خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26258   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  حسن موحدیاشکان محمدبیگیاناسکندر کشاورز علمداریداود مرادخانی
Developing of a Counter-Current Copper Leaching Process Using Response Surface Methodology
توسعه فرآیند لیچینگ مس حریان متقابل با استفاده از بهینه سازی بروش پاسخ سطح
Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review Issue doi.org/10.1080/08827508.2023. (2023-12-05PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
None ISI
41.  معصومه کاظمیداود مرادخانیعلیرضا عباس علیپور
Manuscript submitted to Mining, Metallurgy & Exploration 1 Application of Random Forest and Support Vector Machine for Investigation of Pressure Filtration Performance, a Zinc Plant Filter Cake Modeling
کاربرد روشن رندم فارست و ساپورت وکتور ماشین برای بررسی و بهینه سازی فشار بر کارآیی و رطوبت فیلتر کیک لیچینگ روی
International Journal of Mineral Processing and Extractive Metallurgy Issue 11 (2023-04-05PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  آرزو رحمانیداود مرادخانیالهه کرمیاباصت رحمانیسید کمال موسوی نژاد
Chloride Removal from Industrial Soils and Zinc Slag in Zinc Production Factories by Sodium Metabisulfite and Copper(II) Sulfate
حذف کلر از خاکها و سرباره روی در صنعت تولید روی بوسیله سدیم متابیسولفیت و سولفات مس دو ظرفیتی
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS Issue 72 (2019-01-01PP. 645-650 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  سلطانی فرازمحمود عبداللهیJochen petersenRahul Ramسید جواد کلینیداود مرادخانی
Leaching and recovery of phosphate and rare earth elements from an ironrich fluorapatite concentrate: Part II: Selective leaching of calcium and phosphate and acid baking of the residue
انحلال و بازیابی فسفات و عناصر نادر خاکی از کنسانتره آهن بالای فلونورآپاتیت: قسمت دوم: انحلال انتخابی کلسیم و فسفات پسماند با حرارت همراه اسید
HYDROMETALLURGY Issue 184 (2018-12-30PP. 29-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  آرزو رحمانیداود مرادخانیالهه کرمیاباصت رحمانیسید کمال موسوی نژاد
Chloride Removal from Industrial Soils and Zinc Slag in Zinc Production Factories by Sodium Metabisulfite and Copper(II) Sulfate
-
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS Issue 1 (2018-12-01PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  سلطانی فرازمحمود عبدالهیJochen petersenRahul Ramسید جواد کلینیداود مرادخانی
Leaching and recovery of phosphate and rare earth elements from an ironrich fluorapatite concentrate: Part II: Selective leaching of calcium and phosphate and acid baking of the residue
-
HYDROMETALLURGY Issue 184 (2018-11-30PP. 29-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  کامران حقیقیمهدی ایران نژادداود مرادخانی
Permeation and modeling studies on Ge(IV) facilitated transport using trioctylamine through supported liquid membrane
-
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Issue 35 (2018-09-21PP. 53-60 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  سلطانی فرازمحمود عبدالهیJochen petersenRahul RamMegan Beckerسید جواد کلینیداود مرادخانی
Leaching and recovery of phosphate and rare earth elements from an ironrich fluorapatite concentrate: Part I: Direct baking of the concentrate
-
HYDROMETALLURGY Issue 177 (2018-08-31PP. 66-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  حسین کامران حقیقیمهدی ایران نژادداود مرادخانی
Permeation and modeling studies on Ge(IV) facilitated transport using trioctylamine through supported liquid membrane
-
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Issue 35 (2017-12-31PP. 53-60 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  سلطانی فروزندهمحمود عبداللهیسید جواد کلینیداود مرادخانی
Selection of an appropriate leaching method for light REEs from Esfordi flotation concentrate based on mineral characterization
-
Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy Issue 117 (2017-04-30PP. 443-450 
  علمی-پژوهشی
None ISI
32.  مهدی حسین یزدیداود مرادخانیمحسن ولی زاده هولاقبهزاد صداقت
Boric Acid Production from a Low-Grade Boron Ore with Kinetic Considerations
-
Modern Chemistry & Applications Issue 5 (2016-11-30PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  حسین کامران حقیقیداود مرادخانی- کشاورز علمداریمحمد مهدی سالاری راد
Zinc Extraction Kinetics Studies in the Lewis Cell Based on Conductivity Measurements
ندارد
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS Issue 69 (2015-07-23PP. 979-989 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  حسین کامران حقیقیداود مرادخانیمحمد مهدی سالاری راد
Separation of Zinc from Manganese, Magnesium, Calcium and Cadmium Using Batch Countercurrent Extraction Simulation Followed by Scrubbing and Stripping
جداسازی روی از منگنز، منیزیم، کلسیم و کادمیم بروش شبیه سازی بچ پیوسته با بکارگیری بازیابی و شستشو
HYDROMETALLURGY Issue 154 (2015-03-17PP. 9-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  حسین کامران حقیقیداود مرادخانیمحمد هادی سرداریبهزاد صداقت
PRODUCTION OF ZINC POWDER FROM CO-ZN PLANT RESIDUE USING SELECTIVE ALKALINE LEACHING FOLLOWED BY ELECTROWINNING
-
Physicochemical Problems of Mineral Processing Issue 51 (2015-02-04PP. 411-425 
  علمی-پژوهشی
None ISI
28.  حسین کامران حقیقیداود مرادخانیمحمد مهدی سالاری راد
Separation of iron from zinc sulfate solutions using D2EHPA and LIX984N: Optimization, equilibrium and thermodynamic studies
ندارد
Hydrometallurgical Processes Issue 1 (2014-06-01PP. 72-80 
  علمی-پژوهشی
None ISI
27.  داود مرادخانی حسین کامران حقیقیبهزاد صداقت
Solvent Extraction of Zinc and Nickel from Zinc Pregnant Solution
ندارد
Hydrometallurgical Processes Issue 20 (2014-05-28PP. 27-31 
  علمی-پژوهشی
None ISI
26.  حسین کامران حقیقیداود مرادخانیمحمد مهدی سالاری راد
A Statistical Method for Determining the Best Zinc Pregnant Solution for the Extraction by D2EHPA
-
International Journal of Nonferrous Metallurgy Issue 2 (2013-09-26PP. 136-143 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  داود مرادخانیشهلا اسکندریبهزاد صداقتمجید رجایی نجف آبادی
A STUDY ON HEAVY METALS MOBILITY FROM ZINC PLANT RESIDUES IN IRAN
-
Physicochemical Problems of Mineral Processing Issue 49(2) (2013-03-28PP. 567-574 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  داود مرادخانیکامران حقیقیبهزاد صداقتمجید رجاییعلی بهنام فرد
Production of copper cathode from oxidized copper ores by acidic leaching and two-step precipitation followed by electrowinning
-
HYDROMETALLURGY Issue 133 (2013-02-15PP. 111-117 
  علمی-پژوهشی
None ISI
23.  علیرضا عیوضی - کشاورز علمداریداود مرادخانیعلی اکبر سالاردینی
Kinetic Analysis of Isothermal Leaching of Zinc from Zinc Plant Residue
-
International Journal of Nonferrous Metallurgy Issue 2 (2013-01-15PP. 10-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  داود مرادخانیم رسولیداود بهنیانحمید ارجمندفرپدرام اشتری
Selective zinc alkaline leaching optimization and cadmium sponge recovery by electrowinning from cold filter cake (CFC) residue
-
HYDROMETALLURGY Issue 115-116 (2012-03-15PP. 83-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  سید جواد کلینیداود مرادخانیمحمود عبدالهیپدرام اشتری
---
جدایش نیکل و روی از محلول های سولفاته از طریق استخراج همزمان و استریپ انتخابی با استفاده از استخراج کننده D2EHPA
مهندسی معدن - انجمن مهندسی معدن ایران شماره 13 (1390/12/06صفحات 47-56 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  محمد‌صادق صفرزادهداود مرادخانی
The effect of heat treatment on selective separation of nickel from Cd-Ni zinc plant residues
تاثیر عملیات حرارتی در جدایش انتخابی نیکل از پسماندهای نیکل - کادمیم کارخانه روی
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 73 (2010-06-18PP. 339-341 
  علمی-پژوهشی
سایر
19.  محمد‌صادق صفرزادهداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچی
solvent Extraction of Cobalt at a glance(review paper)
استخراج حلالی کبالت
Aufbereitungs Technik) Mineral Processing) Issue 3 (2009-09-30PP. 32-41 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  فریبا فرهمندداود مرادخانیمحمد‌صادق صفرزادهفرشته رشچی
Optimization and kinetics of the cementation of lead with aluminum powder
بهینه سازی و بررسی سنیتیکی سمانتاسیون سرب به وسیله پودر آلومینیوم
HYDROMETALLURGY Issue 98 (2009-08-15PP. 81-85 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  محمد‌صادق صفرزادهداود مرادخانیپدرام اشتری
Recovery of zinc from cd-Ni zinc plant residues
بازیابی روی از پسماند کیک نیکل کبالت کارخانجات روی
HYDROMETALLURGY Issue 97 (2009-06-15PP. 67-72 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  محمد‌صادق صفرزادهداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچی
Kinetics of sulfuric acid leaching of cadmium from Cd-Ni zinc plant residues
-
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Issue 163 (2009-04-30PP. 880-890 

15.  حامد اصغریمحمد‌صادق صفرزادهگیتی اصغریداود مرادخانی
The effect of impurities on the extraction of copper from sulfate medium using LIXA (R) 984N in kerosene
تاثیر ناخالصیها در استخراج مس از محیط سولفاتی با استفاده از استخراج کننده LIX984N در کروزین
Russian Journal of Non-Ferrous Metals Issue 50 (2009-04-15PP. 89-96 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  فریبا فرهمندداود مرادخانیمحمد‌صادق صفرزادهفرشته رشچی
Brine leaching of lead-bearing zinc plant residues: Process optimization using orthogonal array design methodology
-
HYDROMETALLURGY Issue 95 (2009-02-16PP. 316-324 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  فریبا فرهمندداود مرادخانیمحمد‌صادق صفرزادهاف رشچی
Brine leaching of lead-bearing zinc plant residues: Process optimization using orthogonal array design methodology
-
HYDROMETALLURGY Issue 95 (2009-02-15PP. 316-324 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  ا وحیدیفرشته رشچی داود مرادخانی
Recovery of zinc from an industrial zinc leach residue by solvent extraction using D2EHPA
-
MINERALS ENGINEERING Issue 22 (2009-01-20PP. 204-206 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  ا وحیدیفرشته رشچی داود مرادخانی
Recovery of zinc form an industrial zinc leach residue by solvent extraction using D2EHPA
-
MINERALS ENGINEERING Issue 22 (2009-01-15PP. 204-206 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  ا خدادادیرضا قیطاسیداود مرادخانیسید جواد کلینیمهدی مرزبان
-
بررسی عوامل موثر در تولید نانو اکسید روی از کانی های اکسید روی
مهندسی معدن - انجمن مهندسی معدن ایران شماره 5 (1387/10/13صفحات 79-89 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  محمد‌صادق صفرزادهداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچینگار همدانی گلشن
Determination of the optimum conditions for the leaching of Cd-Ni residues from electrolytic zinc plant using statistical design of experiments
-
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 58 (2008-06-15PP. 367-376 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  محمد‌صادق صفرزادهداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچینگار همدانی گلشن
Determination of the optimum conditions for the leaching of Cd–Ni residues from electrolytic zinc plant using statistical design of experiments
ندارد
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 58 (2008-01-15PP. 367-376 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  ا خدادادیسید جواد کلینیداود مرادخانیبهزاد صداقتمهدی مرزبان
-
بررسی امکان جلوگیری از انتقال فلزات سنگین پسماندهای کارخانه های تولید روی به محیط زیست
مهندسی معدن - انجمن مهندسی معدن ایران شماره 4 (1386/10/13صفحات 29-36 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  محمد‌صادق صفرزادهداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچی
Determination of the optimum conditions for the cementation of cadmium with zinc powder in sulfate medium
-
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING Issue 46 (2007-12-15PP. 1332-1340 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  محمد‌صادق صفرزادهداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچی
Determination of the optimum conditions for the cementation of cadmium with zinc powder in sulfate medium
-
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING Issue 46 (2007-06-16PP. 1332-1340 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمد‌صادق صفرزادهم بافقیداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچی
a review on hydrometallurgical extraction and recovery of cadmium from various resources
-
MINERALS ENGINEERING Issue 20 (2007-06-15PP. 211-220 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  محمد‌صادق صفرزادهمد حم شیخ شاب بافقیداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچی
A review on hydrometallurgical extraction and recovery of cadmium from various resources
-
MINERALS ENGINEERING Issue 20 (2007-03-16PP. 211-220 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  محمد‌صادق صفرزادهمد حم شیخ شاب بافقیداود مرادخانیمهدی اجاقی ایلخچیحکمت رضوی زاده
-
بهینه سازی سمانتاسیون کادمیوم از محلول حاصل از لیچینگ فیلتر کیک تصفیه الکترولیت روی
مهندسی متالورژی- انجمن مهندسی متالوژی ایران شماره 4 (1385/06/05صفحات 1-15 

1.  - کشاورز علمداریداود مرادخانیداود بهنیاند درویشیمحمدصادق عسکری
Synergistic effect of MEHPA on co-extraction of zinc and cadmium with DEHPA
ندارد
MINERALS ENGINEERING Issue 17 (2004-01-01PP. 89-92 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 43. محسن ولی زاده هلقداود مرادخانیبهزاد صداقت
بازیابی انتخابی کبالت از منگنز بوسیله دپا و تری بوتیل فسفات در محیط سولفاتی
Selective stripping of cobalt from manganese by D2EHPA+TBP in sulfate solution
کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/18 - 1395/08/19
بین‌المللی 42. سعید ادیبمحسن بزرگمهربهزاد صداقتداود مرادخانی
بهینه سازی ترسیب عناصر سریوم و ایتریوم در محیط کلریدی با استفاده از اسید اگزالیک
Ce and Y obtimization precipitation in chloride media
کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/18 - 1395/08/19
ملی معتبر 41. سلطانی فرازمحمود عبدالهیسید جواد کلینیداود مرادخانیJochen petersen
انحلال عناصر نادر خاکی موجود در کنسانتره فسفات اسفوردی (بررسی امکان هضم مستقیم کنسانتره)
Dissolution of rare earth elements from the Esfordi phosphate concentrate: Direct digestion of the concentrate
کنفرانس مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن و خانه معدن ایران, تهران, 1395/08/16 - 1395/08/18
بین‌المللی 40. معصومه پاشازادهداود مرادخانیرامین دوست محمدی
بررسی قابلیت تولید زهاب اسیدی و شناسایی فلزات سنگین پسماند حاصل از لیچینگ کانسنگ سولفیدی- اکسیدی معدن انگوران
Prediction of Acid mine drainage and heavy metals contamination (case study:leaching filtercake of angouran mixed sulfide-oxide ore)
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 39. مجید باصریداود مرادخانیبهزاد صداقت
بهینه سازی d80 و انرژی خردایش کانسنگ های سرب و روی معدن انگوران
Optimization of d80 and cimmnution enerjy of lead and zinc ores of angooran mine
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 38. شهلا اسکندریداود مرادخانیعزت الله مظفریمحمد رضا صمدزاده یزدی
بررسی تاثیر سیزجیسم d2ehpa و tbp در استخراج روی از محلول کلریدی
Study the effect of d2ehpa and tbp synergism on zinc extraction in chloride solution
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 37. محسن ناصر احمدیاکبر فرزانگانداود مرادخانی
شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی آسیای گلوله ای کارخانه روی زنگانض
To simulate and optimizing the ball mill of zangan zinc industrial co
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 36.  مصطفی خداکرمیداود مرادخانیبهزاد صداقتعلی رشتچی
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک و آب در اطراف کارخانه تولید سرب و روی
Evaluation of heavy metals contamintion in soil and water around the lead and zinc production plant
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 35.  مصطفی خداکرمیداود مرادخانیبهزاد صداقتغلامرضا کریمی
نقش دما در تشکیل نانو ذرات کبالت در محیط احیایی
Role of temperature in the growth of cobalt nanoparticles through a reduction synthesis approach
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 34.  حسین کامران حقیقیداود مرادخانیمحمد مهدی سالاری راد
تعیین شرایط بهینه محلول باردار روی برای استخراج توسط دپا با استفاده از روش D-OPTIMAL
DETERMINING THE OPTIMUM ZINC PREGNANT SOLUTION FOR THE EXTRACTION BY D2EHPA USING D OPTIMAL
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 33. داود مرادخانیحسن حمیدی نژادمجید رجایی نجف آبادیبهزاد صداقت
بازیابی مس از کانسنگ سولفیدی-اکسیدی بوسیله روش لیچینگ-فلوتاسیون
Recovery of Copper from Sulfide-Oxide Ore by Flotation-Leaching Technique
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنتالیا, Turkey, 2013-04-16 - 2013-04-19
بین‌المللی 32. داود مرادخانیصفری رمجید رجایی نجف آبادیبهزاد صداقت
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی هیپ‌ ‌لیچینگ کانسنگ اکسید مس کم‌عیار
*Simulation and Optimization of Heap Leaching for Low Grade Copper Oxide Ore
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنتالیا, Turkey, 2013-04-16 - 2013-04-19
بین‌المللی 31. داود مرادخانیشهلا اسکندریمجید رجایی نجف آبادیبهزاد صداقت
شبیه‌سازی انتقال فلزات سنگین کارخانه لیچینگ روی به محیط زیست
*Simulation of Heavy Metals Transfer of Zinc Leaching Plant to the Environment
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنتالیا, Turkey, 2013-04-16 - 2013-04-19
ملی معتبر 30. داود مرادخانی مصطفی خداکرمیبهزاد صداقت
تحقیق و بررسی عوامل موثر در خروج گاز so از دودکش کارخانجات تولید اسید سولفوریک و روشهای کنترل آن
Study of parameters affecting the so emissions from sulfuric acid plant and controlling methods
کنفرانس مهندسی معدن دانشگاه تهران, تهران, 1391/07/18 - 1391/07/20
ملی معتبر 29. داود مرادخانی مصطفی خداکرمیبهزاد صداقت حسین کامران حقیقی
بهینه سازی جدایش فاز آلی از محلول استریپ در استخراج حلالی مس با بکارگیری روش D-optimal و طراحی Response surface
optimization of organic removal from strip solution in sx of copper using respons......
کنفرانس مهندسی معدن دانشگاه تهران, تهران, 1391/07/18 - 1391/07/20
بین‌المللی 28. داود مرادخانیبهزاد صداقتایلناز عطایی
-
Optimization of N-N reagent for sepration of cobalt and manganse using statistical design of experiments
IMPC2012 هند, India, 2012-09-24 - 2012-09-28
بین‌المللی 27. داود مرادخانیکامران حقیقیبهزاد صداقت
-
Optimization and modeling of acidic leaching of low grade copper oxide ore using D-optimal
IMPC2012 هند, India, 2012-09-24 - 2012-09-28
بین‌المللی 26. داود مرادخانیشهلا اسکندریبهزاد صداقت
-
Determination of heavy metals dissoution in zinc plant residues
IMPC2012 هند, India, 2012-09-24 - 2012-09-28
بین‌المللی 25. داود مرادخانیحسن حمیدی نژادمجید رجاییبهزاد صداقت
-
Optimization of flotation conditions for sulfide ore of chodarchaie copper mine using taguchi method
IMPC2012 هند, India, 2012-09-24 - 2012-09-28
بین‌المللی 24. داوود مرادخانی
-
Study of adverse effects of heavy metal mobilization by activity of lead & zinc production plant
IMPC2012 هند, India, 2012-09-24 - 2012-09-28
بین‌المللی 23. داود مرادخانیرسول صفریبهزاد صداقتمجید رجایی
-
Column leaching of a copper oxide ore
IMPC2012 هند, India, 2012-09-24 - 2012-09-28
بین‌المللی 22. داود مرادخانیمجید رجاییبهزاد صداقت
بهینه سازی سمنتاسیون مس با استفاده از قراضه آهن با روش طراحی آزمایش تاگوچی و نرم افزار minitab 14
-
کنگره جهانی مس تهران, تهران, 1390/08/02 - 1390/08/05
بین‌المللی 21. داوود مرادخانی
-
Optimization of the Cemrntation of Copper Using by Scrap Iron
European Metallurgical Conference(EMC) آلمان, Germany, 2011-06-26 - 2011-06-29
بین‌المللی 20. داود مرادخانیبهزاد صداقتا خدادادی
-
Environmental Evaluation of the potential for Heavy Metals Leaching into soil
European Metallurgical Conference(EMC) آلمان, Germany, 2011-06-26 - 2011-06-29
ملی معتبر 19. بهنام اختریعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانداود مرادخانینادر نوشیران زاده
مطالعه استخراج مایع-مایع یون فلزات واسطه به وسیله مخلوط‌ اکسیم‌ها و دهنده‌های خنثی
A study on the liquid-liquid extraction of transition metal ions by mixtures of oximes and neutral donors
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
بین‌المللی 18. داود مرادخانیعلی آقاجانلوبهزاد صداقت- عبدالله زاده
-
Copper Cementation with Zinc Powder from Zinc Sulfate Solution
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنکارا, Turkey, 2011-05-11 - 2011-05-13
بین‌المللی 17. داود مرادخانی مصطفی خداکرمیبهزاد صداقت
-
Design and Manufacturing of Laboratory Jameson Flotation Cell
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنکارا, Turkey, 2011-05-11 - 2011-05-13
بین‌المللی 16. داوود مرادخانی, بهزاد صداقتداود بهنیان
-
Determination of the Optimum Conditions for the Separation of Co and Mn Using by N-N Reagent
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنکارا, Turkey, 2011-05-11 - 2011-05-13
بین‌المللی 15. داوود مرادخانی
-
Factors Affecting Leaching Behavior of Copper Oxide Ore of Chodarchaei Mine
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنکارا, Turkey, 2011-05-11 - 2011-05-13
بین‌المللی 14. داوود مرادخانی, بهزاد صداقت
-
Optimization of Lead Flotation of Angouran Low Grade Sample by DX7 Software
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنکارا, Turkey, 2011-05-11 - 2011-05-13
بین‌المللی 13.  حسین کامران حقیقیداود مرادخانیبهزاد صداقت
-
Zinc Leaching Optimization from Tajkooh Shaking Table Residue
International Mining Congress and Eexhibition of Turkey(IMCET) آنکارا, Turkey, 2011-05-11 - 2011-05-13
بین‌المللی 12. داود مرادخانیداود بهنیانم رسولیپدرام اشتری
لیچینگ قلیایی انتخابی روی از پسماندهای کارخانه روی
Selective Alkaline Leachimg Of Zinc From Iranian Zinc Plant Residue
Lead and Zinc Vancouver, British Columbia, Canada, اربط, 2010-10-03 - 2010-10-06
بین‌المللی 11. داود مرادخانیبهزاد صداقتاف رشچیا خدادادی
ررسی پتانسیل آلودگی پسماندهای لیچینگ کارخانه روی رها شده در گروه توسعه معادن روی ایران
Heavy Metal Pollution Potential Of Zinc Leach Residues Discarded In Izmdc
Lead and Zinc Vancouver , Canada, اربط, 2010-10-03 - 2010-10-06
بین‌المللی 10. ا فرهمندداود مرادخانیبهزاد صداقتاف رشچی
تاثیرات زیست محیطی کارخانه کنسانتره ایلمینیت در کهنوج ایران
Environmental Impacts Of The Ilmenite Concentration Plant In Kahnooj,Iran
Light Metals Vancouver, Canada, Canada, 2010-10-03 - 2010-10-06
بین‌المللی 9. داود مرادخانیعلی آقاجانلو- عبدالله زادهبهزاد صداقتداود بهنیان
بازیابی روی از سر باره های برنج
Zinc Recovery From Brass Slag
Lead and Zinc Vancouver, Canada, اربط, 2010-10-03 - 2010-10-06
بین‌المللی 8. داود مرادخانیبهزاد صداقتاف رشچیا خدادادی
کاهش حلالیت فلزات سنگین کیک فیلترهای کارخانه های گروه توسعه معادن روی ایران
minimization of heavy metal solubility behavior of filter cake in izmdc plants
Lead and Zinc Vancouver, Canada, اربط, 2010-10-03 - 2010-10-06
بین‌المللی 7. داود مرادخانی- حاجی سلیمانی- نوع پرست
تاثیر غلظت کلکتور آرماک در فلوتاسیون غیر سولفیدی روی در حضور کلکتور پتاسیم اتیل زنتات
the effect of C. A.A.A. (Armac C ) collector concentration on the flotation of zinc non-sulfide ore in the presence of KAX collector
Lead and Zinc Vancouver, Canada, اربط, 2010-10-03 - 2010-10-06
بین‌المللی 6. علیرضا عیوضی د درویشی- کشاورز علمداریداود مرادخانی
طراحی فرآیند استخراج فلزات با ارزش پسماند کارخانجات روی
processing for extraction of valuable metals from zinc plant residue
Lead and Zinc Vancouver, Canada, اربط, 2010-10-03 - 2010-10-06
بین‌المللی 5. ا فرهمندداود مرادخانیبهزاد صداقت
مطالعه جنبه های زیست محیطی پسماند های کارخانه کنسا نترهای ایلمینیت
study of environmental aspects of the ilmenite concentration plant residues
international Symposium on environmental issues and waste management in energy and mineral... جمهوری چک, Czech Republic, 2010-05-24 - 2010-05-26
بین‌المللی 4. داود مرادخانیبهزاد صداقتا خدادادی
کاهش آلودگی فلزات سنگین در پسماندهای کارخانه لیچینگ روی
decreasing of heavy metal contamination in zinc leach residues
international Symposium on environmental issues and waste management in energy and mineral... جمهوری چک, Czech Republic, 2010-05-24 - 2010-05-26
بین‌المللی 3. داود مرادخانیبهزاد صداقتا خدادادی
ارزیابی زیست محیطی فیلتر کیک تصفیه نیکل -کادمیم درکارخانه های گروه توسعه معادن روی ایران
Environmental assessment Of Ni-Cd purification filter cake in IZMDC plants
international Symposium on environmental issues and waste management in energy and mineral... جمهوری چک, Czech Republic, 2010-05-24 - 2010-05-26
بین‌المللی 2. بهزاد صداقتا خدادادیداود مرادخانیA.E. Hollagh
-
Environmental assessment of the potential for heavy metals lleaching
international mineral processing symposium ترکیه, Turkey, 2008-10-21 - 2008-10-23
بین‌المللی 1. ا وحیدیاف رشچیداود مرادخانی
-
liquid - liquid Extraction of zinc from a leach residue using D2EHPA
International mineral Processing Congress چین, China, 2008-09-24 - 2008-09-28