خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23748   بروزرسانی: 28-07-1395

Amir Mo'meni Hezaveh

مدیریت

 - مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، 1388-1391.

 

 - رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، 1391- 1395.