خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16017   بروزرسانی: 18-10-1401

Javad Moghaddam

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن مهندسین متالورژی ایران

انجمن مخترعین ایران

شورای دانشکده مهندسی مواد دانشگاه سهند

شورای دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان