خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25555   بروزرسانی: 23-08-1402

Amir Mo'meni Hezaveh

ساير فعاليتهاي پژوهشي

    ویرایش کتب:

 

    - نقد الأصول و تلخیص الفصول، به اهتمام دکتر احد فرامرز قرا ملکی و همکاران، زنجان، دانشگاه زنجان، 1389.

 

    - مبانی اقلیم شناسی آماری، دکتر حسین عساکره، زنجان، دانشگاه زنجان، 1390.