خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24834   بروزرسانی: 23-08-1402

Amir Mo'meni Hezaveh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بوستان (کارشناسی)2. حافظ (کارشناسی)3. مثنوی (کارشناسی)4. صرف، نحو و متون عربی (کارشناسی ارشد و دکتری)5. متون نثر فارسی (دکتری)