خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16025   بروزرسانی: 18-10-1401

Javad Moghaddam

مدیریت

مدیر اداره رفاه اعضای هیات علمی

دانشگاه صنعتی سهند

1375-1376

 

مدیر گروه مهندسی مواد

دانشگاه زنجان

1396