خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25555   بروزرسانی: 23-08-1402

Amir Mo'meni Hezaveh

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  رضا واعظیمهدی محبتیامیر مومنی هزاوهقربان ولیئی
Review and analysis of Nizami Ganjavi's theological-literary perspective
بررسی و تحلیل دیدگاه ادبی- کلامی نظامی گنجوی
متن پژوهی ادبی شماره 99 (1403/01/01صفحات 13-40 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  حسن امیری مهرجمیله اخیانیمحرم اسلامیامیر مومنی هزاوه
Unconscious linguistic interference" an unknown phenomenon in Khaghani's poetry
«تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی
پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 24 (1401/12/01صفحات 35-52 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  سیدمحمدهادی حسینی سعادتیامیر مومنی هزاوهمهدی محبتیقربان ولیئی
Investigating the philosophical and mystical foundations of the theory of love and its role in existence, in Attar's mystical works
بررسی مبانی فلسفی و عرفانی نظریّۀ عشق و نقش آن درهستی، در آثار مىظوم عرفانی عطّار
عرفان اسلامی - دانشگاه آزاد واحد زنجان شماره 74 (1401/10/01صفحات 21-40 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
15.  جمیله اخیانیامیر مومنی هزاوه
Image Symmetry (Hidden Synchronization) in Hafez's Poetry
تقارن تصاویر (قرینه‌سازی پنهان) در شعر حافظ
پژوهشنامه متون ادبی دوره عراقی شماره 1 (1401/03/31صفحات 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  فاطمه هجریامیر مومنی هزاوهمهدی محبتی
Critique of Periphrasis and Their Types in Persian Rhetorical Texts
نقد و بررسی اطناب وانواع آن درمتون بلاغی فارسی
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت - دانشگاه تهران شماره 1 (1401/01/01صفحات 149-172 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  حامد شکوفگیامیر مومنی هزاوه
Introducing and reviewing an unknown translation of the book Al-Shma'il Al-Muhammadiyya by Tirmidhi
معرفی و بررسی ترجمه ای ناشناخته از کتاب الشمائل المحمدیة اثر ترمذی
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث شماره 16 (1400/11/21صفحات 175-200 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  جمیله اخیانیبهداد بزن بیرانوندامیر مومنی هزاوه
The Proverb structure of speech is a way of induction of opinion and eliminating the "other" in Sadi's words
ساختار مَثَل‌گونة سخن، شیوه‌ای برای القای نظر و حذف «دیگری» در کلام سعدی
زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز شماره 243 بهار و تابستان 1400 (1400/07/01صفحات 25-45 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  جمیله اخیانیامیر مومنی هزاوهالهام طارمی
The Comprehensive Review of Using the Conflicting Verbs in Sa’di’s Sonnets
بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی
متن پژوهی ادبی شماره 83 (1399/03/01صفحات 137-174 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  امیر مؤمنی هزاوه
Arabic linguistic Patterns in Sa’adi’s works
الگوهایِ زبانیِ عربی در سخن سعدی
متن پژوهی ادبی شماره 80 (1398/07/01صفحات 145-174 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  مهدی محبتیقربان ولیئیامیر مومنی هزاوهحامد شکوفگی
Narrational Robaei in Mokhtarname Attar Nayshaboori
رباعی روایی در مختار نامه عطار نیشابوری
ادبیات عرفانی شماره دوره 10 شماره18 (1397/09/15صفحات 57-82 
  سایر
بدون هیات تحریریه
8.  غنیمی هلال محمدامیر مومنی هزاوه
Laila & Majnoon in the old Arabic literature
لیلی و مجنون در ادبیات قدیم عرب
کتاب ماه ادبیات شماره 83 (1392/12/01صفحات 51-66 
  سایر
بدون هیات تحریریه
7.  غنیمی هلال محمدامیر مومنی هزاوه
Ozri love and Sufi love
عشق عذری و عشق صوفیانه
کتاب ماه ادبیات شماره 78 (1392/07/01صفحات 18-26 
  سایر
بدون هیات تحریریه
6.  غنیمی هلال محمدامیر مومنی هزاوه
An introduction to comparative criticism of Layla and Majnun story in Persian and Arabic literature
درآمدی بر نقد تطبیقی قصه لیلی و مجنون در ادبیات فارسی و عربی
کتاب ماه ادبیات شماره 75 (1392/04/01صفحات 23-26 
  سایر
با هیات تحریریه
5.  امیر مومنی هزاوهمرضیه رحیمی
The influence of european literary schools on the emergence of the spacementlism movement in persian poety besed on the works of yadollah
تاثیر مکاتب ادبی اروپا بر شکل گیری جریان حجم گرایی در شعر معاصر فارسی (با تکیه بر آثار یدالله رویایی)
فصلنامه تخصصی اندیشه ادبی (دانشگاه زنجان) شماره 2 (1392/02/14صفحات 45-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  امیر مومنی هزاوهمحمد رحیم بیرقی
Manifestation of Quranic Stories in similes of Kaqani’s Divan
بازتاب قصص قرآنی در تشبیه های خاقانی
پژوهش دینی شماره 24 (1391/05/17صفحات 91-128 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  سحر کاوندیعباس احمدوندامیر مومنی هزاوه
Buraq Baba, Unknown Sufi
براق بابا صوفی ناشناخته
ادیان و عرفان دانشگاه تهران شماره 1 (1391/05/15صفحات 73-82 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  عباس احمدوندامیر مومنی هزاوه
Barthelemy deherbelot and his oriental library
بارتلومی دی هربلو و کتابخانه شرقی او
تاریخ و تمدن اسلامی شماره 15 (1391/04/19صفحات 205-223 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  امیر مومنی هزاوهعباس احمدوندسعید طاووسی مسرور
Dawud al-Raqqi: A Critical Survey of his Role in the Propagation of Shi’a Teachings
بررسی تحلیلی نقش داوود رقی در گسترش معارف شیعی
Journal of shi a Islamic Studies Issue 4 (2011-12-02PP. 429-446 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 11. امیر مؤمنی هزاوه
واژه های مغولی در زبان فارسی بر اساس لغتنامه دهخدا
The Mongolian words in Persian language based on Dehkhoda dictionary
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-11-21 - 2018-11-21
بین‌المللی 10. امیر مومنی هزاوهرضا واعظی
بررسی تطبیقی عنصر رنگ در شعر معاصر فارسی و عربی با تکیه بر اشعارنیما یوشیج، فروغ فرخزاد، محمود درویش و نزار قبانی
The Comparative study of color element in contemporary Persian and Arabic poetry, relying on poetry of Youshij, Farrokhzad, Darvish and Qabbani
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه شیراز, شیراز, 1397/07/18 - 1397/07/20
بین‌المللی 9. معصومه سام خانیانیامیر مومنی هزاوه
اسطوره حلاج در شعر معاصر فارسی و عربی (بررسی چهار شعر از دو زبان)
Hallaj myth in contemporary Persian and Arabic poems (survay of four poems in two languages)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1394/11/10 - 1394/11/10
بین‌المللی 8. امیر مومنی هزاوهفرهاد مرادی
معرفی و تحلیل نرم افزارهای کاربردی در حوزه زبان و ادبیات فارسی
Introduction and analysis of applicatied Softwares in the Persian Language and Literature
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی انجمن ترویج و زبان ادب فارسی ایران دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/06/04 - 1394/06/06
بین‌المللی 7. امیر مؤمنی هزاوه
نظامیه عاملی مؤثر در تأثیر پذیری سعدی از اندیشه های غزالی
Nizamieh as an effective factor in Sadi’s influence from Gazzali’s thoughts
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/13 - 1392/06/15
بین‌المللی 6. امیر مؤمنی هزاوه
غایت گرایی اخلاقی در آثار سعدی
Teleological Ethics in Sadi’s works
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/13 - 1392/06/15
بین‌المللی 5. امیر مؤمنی هزاوه
با یزید بسطامی انسانی کامل در مثنوی
Bayazid Bastami: the Perfect man in Mathnavi
سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1392/03/01 - 1392/03/03
بین‌المللی 4. امیر مومنی هزاوهمریم کوچکی
بررسی داستان های باز نویسی شده از مثنوی برای کودکان و نوجوانان(دهه هفتاد و پنج تا هشتاد)
Investigation of rewritten stories of Mathnavi for children and teenagers (1992-2005)
سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1392/03/01 - 1392/03/03
بین‌المللی 3. امیر مؤمنی هزاوه
نخستین اثر پذیریهای ادب فارسی و عربی از یکدیگر
The first effects of the persian and arabic literature among
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1391/06/15 - 1391/06/17
ملی معتبر 2. امیر مؤمنی هزاوه
نظریه اخلاقی سعدی
Sadis ethic theory
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/08/17 - 1390/08/18
بین‌المللی 1. امیر مؤمنی هزاوه
شیوه های استفاده مولوی از آیان قرآن با تکیه بر دفتر چهارم مثنوی
Rumis methods in using of quranic verses with relying fourth book of mathnawi
کنگره بین المللی حسام الدین چلبی دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1390/02/19 - 1390/02/21