خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25217   بروزرسانی: 23-08-1402

Amir Mo'meni Hezaveh

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
16 فاطمه نقی پور احمدآباد مهر  1390زبان و ادبیات فارسی نقد و بررسي آراء روشنفكران عصر مشروطه در باره عرفان اسلامی   استاد راهنما
15 کاووس جعفری اسفند  1390زبان و ادبیات فارسی بررسي تشبيه در ديوان عطار   استاد راهنما
14 شادی قراخانی اسفند  1391زبان و ادبیات فارسی سعدی و نظريه های اخلاقي   استاد راهنما
13 مرضیه رحیمی اسفند  1391زبان وادبیات فارسی نقش نظريه های ادبی در خلق آثار ادبی با توجه به انديشه ها و سروده های يدالله رويايی   استاد راهنما
12 فاطمه حسینی اسفند  1391زبان و ادبیات فارسی اجتماعيات در ديوان فرخي سيستاني   استاد مشاور
11 رامینا آتش فراز آبان  1391تاریخ وتمدن ملل اسلامی انديشه ادبار در متون تاريخي و ادبي قرون ششم و هفتم هجری   استاد مشاور
10 زهرا خالقی مهر  1390زبان وادبیات فارسی تحليل و ترجمه كتاب تركان غزنوی و سلجوقی: شعر به منزله منبعي برای تاريخ ايران   استاد مشاور
9 صغری جرگه ارجمند تير  1391زبان و ادبیات فارسی آفرينش انسان در متون تفسيری فارسی   استاد مشاور
8 سمیه قاسمی مهر  1390زبان و ادبیات فارسی تشبيهات و استعارات در ديوان شمس   استاد مشاور
7 رقیه مطهری اسفند  1390زبان و ادبیات فارسی اجتماعيات در ديوان ابن يمين   استاد مشاور
6 فاطمه عباسی پور مهر  1390زبان و ادبیات فارسی سيماي زن در نثر ادبيات دوران دفاع مقدس   استاد مشاور
5 آمنه حاجيلو بهمن  1389زبان و ادبیات فارسی مقايسه قصه های كوتاه مثنوی مولوی با داستان هاي كوتاه مدرن   استاد مشاور
4 بهنام مقدم اسفند  1392زبان و ادبیات فارس بررسي تأثير قرآن و حديث بر آثار خواجوي كرماني   استاد مشاور
3 عاصم اسدی اسفند  1392زبان و ادبیات فارسی صورت و معني در شعر حسين منزوي   استاد مشاور
2 رحیم غنیمتی اسفند  1392زبان و ادبیات فارسی مقايسه و تحليل تلميحات در قصايد محمد تقي بهار و اشعار سنتي( ارغنون ) مهدي اخوان ثالث   استاد مشاور
1 مجتبی صفدری اسفند  1388زبان و ادبیات فارسی آسیب شناسی شعر پایداری   استاد مشاور