خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16025   بروزرسانی: 18-10-1401

Javad Moghaddam

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تبدیل سبز ماده معدنی سولفید روی به اکسید روی 
[  خلاصه طرح] 
مجريبهمن 1400ارديبهشت  1401شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان