خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25216   بروزرسانی: 23-08-1402

Amir Mo'meni Hezaveh

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

 - شرکت در گارگاه آموزشی واکاوی مبانی علم مدرن، دانشگاه زنجان، 1391.

 

 - شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، 1391.

 

 - شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اینترنتی فعال در حوزه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، 1391.

 

 - ارائه کارگاه آموزشی آشنایی با زبان و اندیشه مولوی در مثنوی معنوی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان، 1391.