خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23676   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani

Publications in Journals

International-ISI30.  DavoodMoradkhani Mark Urbani Chu Yong Cheng Masood Askari Daruosh Bastani
The Separation of Cadmium from Zinc with A Synergistic Mixtures of Nonylsalicylic Acid and Triisobutylphosphine Sulphide
Hydrometallurgy (2005P. 25 DOI: 1. 
International-ISI29.  E.KeshavarzAlamdari D. Moradkhani D. Darvishi M. Askari D. Behnian
Synergistic Effect of MEHPA on Co-extraction of Zinc and Cadmium with DEHPA
Minerals Engineering (2003P. 23 DOI: 1. 
International-ISI28.  H. Yoozbashizadeh A., Simchi D. Moradkhani M. Ashtari H. Khorsand P.Davami
The Role of Microstructure on Mechanical Behavior of Low Alloy Sintered Steels
Scientia iranica (2000P. 26 DOI: 1. 
National-ISC27.  محمدصادق صفرزاده م شیخ شاب بافقی داود مرادخانی مهدی اجاقی ایلخچی حکمت رضوی زاده
-
مهندسی متالورژی – انجمن مهندسی متالورژی ایران (2006)  DOI: 1. 
International-ISI26.  H. Kamran, Haghighi, D. Moradkhani and M. M. Salari Rad
Separation of Zinc from Manganese, Magnesium, Calcium and Cadmium Using Batch Countercurrent Extraction Simulation Followed by Scrubbing and Stripping
Hydrometallurgy (2015)  DOI: 1. 
International-ISI25.  H. Kamran, Haghighi, D. Moradkhani, E.K. Alamdari and M. M. Salari Rad
Zinc Extraction Kinetics Studies in the Lewis Cell Based on Conductivity Measurements
Trans Indian Inst Met (2015)  DOI: 1. 
International-ISI24.  H. Kamran, Haghighi, D. Moradkhani and M. M. Salari Rad, B. Sedaghat
Production of Zinc Powder from Co-Zn Plant Residue Using Selective Alkaline Leaching Followed by Electrowinning
Physicochemical Problems of Mineral Processing (2014)  DOI: 1. 
International-ISI23.  H. Kamran, Haghighi, D. Moradkhani and M. M. Salari Rad
Separation of iron from zinc sulphate solutions using D2EHPA and Lix984N: Optimization, Equilibrium and Thermodynamic studies
Hydrometallurgical Processes (2014)  DOI: 1. 
International-ISI22.  D.Moradkhani, H.K.Haghighi, B.Sedaghat
Solvent extraction of zinc and nickel from zinc pregnant solution
Hydrometallurgical Processes (2014)  DOI: 1. 
International-ISI21.  D.MORADKHANI, S.ESKANDARI, B.SEDAGHAT and M.R.NAJAFABADI
A STUDY ON HEAVY METALS MOBILITY FROM ZINC PLANT RESIDUES IN IRAN
Physicochem. Probl. Miner. Process (2013)  DOI: 1. 
International-ISI20.  H. Kamran, Haghighi, D. Moradkhani and M. M. Salari Rad
Modeling of Synergetic Effect of LIX 984N and D2EHPA on Separation of Iron and Zinc Using Artificial Neural Network
Trans Indian Inst Met (2013)  DOI: 1. 
International-ISI19.  H.K.Haghighi, D.Moradkhani, B.Sedaghat, M.R.Najafabadi, Ali Behnamfard
Production of copper cathode from oxidized copper ores by acidic leaching and two-step precipitation followed by electrowinning
Hydrometallurgy (2013)  DOI: 1. 
International-ISI18.  Ali Reza Eivazi Hollagh, Eskandar Keshavarz Alamdari, Davooud Moradkhani, Ali Akbar Salardini
Kinetic Analysis of Isothermal Leaching of Zinc from Zinc Plant Residue
International Journal of Nonferrous Metallurgy (2013)  DOI: 1. 
International-ISI17.  Hossien Kamran Haghighi, Davood Moradkhani, Mohammad Mehdi Salarirad
A Statistical Method for Determining the Best Zinc Pregnant Solution for the Extraction by D2EHPA
International Journal of Nonferrous Metallurgy (2013)  DOI: 1. 
International-ISI16.  D.Moradkhani, M.Rasouli, D.Behnian, H.Arjmandfar, P.Ashtari
Selective zinc alkaline leaching optimization and cadmium sponge recovery by electrowinning from cold filter cake (CFC) residue
Hydrometallurgy (2010)  DOI: 1. 
International-ISI15.  M.S.Safarzadeh D.Moradkhani M.O.Ilkhchi
Solvent Extraction of Cobalt at a Glance
Mineral Processing (Aufbereitungs Technik) (2009)  DOI: 1. 
National-ISC14.  سید جواد کلینی داود مرادخانی محمود عبدالهی  پیام اشتری
جدایش نیکل و روی از محلول های سولفاته از طریق استخراج همزمان و استریپ انتخابی با استفاده از استخراج کننده D2EHPA
-
مهندسی معدن (1389) . 
International-ISI13.  Mohammad Sadegh Safarzadeh Davood Moradkhani
The effect of heat treatment on selective separation of nickel from Cd–Ni zinc plant residues
Separation and Purification (2010)  DOI: 1. 
International-ISI12.  M.S. Safarzadeh Davood Moradkhani
The electrowinning of cadmium in the presence of zinc,
Hydrometallurgy (2010)  DOI: 1. 
International-ISI11.  Fariba Farahmand Davood Moradkhani M.S. Safarzadeh Fereshteh Rashchi
Optimization and kinetics of the cementation of lead with aluminum powder
Hydrometallurgy (2009)  DOI: 1. 
International-ISI10.  H.Asghari, M.S.Safarzadeh, G.Asghari, D.Moradkhani
The Effect of Impurities on the Extraction of Copper from Sulfate Medium Using LIX 984N in Kerosene
Russian Journal of Non-Ferrous Metals (2009)  DOI: 1. 
National-ISC9.  احمد خدادادی رضا قیطاسی داود مرادخانی سیدجواد کلینی مهدی مرزبان
بررسی عوامل مؤثر در تولید نانو اکسید روی از کانی های اکسید روی
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن (1387صفحه 15. 
International-ISI8.  E.Vahidi F.Rashchi D.Moradkhani
Recovery of zinc from an industrial zinc leach residue by solvent extractionUsing D2EHPA
Minerals Engineering (2008)  DOI: 1. 
International-ISI7.  M.S.Safarzadeh D.Moradkhani M.O.Ilkhchi
Kinetics of sulfuric acid leaching of cadmium from Cd-Ni zinc plant residues
Journal of Hazardous Materials (2008)  DOI: 1. 
International-ISI6.  F.Farahmand D.Moradkhani M.S.Safarzadeh F.Rashchi
Brine leaching of lead-bearing zinc plant residues: Process optimization using orthogonal array design methodology
Hydrometallurgy (2008)  DOI: 1. 
International-ISI5.  M.S.Safarzadeh D.Moradkhani P.Ashtari
Recovery of Zinc From Cd-Ni Zinc Plant Residues
Hydrometallurgy (2009)  DOI: 1. 
International-ISI4.  M.Safarzadeh D.Moradkhani M.O.Ilkhchi N.H.Golshan
Determination of the optimum conditions for the leaching of Cd-Ni residues from electrolytic  zinc plant using statistical design of experiments
Separation & Purification Technology (2007)  DOI: 1. 
National-ISC3.  احمد خدادادی سید جواد کلینی داود مرادخانی بهزاد صداقت مهدی مرزبان
بررسی امکان جلوگیری از انتقال فلزات سنگین پسماندهای کارخانه های تولید روی به محیط زیست
-
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن (1386) . 
International-ISI2.  M.S.Safarzadeh D.Moradkhani M.O.Ilkhchi
Determination of the optimum conditions for the cementation of cadmium with zinc powder in sulfate medium
Chemical Engineering and Processing Issue 1332 (2006P. 1340 DOI: 1. 
International-ISI1.  M.S.Safarzadeh M.S.Bafghi D.Moradkhani M.O.Ilkhchi
A review on hydrometallurgical extraction and recovery of cadmium from various resources
Minerals Engineering Issue 211 (2006P. 220 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


International 48.  D. Moradkhani, H. Kamranhaghighi, B.Sedaghat,
Solvent Extraction of Zinc Nickel by Various Methods from Zinc Plant Filter Cake
Int. Solvent Extraction Conference
Congress Center Wurzburg-Germany, 7 - 11 September 2014.  
International 47.  H. Kamranhaghighi, D. Moradkhani, B.Sedaghat,
Zinc Leaching Optimization from Tajkooh Shaking Table Residue
22nd Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET’11, Ankara
Ankara-Turkey, 11 - 13 May 2011.  
International 46.  داود مرادخانی مجید رجایی بهزاد صداقت
بهینه سازی سمانتاسیون مس با استفاده از قراضه آهن با روش طراحی آزمایش تاگوچی و نرم افزار Minitab 14
اولین کنگره جهانی مس
ایران, 3 - 7 مهر 1391.  
International 45.  D. Moradkhani, M.Khodakarami, B.Sedaghat, A.Rashchi
Study of Adverse Effects of Heavy Metal Mobilization by Activity of Lead and Zinc Production Plant
Int. Mineral Processing Congress (IMPC)
New Dehli-India, 24 - 28 September 2012.  
International 44.  D. Moradkhani, R. Safari, B.Sedaghat, M. Rajaie Najafabadi
Column Leaching of a Copper Oxide Ore
Int. Mineral Processing Congress (IMPC)
New Dehli-India, 24 - 28 September 2012.  
International 43.  D. Moradkhani, B.Sedaghat, E. Ataei
Optimization of N-N Reagent for Separation of Cobalt and Manganese Using Statistical Design of Experiments
Int. Mineral Processing Congress (IMPC)
New Dehli-India, 24 - 28 September 2012.  
International 42.  D. Moradkhani, H. Hamidinezhad, M. Rajaie Najafabadi B.Sedaghat,
Optimization of Flotation Conditions for Sulphide Ore of Chadarchaie Copper Mine  Using Taguchi Method
Int. Mineral Processing Congress (IMPC)
New Dehli-India, 24 - 29 September 2012.  
International 41.  D. Moradkhani, H.Kamran Haghighi B.Sedaghat,
Optimization and Modelling on Acidic Leaching Low Grade Copper Oxide Ore Using D-Optimal
Int. Mineral Processing Congress (IMPC)
New Dehli-India, 24 - 28 September 2012.  
International 40.  M. Mohammadi, D. Moradkhani H. Yoozbashizadeh
A Probe into the Germanium and Zinc Dissolution Behavior Through Washing Process of Zinc Plant Residue
The 7th Int. Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011)
کیش-ایران, 21 - 24 November 2011.  
International 39.  D. Moradkhani, E. Ataei, B.Sedaghat,  D.Behnian
Determination of the Optimum Conditions for the Separation of Co Mn Using by N-N Reagent
22nd Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET’11, Ankara
Ankara-Turkey, 11 - 13 May 2011.  
National 38.  ایلناز عطایی، داود مرادخانی، شکوفه آقابیگی
تولید نانو پودر اکسید نیکل از پسماند فیلترکیک سرد کارخانه های روی
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
ایران, 25 - 27 مهر 1392.  
National 37.  ایلناز عطایی، داود مرادخانی، شکوفه آقابیگی
تهیه نانواکسید نیکل از فيلتركيك تصفيه سرد کارخانه های روی به روش سولوشیمی و بررسی اثر غلظت آمونیاک
سیزدهمین همايش فناوری نانو
ایران, 17 - 19 شهريور 1392.  
International 36.  Masoomeh Pashazadeh, Davood Moradkhani, Ramin Doostmohammadi
PREDICTION OF ACID MINE DRAINAGE AND HEAVY METALS CONTAMINATION (CASE STUDY: LEACHING FILTERCAKE OF ANGOURAN MIXED SULFIDE-OXIDE ORE)
ICME2013
زنجان-ایران, 16 - 19 September 2013.  
International 35.  Mohsen naserahmadi, Akbar Farzanegan, Davood Moradkhani
TO SIMULATE AND OPTIMIZING THE BALL MILL OF ZANGAN ZINC INDUSTRIAL CO
ICME2013
زنجان-ایران, 16 - 19 September 2013.  
International 34.  Mostafa Khodakarami, Davood Moradkhani, Behzad Sedaghat, Ali Rashtchi
EVALUATION OF HEAVY METALS CONTAMINATION IN SOIL AND WATER AROUND THE LEAD & ZINC PRODUCTION PLANT
ICME2013
زنجان-ایران, 16 - 19 September 2013.  
International 33.  Mostafa Khodakarami, Davood Moradkhani, Gholam Reza Karimi, Behzad Sedaghat
ROLE OF TEMPERATURE IN THE GROWTH OF COBALT NANOPARTICLES THROUGH A REDUCTION SYNTHESIS APPROACH
ICME2013
زنجان-ایران, 16 - 19 September 2013.  
National 32.  Hossein Kamran Haghighi, Davood Moradkhani, Mohammad Mehdi Salarirad
DETERMINING THE OPTIMUM ZINC PREGNANT SOLUTION FOR THE EXTRACTION BY D2EHPA USING D-OPTIMAL
ICME2013
زنجان-ایران, 16 - 19 September 2013.  
International 31.  Shahla Eskandari, Davood Moradkhani, Ezzat allah mozafari, Mohammad Reza Samadzade Yazdi
STUDY THE EFFECT OF D2EHPA AND TBP SYNERGISM ON ZINC EXTRACTION IN CHLORIDE SOLUTION
ICME2013
زنجان-ایران, 16 - 19 September 2013.  
International 30.  Majid Baseri, Davood Moradkhani, Behzad Sedagha
OPTIMIZATION OF D80 AND COMMINUTION ENERJY OF LEAD AND ZINC ORES OF ANGOORAN MINE
ICME2013
زنجان-ایران, 16 - 19 September 2013.  
International 29.  Davood Moradkhani, Majid rajaei, Hassan Hamidi Nejad, Behzad sedaghat
Recovery of Copper from Sulfide-Oxide Ore by Flotation-Leaching Technique
IMCET2013
آنتالیا-ترکیه, 16 - 19 April 2013.  
International 28.  Davood Moradkhani, Majid rajaei, Shahla Eskandari, Behzad sedaghat
Simulation of Heavy Metals Transfer of Zinc Leaching Plant to the Environment
IMCET2013
آنتالیا-ترکیه, 16 - 19 April 2013.  
International 27.  Davood Moradkhani, Majid rajaei, Rasool Safari, Behzad sedaghat
Simulation and optimization of heap leaching for low grade copper oxide ore
IMCET2013
آنتالیا-ترکیه, 16 - 19 April 2013.  
National 26.  داود مرادخانی، بهزاد صداقت، مصطفی خداکرمی
تحقیق و بررسی عوامل موثر در خروج گاز از دودکش کارخانجات
کنفرانس مهندسی معدن ایران
تهران-ایران, 18 - 19 مهر 1391.  
National 25.  داود مرادخانی، بهزاد صداقت، مصطفی خداکرمی
بهینه سازی جدایش فاز آلی از محلول استریپ در استخراج حلالی مس با بکارگیری روش Responsesurface و طراحی D-Optimal
کنفرانس مهندسی معدن ایران
تهران-ایران, 18 - 19 مهر 1391.  
National 24.  داود مرادخانی، بهزاد صداقت، مجید رجایی، حسن حمیدی نژاد
بررسی شرایط بهینه امکانسنجی مس سولفیدی چودرچای با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی
کنفرانس مهندسی معدن ایران
تهران-ایران, 18 - 19 مهر 1391.  
National 23.  داود مرادخانی، بهزاد صداقت، مجید رجایی، رسول صفری
بررسی شرایط عملیاتی لیچینگ ستونی کانسنگ مس اکسیدی معدن چودرچای با روش طراحی آزمایش
کنفرانس مهندسی معدن ایران
تهران-ایران, 18 - 19 مهر 1391.  
International 22.  D. Moradkhani B.Hajisoleimani M. Noaparast
The Effect Of C.A.A.A. (Armac C) Collector Concentration On The Flotation Of Zinc Non-Sulfide Ore In The Presence Of Kax Collector
Lead & Zinc
Vancouver-canada, 3 - 6 October 2010.  
International 21.  A. Farahmand D.Moradkhani B.Sedaghat A. Rashtchi
Environmental Impacts Of The Ilmenite Concentration Plant In Kahnooj,Iran
Light Metals
Vancouver-canada, 3 - 6 October 2010.  
International 20.  D. Moradkhani B. Sedaghat A. Rashtchi A. Khodadadi
Heavy Metal Pollution Potential Of Zinc Leach Residues Discarded In Izmdc
Lead & Zinc
Vancouver-canada, 3 - 6 October 2010.  
International 19.  D. Moradkhani B. Sedaghat A. Rashtchi A. Khodadadi
Minimization Of Heavy Metal Solubility Behavior Of Filter Cake In Izmdc Plants
Lead & Zinc
Vancouver-canada, 3 - 6 October 2010.  
International 18.  D. Moradkhani A. Aghajanloo A.Abdollahzadeh B. Sedaghat D.Behnian
Zinc Recovery From Brass Slag
Lead & Zinc
Vancouver-canada, 3 - 6 October 2010.  
International 17.  D. Moradkhani D. Behnian M. Rasooli P. Ashtari
Selective Alkaline Leachimg Of Zinc From Iranian Zinc Plant Residue
Lead & Zinc
Vancouver-canada, 3 - 6 October 2010.  
International 16.  A.R.Eivazi Hollagh D. Darvishi E.Keshavarz Alamdari D. Moradkhani
Processing For Extraction Of Valuable Metals From Zinc Plant Residue
Lead & Zinc
Vancouver-canada, 3 - 6 October 2010.  
International 15.  D. Moradkhani B. Sedaghat A. Khodadadi
Environmental Assessment of Ni-Cd Purification Filter Cake in IZMDC Plants
12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010
پراگ-جمهوری چک, 24 - 26 May 2010.  
International 14.  D. Moradkhani B. Sedaghat A. Khodadadi
Decreasing of Heavy Metal Contamination in Zinc Leach Residues
12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010
پراگ-جمهوری چک, 24 - 26 May 2010.  
International 13.  A. Farahmand D. Moradkhani B. Sedaghat
Study of Environmental Aspects of the Ilmenite Concentration Plant Residue
12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010
پراگ-جمهوری چک, 24 - 26 May 2007.  
International 12.  D. Moradkhani, Sh. Eskandari B.Sedaghat,
Determination of heavy metals dissolution zinc plant residues
Int. Mineral Processing Congress (IMPC)
New Dehli-India, 24 - 28 September 2012.  
International 11.  B.Sedaghat D.Moradkhani A.Khodadadi A.E.Hollagh S.M.J.Koleini
Study of The Effective Parameters to Transport of Hazardous Waste from Zinc Leaching Plant to Environment
The Robert S.Shoemaker International Symposium on Hydrometallurgy
Phoenix-AZ, 17 - 21 August 2008.  
International 10.  A.R.Eivazi E.K.Alamdari D.Moradkhani
Dissolution Kinetics of Zinc from Zinc Plants Residues
The Robert S.Shoemaker International Symposium on Hydrometallurgy
Phoenix-AZ  2008.  
International 9.  D. Moradkhani, A. Aghajanloo, B.Sedaghat, A.Abdollahzadeh
Copper Cementation with Zinc Powder from Zinc Sulphate Solution
22nd Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET’11, Ankara
Ankara-Turkey, 10 - 13 May 2011.  
International 8.  E.Vahidi F.Rashchi D.Moradkhani
Liquid-liquid Extraction of Zinc from a Leach Residue Using D2EHPA
Proceeding of XXIV International Mineral Processing Congress
Beijing-China  2008.  
International 7.  B.Sedaghat A.Khodadadi D.Moradkhani A.E.Hollagh
Environmental Assessment of The Potential for Heavy Metals Leaching
Proceeding of The 11TH International Mineral Processing Symposium
Belek Antalya-Turkey  2008.  
International 6.  D. Moradkhani, M.Khodakarami And B.Sedaghat,
Design and Manufaturing of Laboratory Jameson Flotation Cell
22nd Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET’11, Ankara
Ankara-Turkey, 11 - 13 May 2011.  
International 5.  داود مرادخانی صداقت بهزاد احمد خدادادی
Environmental evaluation of the potentioal for heavy Metals leaching into soil
European Metallurgical Cnference (EMC)
آلمان  2006.  
International 4.  C.Y. Cheng W. Zhang D. Moradkhani
The Recovery of Metals from Leach Solutions by Synergistic Solvent Extraction
Hydroprocess, Iquique
Iquique-Chile  2006.  
International 3.  داود مرادخانی صداقت بهزاد علی غفاری
Optimization of the Cementation of Copper Using by Scarp Iron
European Metallurgical Cnference (EMC)
آلمان, 26 - 29 June 2011.  
International 2.  D. Moradkhani, B.Sedaghat, A. Rashtchi A. Ghaffari
Factors Affecting Leaching Behavior of Copper Oxide Ore of Chodarchaei Mine
22nd Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET’11, Ankara
Ankara-Turkey  2002.  
International 1.  D.Moradkhani M. Rajaei B. Sedaghat
Optimization of Lead Flotation of Angouran Low Grade Sample by DX7 Software
Int.Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET)
Ankara-Turkey, 11 - 13 May 2011.