIRECT LEACHING OF A ZINC SULFIDE CONCENTRATE
تعیین پارامترهای موثر در لیچینگ مستقیم کنسانتره سولفیدی روی در مقیاس پایلوت
Physicochemical Problems of Mineral Processing Issue 53(1) (2017-01-01PP. 601-616 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  مصطفی آقازاده قمیجواد مقدمنقی پروینی احمدی
A new approach to zinc–nickel separation using solution alkalinization method: application to a zinc plant residue
راهبردی جدید در جداسازی روی-نیکل با استفاده از روش قلیایی کردن : کاربرد برای باطله کارخانه روی
RARE METALS Issue 8(60) (2016-01-12PP. 1-7 

19.  بهرام به نژادیجواد مقدم
Statistical evaluation and optimization of zinc electrolyte hot purification process by Taguchi method
ارزیابی آماری و اپتیمم سازی فرآیند تصفیه گرم الکترولیت روی با روش تاگوچی
J CENT SOUTH UNIV T Issue 22(6) (2015-06-01PP. 2066-2072 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  پوریا خادمی جواد مقدم
Green synthesis, characterization and physiological stability of gold nanoparticles from Stachys Lavandulifolia Vahl extract
سنتز سبز، مشخصه یابی و پایداری فیزیولوژیکی نانو ذرات طلا حاصل از احیا توسط گیاه استایچیز لوندولیفیا ول
Particuology Issue 19 (2015-04-01PP. 22-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  شهرزاد ارشدیجواد مقدماسکندریان محمدرضا
Synthesis, Characterization and stability of Cu2O nanoparticles produced via supersaturation method considering operational parameters effect
سنتز، مشخصه یابی و پایداری نانو ذرات Cu2O حاصل از روش فوق اشباع و در نظر گرفتن اثر پارامترهای فرآیندی
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Issue 22 (2015-02-25PP. 34-40 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  بهرام به نژادیجواد مقدم
Optimization of Lead and Silver extraction from zinc plant residue in the presence of calcium hypocholorite using statistical design of experiments
اپتیمم سازی استخراج سرب و نقره از باطله کارخانه روی در حضور هیپو کلریت کلسیم با استفاده از طراحی آماری آزمایشات
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE Issue 45 (2014-12-01PP. 2018-2026 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  شهرزاد ارشدیجواد مقدماسکندریان محمدرضا
LaMer Diagram approach to study thenucleation and growth of Cu2O nanoparticles using supersaturation theory
راهبرد دیاگرام لامر جهت جوانه زنی و رشد نانوذرات اکسید مس یک ظرفیتی با استفاده از تئوری فوق اشباع
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Issue 31 (2014-12-01PP. 2020-2026 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  شیما نکیسانقی پروینی احمدیجواد مقدم
Electrochemical study of Pb anodes for zinc electrowinning industry
مطالعه الکتروشیمیایی آندهای سربی در صنعت الکتروینینگ روی
SURFACE ENGINEERING Issue 30 (2014-08-01PP. 650-655 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  کلثوم احمدی سلطان سراییجواد مقدم
Preparation of NiO nanoparticles from Ni(OH)2.NiCO3.4H2O precursor by mechanical activation with optimization the Taguchi method
تهیه نانو ذرات اکسید نیکل از پیش ماده Ni(OH)2.NiCO3.4H2O توسط فعال سازی مکانیکی و با اپتیمم سازی با روش تاگوچی
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials Issue 21(7) (2014-07-01PP. 726-735 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  بهرام به نژادیامین بابایی دهکردیجواد مقدم
Determination of the optimum conditions for leaching of zinc cathode melting furnace slag in ammonium chloride media
تعیین شرایط اپتیمم لیچینگ سرباره کوره ذوب ورق کاتدی روی در محلول کلرید آمونیم
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE Issue 45 (2014-04-01PP. 562-567 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  بهرام به نژادیA A Balesiniجواد مقدم
A new approach to the optimization of zinc electrolyte cold purification process by Taguchi’s method
رهیافتی جدید در اپتیمم سازی تصفیه فرآیند تصفیه سرد محلول الکترولیت روی با روش تاگوچی
CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY Issue 53 (2014-03-05PP. 333-339 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  جواد مقدمالهام هاشمی
Fabrication and characterization of NiO nanoparticles by precipitation from aqueous solution
تهیه و مشخصه یابی نانوذرات اکسید نیکل با روش رسوب دادن از محلول های آبی
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Issue 31 (2014-03-01PP. 503-508 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  امین بابایی دهکردیجواد مقدمامیر مصطفایی
An optimization study on the leaching of zinc chathode melting furnace slag in ammonium chloride media and synthesis of ZnO nanorods via precipitation method
اپتیمم سازی لیچینگ سرباره ورق کاتدی روی در محلول کلرید آمونیم و سنتز نانو رادهای اکسید روی با روش رسوب دادن
MATERIALS RESEARCH BULLETIN Issue 48 (2013-07-09PP. 4235-4247 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  جواد مقدمسید بهنام غفاریرسول صراف ماموریسارا ملا اسماعیل
The Study on the Crystallization Conditions of Zn5(OH)6(SO4)2 and its Effect on the Precipitation of ZnO Nanoparticles from Purified Zinc Ammoniacal Solution
مطالعه شرایط کریستالیزاسیون هیدروکسی کربنات روی و اثر آن در رسوب دادن نانو ذرات اکسید روی از محلول های تصفیه شده آمونیاکی روی
Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry Issue 43 (2013-03-01PP. 395-401 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  سارا ملا اسماعیلجواد مقدم
Synthesis and photo-catalysis properties of ZnO microflowers by precipitation method
سنتز و خواص فتو کاتالیستی میکرو گل های اکسید روی توسط روش رسوب دادن
J CERAM PROCESS RES Issue 14 (2013-01-01PP. 459-462 

6.  جواد مقدمسارا ملا اسماعیلسعید کریمی
Influence of morphology on photo-catalytic activity and optical properties of nano-crystalline ZnO powder
اثر مورفولوژی در اکتیویته فتوکاتالیستی و خواص نوری پودر اکسید روی نانو کریستالی
NANO-MICRO LETT Issue 4 (2012-12-01PP. 197-201 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  سید بهنام غفاریجواد مقدم
Precipitation various shapes of Nano-sized Zinc Oxide from Zinc Chloride Solutions by Neutralization with MgO and Ca(OH)2 as Non-transparent basic Agents
رسوب دادن اشکال متفاوت اکسید روی نانومتری از محلول های کلریدی توسط خنثی سازی...
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 9 (2012-05-04PP. 687-692 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  بهرام به نژادیجواد مقدمفرشته رشچی
Determination of Optimum Conditions for the Leaching of Lead from Zinc Plant Residues in NaCl-H2SO4-Ca(OH)2 Media by Taghuchi Method
تعیین شرایط اپتیمم لیچینگ سرب و روی در محلول NaCl-H2SO4-Ca(OH)2از باطله های کارخانه روی توسط روش تاگوچی
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Issue 51 (2012-02-21PP. 3887-3894 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  جواد مقدمشادی کلاهگر آذریسعید کریمی
Determination of Optimum Conditions for Nano-Silver Preparation from AgCl Based on the Taguchi Design by the Use of Optical Properties of Silver
تعیین شرایط اپتیمم برای تهیه نانو ذرات نقره از AgCl بر اساس روش تاگوچی و با استفاده از خواص نوری نقره
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Issue 51 (2012-02-03PP. 3224-3228 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  مجتبی صباعلی محمدیوسفیفرشته رشچی جواد مقدم
Diagnostic pre-treatment procedure for simultanouse cyanide leaching of gold and siver from a refractory gold/silver ore
روش پیش عملیات تشخیصی برای لیچینگ همزمان نقره و طلا از کانی دیرگداز طلا-نقره
MINERALS ENGINEERING Issue 24 (2011-10-22PP. 1703-1709 

1.  جواد مقدمرسول صراف ماموریمحمود عبداللهییداله یمینی
Purification of zinc ammoniacal leaching solution by cementation: Determination of optimum process conditions with experimental design by Taguchi’s method
تصفیه محلول لیچینگ آمونیاکی روی با سمانتاسیون : تعیین شرایط اپتیمم فرآیندی با روش طراحی آزمایش تاگوچی
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 51 (2006-09-01PP. 157-164 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 6. سعید کریمیبه نژادی بهرامجواد مقدم
امکان سنجی پخت سولفاتی باطله لیچینگ در فرآیند استخراج روی با سولفات آهن سه ظرفیتی
Feasibility study of sulfate baking of leaching residue in the process of Zn extraction with Fe2(SO4)3
کنگره شیمی ایران پژوهشگاه مواد و انرژی, تهران, 1403/02/23 - 1403/02/25
ملی معتبر 5. سعید کریمیبه نژادی بهرامجواد مقدم
بازیابی روی و مس از سرباره برنج سازی توسط روش هیدرومتالورژی با راهبرد انتخابی و تجمعی
Recovery of Zinc and Copper from Brass Slag by Hydro-metallurgical Method with Selective or Cumulative Approach
کنگره شیمی ایران Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), تهران, 1403/02/23 - 1403/02/25
بین‌المللی 4. جواد مقدمسعید کریمیبه نژادی بهرام
امکانسنجی استفاده از استیب نایت به عنوان فعالساز پودر روی در تصفیه کبالت از محلولهای سولفات روی
Using Stibnite minerals for reactivation of zinc powder to purify cobalt ion in zinc sulfate solution
== انجمن مهندسی مواد و متالورژی ایران, تهران, 2019-10-07 - 2019-10-08
بین‌المللی 3. نیما صادقیجواد مقدممهدی اجاقی ایلخچی
بازیابی روی از پسماند لیچینگ مستقیم کنسانتره سولفیدی در حالت نیمه صنعتی (پایلوت)
Zinc Recovery from Direct leaching of sulphide Concentrate Residue in Pilot Plant Scale
کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/18 - 1395/08/19
بین‌المللی 2. بهرام به نژادیجواد مقدم
بررسی امکان استفاده از آرسنیت روی در تصفیه گرم محلول سولفات روی ناخالص
Performance evaluation of zinc arsenite utilization in hot purification of impure zinc sulfate solution
کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1394/08/19 - 1394/08/20
بین‌المللی 1. نیما صادقیجواد مقدممهدی اجاقی ایلخچی
نحوه تشکیل یون آهن فریک Fe III در راکتورستونی برای لیچینگ کنسانتره سولفیدی روی
Formations of ferric ions in tubular reactor for leaching of zinc sulfide concentrate
کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران انجمن علم ریخته گری, تهران, 1394/08/19 - 1394/08/20