خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24986   بروزرسانی: 23-08-1402

Amir Mo'meni Hezaveh

علایق پژوهشی

 ادبیات عرفانی، ادبیات عربی و پیوند آن با ادبیات فارسی، نقد ادبی و ادبیات تطبیقی